Akkaataa hoggantoota hamoo fi hojjettoota dadhaboo waliin waliin jiraannu

Password Wi-Fi hin beekne tokko karaa salphaa ta’een akka argannu application kana buufadhaaπŸ‘‡πŸΎ

Akkaataa hoggantoota hamoo fi hojjettoota dadhaboo waliin waliin jiraannu( 8)

1β†ͺ️ Hoggantoota badaa fi hojjettoota dadhaboo ta’aniin yeroo marfamnu, gargaarsa dhabuu fi mufachuun nutti dhaga’amuu jalqabuun salphaa ta’uu danda’a. Garuu dhugaan jiru, namootaa fi haalawwan naannoo keenya jiran irratti dhiibbaa gochuuf humna nuti hubannu caalaa qabna.

2β†ͺ️Namoota wajjin hojjetaniifi hoggantoota rakkisoo ta’an waliin yeroo wal qunnamnu walqunnamtiin furtuudha. Garuu waan dubbannu qofa miti – akkamitti akka dubbannuu fi akkamitti akka dhaggeeffannudha.

3β†ͺ️ Daangaa kaa’uun daayinamiksii bakka hojii qormaata ta’e keessatti sammuu fi oomishtummaa mataa keenyaa eeguuf barbaachisaa dha. Garuu gochuun rakkisaa ta’uu danda’a, keessumaa fedhii namoota biroo kan keenya dura kaa’uu yoo baranne.

4β†ͺ️Yeroo hoggantoota badaa fi hojjettoota dadhaboo wajjin wal qabnu, namni hundi kaka’umsaa fi dursa mataa isaa akka qabu yaadachuun barbaachisaadha. Maaltu akka isaan tiksu hubachuudhaan, caalaatti bu’a qabeessa ta’ee waliin haasa’uu fi waliin hojjechuu dandeenya.

5β†ͺ️Namoota wajjin hojjetaniifi hoggantoota rakkisoo ta’an waliin wal’aansoo qabachuu keessatti qormaata guddaa keessaa tokko miira ofii keenyaa bulchuudha. Garuu shaakala gochuudhaan, haala baay’ee nama mufachiisu keessattillee tasgabbii fi xiyyeeffannaa keessa turuu barachuu dandeenya.

6β†ͺ️ Hojii irratti namoota rakkisoo ta’an waliin wal’aansoo qabachuuf furmaanni tokkoon hundaaf ta’u hin jiru. Garuu malaa fi tooftaalee adda addaa yaaluun waan nuuf ta’u argachuu dandeenya.

7β†ͺ️ Gammachuu fi milkaa’ina ofii keenyaaf itti gaafatamummaa fudhachuun bakka hojii kamiyyuu keessatti, hammam qormaata ta’us, guddachuuf furtuudha. Waan to’achuu dandeenyu irratti xiyyeeffachuu fi waan hin dandeenye dhiisuudhaan hojii caalaatti gammachiisaa fi badhaasa qabu uumuu dandeenya.

8β†ͺ️ Dhuma irratti, hojii irratti namoota rakkisoo ta’an waliin wal’aansoo qabuuf furtuun ofii keenyaa fi gatii keenyaaf amanamoo ta’uudha. Eenyu akka taanee fi maal akka dhaabbannu irratti lafa qabannee turuudhaan, daayinamiksii bakka hojii cimaa ta’e illee ayyaanaa fi dandamachuudhaan qajeelchuu dandeenya.
Thomas Eriksan
Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ld.free.wifipwd.recovery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *