Dhugaawwan hawwataa ta始an tokko tokko beekuu qabdan.

akkuma salphaatti hojjetettu argaachuu dandeessuu appii dhugaadhaan gatii kennuu kana link isa barreeffama kana jala jira buufadhaa馃憞馃従

Dhugaawwan hawwataa ta始an tokko tokko beekuu qabdan.

 1. Yoo baay’ee dubbatte ni sobda.
 2. Yoo baay’ee yaadde ni dhiphatta.
 3. Yoo baay’ee boosse ija kee ni dhabda.
 4. Garmalee yoo jaallatte ni badda of miita.
 5. Yoo garmalee dhimmite akka waan salphaatti sitti fudhatama.
 6. Yoo baay’ee taphatte yeroo baay’ee akka nama guddaatti si hin ilaalamtu.
 7. Garmalee yoo amanatte namatu si gana
 8. Yoo baay’ee nyaatte furdina qaamaa ni akka malee qabaatta.
 9. Yoo baay’ee rafte hojii malee taata.
 10. Yoo baay’ee baafte egeree hin qabdu.
 11. Meekaappii garmalee yoo uffatte bareedina kee ni dhabda.
 12. Garmalee yoo ilaalte xiyyeeffannaa kee dhabda.
 13. Jireenya garmalee yoo hordofte, waan hunda dhabda.
  Dhuma irrattis鈥
 14. Yoo waan baay’ee eegde abdii kutatta. Garmalee hin ta’iin sababiin isaas garmalee sun baay’ee si miidhuu danda’a.

Yeroo tokko tokko xiinxala jireenyaa!

鈫笍Yeroo tokko tokko, jireenya keessatti milkaa’uuf DIINA si barbaachisaa?鈥. Eeyyee!!! Namoota sitti qoosan si barbaachisa, akka ati gara Waaqayyootti fiiguu dandeessuuf.

鈫笍Namoota si sodaachisuuf yaalan si barbaachisa, akka ati ija jabina qabaachuu dandeessuuf.

鈫笍Akkamitti of danda’uu akka bartuuf namoota “LAKKI” jedhan si barbaachisa鈥kkamitti of danda’uu jechuu kooti.

鈫笍Amantii kee hunda Waaqayyo qofa irratti akka kaa’attuuf namoota si mufachiisan si barbaachisa.

鈫笍Namoota waliin hojjettu waliin wal dhabuu si barbaachisa, akka ati daldala guddaa mataa keetii jalqabuuf.

鈫笍 ‘Ati’ biyya Gibxii geessee biyya ormaa booji’amte keessatti, Muummicha Ministeeraa ta’uuf namoota akka ‘Yooseef’ si gurguran illee yeroon barbaachisu jira

鈫笍Abbaa manaa (Kireessaan)* gara jabeessa si barbaachisa, akka mana nama biraa keessatti Umrii kee hin fixneef, sana booda yeroon mana ofii ijaaruu dandeessa.

鈫笍 Garuu yeroo tokko tokko yeroo mufannu baay’ee hamaa waan nutti dhaga’amuuf bakka sanatti turuuf carraaqna. Dhuma mufannaa jalqaba bu鈥檃a ba鈥檌i keetii akka ta鈥檈 beekuu dhabuu.

鈫笍Kana hubadhu, “mufannaa yeroo tokko qabdu hunduu eebba qabate akka dhufa!” Haa ta’u malee, eebba kana irratti kan hirmaatu hunda miti.

鈫笍Kanaaf, yeroo abdii kutannaan dhufu Waaqayyoon galateeffadhu “ISAA” jedhii eebba haaraa INNI siif qabu akka argitu ija kee bani!

Mufannaa jechuun, MARSAA 1ffaa yoo ta’u galma ga’uun ammoo, MARSAA 2. Namni tokko pirootokoolii mufannaa utaaluu fi irraa darbuu danda’uu qabaachuu qaba .
Bilisa Ne.
hordofaa itti fufaa
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameeapp.android.app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *