Namni kamuu dadhabina qaba!

Mana keessa hojaatan keessatti osoo isin hin beekin camera dhoksaani ka’aani akka isin waraabuu kan godhan karaa ittin arguu dandeessa app kana bufaadhu itti Fayyadama link isa barreeffama kana jala jira

Namni kamuu dadhabina qaba!

Yeroo tokko Leenci tokko kophaa isaa taa’ee yaada ture. Innis mangaagaa , ilkaan qara fi cimaa kan qabuu fi bineensa humna guddaa qabu ture. Taʼus, yeroo Saawwan tokko iyyuu dhagaʼu, garmalee ni sodaata ture.

Leencis, akkasitti, “Jireenyi akkanaa jiraachuun maalifi ani saawwan sodaadhee akkamittan jiraachuu danda’aa? Ani warra ciccimoo fi jajjaboo keessaa angafa ta’e saawwan sodaachuun koo kun lubbuu koo qaalii kana balleessuu danda’a jedhee yaadaa ture.

Yeroo sanatti, Arbi guddaan tokko qilleena baay’ee huursu tokkoo fi yaaddoo guddaa qabu keessa gurra isaa asii fi achi raasaa dhufe. Leenci, “Maaltu akkasitti si rakkisa?” maalif gurra kee raafta jedhee gaafate

Leencichi gadda isaa Arba wajjin qooddachuuf yaadee, “Bineensa akka kee kan heddumminaa fi humna guddaa qabu miidhaa geessisuu danda’aa?” Arbis deebiseef, “Gantuu xiqqoo kana argitaa? Yoom iyyuu kutaa keessoo gurra koo yoo ciniinee, dhukkubbiin nan maraadha.”

Leencis akka Uumamtoonni ciccimoon illee qabxii laafaa akka qaban Leencichi hubate. Ofitti amanamummaa kan argate siʼa taʼu, rakkinni gammachuu jireenya isaa akka golgu gonkumaa akka hin goone murteesse.

Hundi keenya qabxii fi beekumsa laafaa ta’e wayii qabna. Isaan komachuu mannaa wantoota jireenya keessatti nama gammachiisan irratti xiyyeeffachuu qabna.
Waan dubbiftaniif galatoomaa
Dabalataaf Bilisa Ne

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiddencameradetectorpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *