Namoonni gosa kanaa amantaa ati isaan irratti qabdu ni eegu.

YouTube irratti hordoftoota hedduu argachuuf app kana fayyadamaa thumbnails babbareedoo hojaachuuf kan nu gargaruudha linkiin isa barruu kana gadiitti argama.👇🏾

NAMOONNI GOSA SADI.

BARSIISAAN tokko barataa tokkotti Ashaangulliitii taphaa sadii agarsiisee barataan garaagarummaa isaa akka itti himu gaafata. Meeshaaleen taphaa sadan isaanii boca, guddinaa fi meeshaa isaaniitiin wal fakkaatu fakkaatu. Barataan kun erga cimsee ilaalee booda boolla meeshaalee taphaa keessa jiran ilaala. Meeshaan taphaa 1ffaan gurra keessaa uraa qaba. Meeshaan taphaa 2ffaan gurraa fi afaan keessatti uraa qaba. Meeshaan taphaa 3ffaan gurra tokko keessatti uraa tokko qofa qaba.

kana booda barataa sanaatti lilmoo tokko kennee lilmoo sana uraa gurraa Ashaangulliitii isa 1ffaa keessa kaa’a. Lilmichis, uraa gurra isa kaanii keessaa ba’a. Ashaangulliitii taphaa 2ffaa keessatti, yeroo lilmoon gurra keessa kaa’amu afaan keessaa ba’e. Meeshaa taphaa 3ffaa keessattis, yeroo lilmoon tuqamu , Ashaangulliitichi baname.

1↪️ASHAANGULLIITII jalqabaa namoota naannoo kee jiran kanneen akka isaan si dhaggeeffachaa jiran, hundaa fi siif kunuunsaa akka jiran yaada kennan bakka bu’a. Garuu akkas fakkeessu qofa. Erga dhaggeeffattee booda akkuma qacceen gurra itti aanu keessaa ba’een wanti ati itti lakkaa’uun itti himte sun badeera. Kanaafuu namoota gosa naannoo kee jiran, kan siif hin yaadne kana yeroo dubbattu of eeggadhu.

2↪️ASHAANGULLIITII taphaa lammaffaa namoota waan kee hunda si dhaggeeffatanii fi akka siif yaadan yaada kennan bakka bu’a. Garuu akkuma meeshaa taphaa sanaa, LILMOON afaan keessa ba’e. Namoonni kunneen waan kee fi jecha ati itti himtu namoota birootti himuu fi dhimma iccitii ta’e kaayyoo ofii isaaniif baasuun sirratti fayyadamu.

3↪️ ASHAANGULLIITII taphaa sadaffaa, LILMOON keessaa hin bahu. Namoonni gosa kanaa amantaa ati isaan irratti qabdu ni eegu. Isaan warra ATI lakkaa’achuu dandeessudha.

Kanaaf,

Yeroo hunda nama dhaabbataa ummata amanamaa fi amanamummaa qabu keessa turaa. Namoonni, waan ati itti himtu dhaggeeffatan, yeroo hunda yeroo baay’ee isaan barbaachisutti warra itti lakkaa’uu dandeessu miti.
Waan dubbiftaniif galatoomaa
BILISA ne

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covermaker.thumbnail.maker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *