Tefari Mokonin/ namni onnee qulqulluu qabuu, kan hiikaa fi gatii jaalala beeku,

♡》namni dhugaa keessa kee beekuu, kan waan keessa jiruufi miiraa kee siif hubatu gochaanis ta’ee jechaaniis waa si miidhuuf hin yaaluu…

♡》namni onnee qulqulluu qabuu, kan hiikaa fi gatii jaalala beeku, kan waan si jaalatteef beeku fakkeessee sitti hin dhiyaatu, sobee siin jaaladhuu …

♡》namni dhugaan onnee irraa si jaalattuu waan keessa kee jiruu beeka, miiraa kee hubata, aarii fi gadda kee ijja irraa si tilmaamaa, hamma of beeku caalaa keessa kee beeka akkasiin beekta nama dhugaan si jaalattuu….

♡》namni dhugaan si jaalattu sirraa fagaateef sin dagaatu, waa’ee kee yaaduu hin dhiisuu, si waliin jiraateef yaadan sirraa hin fagaatu yeroo hundaa keessootti si waliin jiraa…

Jireenya kee keessa nama akkanaa yoo qabatee atii carraa-qabeessa namatti ♡

》 kan yaada kee siif hubatu,kan siif obsu, kan balleessite dhiifama siif godhuu, kan yoo dogogortee siif sirreessuu, kan siif amanamu, kan dhugumaan si jaalattu, kan si kabaju, kan si dhageeffatu, kan abdii sirraa hin kutannee, kan si miidhuu hin barbanee, kan gammachu keef jiratu, kan si sobne, kan iccittii sirra dhoksine, kan fedhaafi yaada kee ijjaarra si beeku. Na amani nama akkana amma jireenya keessa qabda yoo ta’e onnee kee guutudhaan jaaladhu sababni isaas baraa kan nama onnee akkana qabuu argachuun ni ulfaataa.

♡》nama akkana jireenya kee keessa qabda yoo ta’e jaalala, kabaja, amanamumma, qulqulluma fi dhugaa inni/isheen siif qabduu akka salphaatti hin ilaaliinii sababni isaas bara kana kan atti jaalatu siif hin amanamu, kan atii amantu ammoo si sobaa.

♡》nama kan wanta xixiqqoo irratti itti hin aarrin, atiis hin mufaachisin, jechoonni nama fi dogogorri xixiqqaan laphe keessan cabsee garafdugda akka isin hin gonne eeggadhuu.

♡》 nama kan yoo dogogoree sirreessuufi baradhu, yoo balleessee dhiifama gochuufii baradhu, yoo situu balleessaa qaba ta’e dhiifama baradhu, sababnii isaas nama akkana takka jireenya kee keessa dhabde yoo ta’e deebitee jireenya kee keessatti nama akkana argachuun kee nii ulfaata.

🔹️”Kan jaalannuu yoo nuu sobee, yoo nuu ganne, yoo laphe nu cabse, kan nuu jaalattu maaf gowwoomsina?” Firo
“Jaalalan hin qoosiin , jaalallii dhugaa bara kan godaaniisa seenaa ta’e namatti hafaa. “

↪️namoota tokko tokko hammamillee jireenya kee keessa iddoo guddaa yoo kenniteef achii keessa jiraachuuf kan jireenya keetiin wal hin madaalle jiruu kanaafuu namni tokko yeroo si dhisee deemuu maaf na dhiisee deemee hin jedhin sababnisaas namni kamiyyuu bara baran si waliin hin jiraatu…

↪️Jireenya kee keessatti hariiroo jaalala fayyaaleesa fi cimaa ijaarachuu yoo barbaade amanamummaa akka riqichatti,dhugaafi obsa akka simintootti itti fayyadamii sababnisaas yeroo tokko tokko jaalalti qofti gaha miti …

↪️Gonkumma jireenya kee keessatti nama tokko sirritti nan beeka jatee hin tilmaamiin sababnisaas nammoonni tokko tokko cinaachaa ati isanirraa arguu barbaadu qofa sitti agarsiisuu wan ta’eef..

↪️Gonkumma namoota dhugaan si jaalatan akka salphaatti hin Ilaaliin, hin sobiin, hin fakkeessin sababnisaas hammamillee yoo si jaalatan gara boodattii osoo siin jibiine si jaalachuu dadhabuu…

↪️Gonkumma namoota gatii siif hin qabneef miira fi yeroo kee hin balleessin sababnisaas yeroo tokko tokko jaalachuu fi jaalatamuu caala gatii ofii beekuttu caala ..

↪️Dubartii onnee ishee keessa jaalallii dhugaa jiruu hiriyyummaa gaafaachuun akka nama beela’an du’aa jiruu tokkof daaboo kennuutti…..

●》Jireenya kee keessatti hariiroo jaalala fayyaaleesa fi cimaa ijaarachuu yoo barbaade amanamummaa akka riqichatti,dhugaafi obsa akka simintootti itti fayyadamii sababnisaas yeroo tokko tokko jaalalti qofti gaha miti …

●》Gonkumma jireenya kee keessatti nama tokko sirritti nan beeka jatee hin tilmaamiin sababnisaas nammoonni tokko tokko cinaachaa ati isanirraa arguu barbaadu qofa sitti agarsiisuu wan ta’eef..

♡》Gonkumma namoota dhugaan si jaalatan akka salphaatti hin Ilaaliin, hin sobiin, hin fakkeessin sababnisaas hammamillee yoo si jaalatan gara boodattii osoo siin jibiine si jaalachuu dadhabuu…

○》Gonkumma namoota gatii siif hin qabneef miira fi yeroo kee hin balleessin sababnisaas yeroo tokko tokko jaalachuu fi jaalatamuu caala gatii ofii beekuttu caala ..

●》Dubartii onnee ishee keessa jaalallii dhugaa jiruu hiriyyummaa gaafaachuun akka nama beela’an du’aa jiruu tokkof daaboo kennuutti…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *