Dhaggeeffadhu, Waaqayyo ba’aa ati baattee deemtu caalaa guddaadha;

Appii ajaa’ibaa kana buufadhaa logo bareedaa hojjachuuf link isa barreeffama kana jala jira

HAR’A KANA BEEKAA

↪️Namoonni si miidhu, Waaqayyo garuu si fayyisa; namoonni si salphisu, Waaqayyo garuu si ol kaasa; namoonni sitti faradu, Waaqayyo garuu si qajeelcha; waan hundumaa keessatti jaalalli Waaqayyoo gara kee baay’eedha. Amantii qofa qabaadhu! Dhukkubbii irratti hin xiyyeeffatin; Waaqayyoo fi humna kee irratti xiyyeeffadhu! Gargaarsi Waaqayyoo kadhannaa tokko qofa waan ta’eef! Eebbi siif ramadame karaa kee dhufaa jira! Waaqayyo keessatti jabaadhaa!

↪️ Jireenya keessatti wanti si mudatu maal iyyuu yoo ta’e; galatni karaa dhaqqabummaa kee akka ta’e beeki. Qormaata nagaa si saamuuf ergame osoo hin taane Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu barachuu qabda. Abdii hin kutatin, boo’uu dhiisi, yaadda’uu dhiisi, sodaa sirraa fuudhi hadhaa fi dhiifama hin qabne ajjeesi. Kun hundi si gufachiisa! Daandiin galateeffannaa bakka ati jiraachuu qabdudha!

↪️ Si hin cabsin; hammam iyyuu yoo sitti ulfaate, Waaqayyotti yeroo hirkattu karaa akka baafattu hin shakkisiisu! Waaqayyo guddummaa si keessa dhaabeera; Guddina sana karaa kee mul’isuuf qophaa’aadha; har’a kennaa inni siif kenne keessa yeroo tarkaanfattu jalqaba adeemsa guddaa haa ta’u. Sadarkaan amantaa fi amantaa ati Waaqayyo irratti qabdu guddina injifannoo kee murteessa.

↪️ Dhaggeeffadhu, Waaqayyo ba’aa ati baattee deemtu caalaa guddaadha; ba’aa kee isa irratti gata, Innis si jiraachisa!

DHUGAAWWAN WAA’EE KEE

🔹️ Ati nama sirriidha.Jireenya ajaa’ibaa, milkaa’ina, gammachuu, gammachuu, fi xiiqiin guutame siif mala.Hariiroo gammachiisaa, fayyaa gaarii, hojii hiika qabu, fi walabummaa qabaachuuf mirga qabda. Isaan kun mirga dhalootaa kee ti. Jireenyi kee kana hammachuudhaaf yaadame.

🔹️ Milkaa’inaaf kan hojjetamtee fi ofitti amanamummaa, of kabajuu fi of tuuluun dhuunfaa sadarkaa olaanaa akka qabaattuuf kan qophaa’edha. Ati nama adda ta’edha; seenaa dhala namaa lafa kanarra jiru hundumaa keessatti namni sirriitti akka kee ta’ee hin beeku.Dandeettii fi dandeettii hin fayyadamne kan yeroo sirnaan gadi lakkifamtee fi hojiirra ooltee jireenya keessatti waan ati barbaaddu hunda siif fiduu danda’u guutummaatti ajaa’ibsiisaa qabda.

🔹️ Seenaa dhala namaa hunda keessatti, yeroo murteessaa keessa jiraachaa jirta.Carraa baay’ee abjuu kee dhugoomsuudhaaf itti fayyadamuu dandeessuun marfamtee jirta. Waan ta’uu dandeessu, hojjechuu ykn qabaachuu dandeessu irratti daangaa dhugaa jiru daangaa ati yaada mataa keetiin of irratti kaa’u qofa.Egereen kee daangaa hin qabu jechuun ni danda’ama.
TOKKO WAAQAYYOO WALIIN YEROO HUNDA .
Bilisa Ne.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video.intro_design_art

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *