Guyyoota Lamaan Barbaachisoo/Namumaa!

Appilikeeshiniin kun HD Camera kan suuraa qulqullina olaanaa qabuun kaasuu danda’uudha link isa barreeffama kana jalaa jira 👇🏾

Guyyoota Lamaan Barbaachisoo

1)↪️ Jireenya kee keessatti guyyoonni baay’ee barbaachisoo ta’an lamaan guyyaa ati dhalattee fi guyyaa maaliif akka ta’e bartudha.

2)↪️Kaayyoon ija addunyaa ittiin ilaallu fi bu’uura jireenya keenya irratti ijaarrudha.

3)↪️Kaayyoo kee argachuun of ilaaluu, of ilaaluu fi fedhii fi fedhii kee isa gadi fagoo qorachuuf fedhii qabaachuu gaafata.

4)↪️Jireenya kaayyoodhaan geggeeffamu jiraachuun guutuu qofa osoo hin taane, fayyaa fi nageenya keenya irrattis dhiibbaa gaarii qaba.

5)↪️Kaayyoon kee guddaa ykn olka’aa ta’uu hin qabu; jireenya namoota naannoo kee jiran irratti jijjiirama fiduu qofa ta’uu danda’a.

6)↪️Kaayyoo kee beekuun ifaafi kallattii siif kenna, akkasumas murtoo gatii fi galma kee wajjin walsimu akka gootu si gargaara.

7)↪️ Jireenya kaayyoo irratti hundaa’e jiraachuun ija jabina, dandamachuu fi balaa fudhachuu fi naannoo mijataa keetiin ala tarkaanfachuuf fedhii qabaachuu gaafata.

8)↪️Kaayyoon kee yeroon darbaa deemuun guddachuu fi jijjiiramuu danda’a, kunis homaa miti. Imala hammachuu fi muuxannoo haaraa fi carraa guddinaa barbaaduu itti fufaa.

9)↪️Kaayyoon waan nama biraa siif kennuu danda’u miti; waan ofii keetii argachuu qabdudha.

10)↪️ Jireenya kaayyoodhaan geggeeffamu jiraachuun mudaa kan hin qabne ta’uu ykn gonkumaa dogoggora hojjechuu miti; ciminaa fi dandeettii kee fayyadamuun addunyaa kana irratti dhiibbaa gaarii uumuudha.

NAMUMMAA! (HUMANITY)

Namummaan of aarsaa taasisanii kaaniif dhaabachuudha. Eenyummaan sirriin namummaa keen madaalama. Yeroo inni tokko boo’u; Ati in kolfita taanaan, yeroo inni tokko miidhamu teessee ilaalta taanaan, namummaan kee ulaagaa namummaa hin guutu.

➪ Namummaan inni sirriin dhalootaaf dungoo ta’anii darbuudha.

➪ Nama nama ta’ee namaaf dhiigee aarsaa kanfalu, bara keessatti argachuun cimullee dhibba keessaa tokko lama jiraachuun isaanii gammachuu namatti hora.

Gaafa namummaa inni sirriin siif galaa dhufu, eenyummaa kee sanyii kee, firaaf alagaa osoo hin jedhiin kan alaafis kan keessaafis qixxee dhiigda.

Onnee guutuun dhalootaaf dhiigda taanaan Waaqayyo sin gatu! Yoomiyyuu dhalootaaf waan gaarii yaadi!
Dhalachuun gubachuuf osoo hin taane, jiraachuufi!

Bilisa Ne.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.photo.enhancer.photoeditor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *