Sammuun kee jijjiirama gaarii fiduuf kaka’umsa haa ta’u.

Cameran bilbila keessanii qulqullina isinif hin kasuu yoo ta’ee ergaa suuraa katani booda kan sirritti qulqulleesse nu bareechuu danda’uu appy ajaa’ibaa kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala

Dandeettii Kee Hiikkaa: Barnoota Humna Qaban 5 “Sammuu Keessan Lola Injifachuu”

Jireenya kee jijjiirtee lola si duubatti deebisu injifachuuf qophoofteettaa? Kitaaba sagalee “Waraana Sammuu Kee Keessatti Injifachuu: Yaada Kee Jijjiiri, Jireenya Kee Jijjiirraa” jedhuun sammuu kee addunyaa guddina dhuunfaa fi humneessuuf banadhu.

Jireenya keessatti; barumsawwan gatii guddaa qaban shan kunooti:

1️⃣ Barnoota 1: Humna Yaada Gaarii
Yaadonni ati horattu akkamitti dhugaa kee akka bocan baradhu. Yaada gadhee irra deebi’anii kaa’uuf, yaada gaarii horachuuf, humna abdii gaarii gadi lakkisuuf tooftaalee qabatamaa ta’an argadhu.

2️⃣ Barnoota 2: Amantii Daangeffame Mo’achuu
Sansalata amantii daangeessuu si duubatti deebi’e irraa bilisa ba’i. Tooftaalee gufuulee ofumaan fe’aman adda baasuu fi mormuu, dandeettii kee isa dhugaa hiikuu fi daandii milkaa’ina uumuuf gargaaru qoradhu.

3️⃣ Barumsa 3ffaa: Ofitti amanamummaa irratti bobba’uu
Furtuu of adabuu argadhu, akkasumas amala galma kee deggeru akkamitti akka horattu baradhu. Harkifannaa irra aanuu, xiyyeeffannoo keessa turuu fi abjuu kee irratti tarkaanfii wal irraa hin cinne fudhachuu irratti hubannoo argadhu.

4️⃣ Barnoota 4: Dandeettii Ijaarsa
Jireenyi qormaataan kan guutame yoo ta’u, garuu akkamitti akka of duuba deebinutu barbaachisaadha. Aartii dandamachuutti cuuphamuu, tooftaalee duubatti deebi’iinsa akka carraatti hammachuu danda’an baradhaa, rakkina keessattis hafuura hin sochoone horachuu.

5️⃣ Barumsa 5ffaa: Jireenya Sammuu Uumuu
Humna jijjiirama sammuu fi aartii yeroo ammaa kana keessa jiraachuu daawwadhu. Tooftaalee dhiphina hir’isuu, of beekuu guddisuu fi jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti nagaa keessoo horachuu baradhu.

Sammuun kee jijjiirama gaarii fiduuf kaka’umsa haa ta’u.
Barreeffama kana hiriyoota keessaniif share gochuun isaanis muuxannoo jijjiiramaa kana akka hirmaatan affeeraa! Waliin taanee lola keenya injifachuun jireenya hawwinu uumuu dandeenya.
Barreessaan: Bilisa Ne.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera12.iphone12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *