Maal dagatteet Aarsaa hin taane kaffalaa jirta?

Tarii mana ani keessa hojjedhu keessa kaameeraan jiraachuu mala jedhee of sodaadheera. Kan jettuuf kaameeraa dhokataa sitti agarsiisudhan sodaa jala bilisa kan si baasuu appy kana buufadhu link isa barreeffama kana jala jira

Maal dagatteet Aarsaa hin taane si kaffalaa jirta?

Namicha Farnicharii( Hojii Mukaa) hojjetu tokkotu Dhimmee hojii barbaada ture.
Osuma deemuu, Nama Farnicharii Nama hojjetu barbaadu tokkotti dhufee wal arganii akka mukkeen wayii ciruuf waliigalanii qacarame.

Namichi kun hojii argachuu isaatti gammadee Guyyaatti Muka gurguddaa 20 jigsee gatii dadhabbii isaa galgala fudhate.

Borumtas, Gammadee kanumarra dabalee hojjechuuf yaadee bariidhaan ka’ee kana caala muruuf yaale, garuu Muka 15 qofa Mure.
Amma baay’ee aaree maalif jedhee itti hin yaanne humna isaa cimsatee ganamaan ka’ee Mukkeen ciruu dhaqe; har’a immoo garmalee dafqee dadhabee inumaa muka 10 qofa Mure.

Galgala aaree, dadhabee dafqee Abbaa Qabeenyichaa bira deemee, ”baay’een gadda an humna koo of hin qusanne garuu bu’aan koo gadi bu’aa deeme jedheen.”

Abbaan qabeenyichaa itti yaadee, Rakkina isaa waan hubateef suuta jedhee akkas jedheen, “rakkina hin qabu akka ati humna kee jin qusanne dafqa kee irraa nan arga”1 garuu ‘Qottoo kee Qarachuu irraanfatte’ jedheen.

Namicha kana kan rakkise Qottoo isaatu doomaa dhufee dafqa isa fuxachiise jechuudha; inni garuu tasumaa hin yaanne.
Namichi ahaa jedhee Qottoo isaa qaratee borumta muka 40 Mure miindaan isaa dachaan dabaleef.

Argitanii yeroo tokko tokko hanqina keenya xiqqoo ilaaluu dadhabuudhaan hojii, barnoota, karoora fi hojiilee Guyyaa Guyyaa keessatti aarsaa hin barbaachisne kaffalla.
Keessumaa immoo karaa Hafuuraa ta’ee Fooniis yoo ilaalle, wanta gochuu qabnu irraanfannee bu’aan keenya yeroo gadi bu’aa dhufu ni gaddina garuu… waa daganne!
Ofii Ati Maal dagattee …. Aarsaa si kaffalchiisaa jiru maali ?
Deebii isaa ofumaaf ofiif deebisaa!
Yoo isa fooyyessite Miindaa dachaa argatta!!
Bilisa Ne

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiddencameradetectorpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *