Baay’ee garaa nama nyaata waaqayyoo nu oolchuu

Utuun dhaloota qaruu
Abdii egeree dhalootaa
Konkolaachisa maaloo
Maaliif akkas na goota?

Hayyuu kumaaf kitala
Fudhadhee karaa bu’ee
Dogoggora libsuu keen
Du’a hadhooftuu du’ee

Nagaatti yaa barataa
Nagaatti yaa barattuu
Qaroo Qaroo kee qaru
Lammata nan agartuu

Imaanaadhaaf irbuu koo
Galfata saba kootii
Galma naaf qaqqabsiisaa
Kun adaraa afaan boollaatii

Qaroo saba oromoo qaruuf
Gamtaadhaan manaa baanee
Kaayyoo karraatti hambifnee
Hirbaata rirmaa taanee

Lafee keenya nu nyaatus
Bineensi boolla keessaa
Har’a oromoo barsiifna silaa
Hin dandeenyeef maleesaa

Nagaatti yaa addunyaa
Bagaatti dachee lafaa
Foonni keenyaa godaanus
Hojiin keenya bulee ifaa
✍🏿”Qaroo ilma wallaggaa”

JEDHAN BARSIISONNI KEESSAN
Hafnerra achumatti
Nun eegin barataa
Jennata akka seennuuf
Nuuf godhaa kadhata

Nagaa itti dhaamaa
Maatiif fira keenyaaf
Daqaa jajjabeessa
Daimman kan keenya

Laphee jabeeffadhaa
Deemnerra nagaatti
Guyyaa dukkanaahe
Hafneerra karaatti

Hin gallu yaa deessee
Nun eegin adaraa
Hin galu dhalakoo
Nan eegin adaraa
Deemsa galman qabne
Deemee godaaneraa

Yaa madda walaabuu
Burqaa qaromina
Deebinee akka gallus
Garaattin yaadinaa

Nagaatti barataa
Nagaatti barattuu
Garaa jabeeffadha
Obsaakaa hundattuu

Nagaatti hiriyee
Nagaatti hiriyaa
Anaaf jaajabeesi
Barattoota kiyya

Ademsa galman qabne
Deemnerra hin deebinu
Garaa keessan hidhaa
Jajjabadhaa hundinuu
yesuus ni dhufa ameeen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *