Ni Xumurama: Kaayyoo jireenya keessanii irra deebi’aa ilaalaa,

Cameran bilbila keessanii qulqullina isinif hin kasuu yoo ta’ee ergaa suuraa katani booda kan sirritti qulqulleesse nu bareechuu danda’uu appy ajaa’ibaa kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala

Ni Xumurama!!

Eric Moussambani jedhama. Lammii biyya Ikuwaatoriyaal Giiniiti(Equatorial Guinea). Olompikii bara 2000 Siidiniitti(Sydney, Australia) gaggeeffame irratti bishaan daakuun kan hirmaate ture. Seenaan dorgommii isaa dargaggootaaf fakkeenya ta’a jedheen amana.

Dorgommii kana irratti akka hirmaataniif carraan biyyattii ardii Afriikaa keessatti argamtu kanaaf kennamee ture. Haa ta’u malee yeroo sanatti biyya kana keessaa namni dorgommii bishaan daakuu irratti hirmaatee beekus ta’e ogummaa saayinsaawaa qabu hin turre. Carraa biyya isaaf kenname kana kan dhaga’e Eric, dorgommii kana irratti hirmaachuuf fedha qabaatus yeroo hafte kana keessatti shaakala bishaan daakuu nama hin qabne ture. Kana qofas otuu hin taane, biyya sana keessa kuufamni bishaanii(Swimming Pool) kan hin turre yommuu ta’u hoteela tokko keessa sa’a tokko qofaaf kan banamu argachuun torbanitti sa’a sadii qofa shaakaluu eegale.

Ofiin of barsiisuuf muuxannoos ta’e odeeffannoo homaa kan hin qabne Eric, otuu abdii hin kutatiin akka itti bishaan daakan haa barsiisaniif gara lagaa warra Qurxummii qaban bira dhaqe. Isaanis akka itti harkaaf miilla sochoosanii daakan itti argisiisan. Kanumaan gurbaan gara qaama dhimmi ilaaluu dhaquun dorgommii kanaaf ga’umsa qabaachuu isaa beeksise. Biyyis dorgommii kanaaf nama tokko qopheessuu ishee beeksisuun, gaafa yeroon ga’u gara biyya dorgommichi itti godhamuu Awustiraaliyaatti qajeelan.

Biyya sanaa, bakka dorgommii keessatti kan wal ga’an dorgomtoonni biyyoota garagaraa irraa walitti dhufan shaakala isaanii yeroo godhanitti; wanti ta’u hundi keessummaa itti ta’us gurbaan waanuma isaan godhan ilaaluun shaakala isaa jalqabe. Ta’us, wanti inni godhu hundi nama ogummaa kanaa qabu akka hin taane waan mul’isuuf baay’oliin itti kolfu turan. Kanuma irraa kan ka’es leenjisaan biyya Afriikaa Kibbaa irraa dorgomaa isaa fuudhee achi jiru gaddeefii nama kana haala tokko tokkoon gargaaraa ture.

Haala kanaan dorgommiif kan qophaa’e Eric, wayita yeroon dorgommii ga’u dorgomtoota isaa wajjin bakka qabatu. Battala sagaleen jalqabsiisa dorgommii dhaga’amutti dorgomtoonni Eric waliin hiriiran seera jalqabbii bishaan daakuu dogoggoruun dorgommichaa ala ta’an. Gurbaan qofaa isaa dorgommicha gara fuula duraatti dhiibuu eegale. Haaluma kanaan meetira shantamman kallattii duraa ariitii dorgommiif ga’uun fiiguu baatus jabinumaan ga’uuf humna argate.

Meetira shantamman as deebii garuu akka inni yaade isaaf hin taane, humnisaa guutummaatti jalaa dhumuun isa gane. Wayita kana yaada isaa keessa kan ture maatiin isaa, biyyi, warri istaadiyoomii keessa jiraniifi addunyaa guutuun karaa foddaa Televiijiniitiin isa ilaalaa akka jiran yaadata. Saatiin akka rikoordiitti qabamee ture walakkaa isa jalqabaattiyyuu darbee jira.

Ammas yaada isaa dubbii warra istaadiyoomii keessa jiraniitti yommuu qabu, hunduu, “Go, go, go” – deemi, deemi, deemi jabaadhu jecha jedhutu dhaga’ama ture. Innis haala kana keessatti kufeee ofiis ta’e hundumaa qooda gaddisiisuu, humna isaa dhume kana haaressuun fixuun akka irra jiru hubachuun jabaatee bishaan daddarbachuutti ka’e. Daqiiqaa tokkoof sakoondii shantamii lama booda dorgommii isaa xumuruus danda’e! Saatiin Eric galmeesse seenaa bishaan daakuu meetira 100 keessatti isa baay’ee gadi bu’aa ta’us dorgomaa malee seera eegee xumuruu isaatiin badhaafamaa ta’ee argame!

Maal baranna? Bakka ga’uuf abjo’anne ga’uuf kaayyoo ofii keenyaatiif amanamnaan gidiraafi kiyyoon, gargaarsa of biraa dhabuufi ga’umsi nuyi amma irra jirru nu hankaaksuu akka hin dandeenyedha. Kaayyoo jireenya keessanii irra deebi’aa ilaalaa, aarsaa isin gaafachuu maluuf of qopheessaa, itti adeemaa, galma ga’uun hin oolu!
Bilisa Ne.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyroai.photoenhancer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *