GORSA HOJJETTOOTA HUNDAAF

YouTube fi tiktok video babbareedu hojjechuuf appy link kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

GORSA HOJJETTOOTA HUNDAAF

1▶️Dursitii mana ijaari. Mana baadiyyaa haa ta’u mana magaalaa. Umurii 50tti mana ijaaruun bu’aa ba’ii miti. Manneen mootummaa keessa taa’uu hin baratinaa. Jajjabinni kun baayʼee balaa qaba. Maatiin keessan hundi mana keessan keessatti yeroo gaarii haa dabarsan.

2▶️ Manatti deebi’i. Waggaa guutuu hojiitti hin maxxanin. Ati utubaa kutaa hojii keetii miti. Har’a yoo du’anii kuftan hatattamaan bakka buufamuun hojiin itti fufa. Maatii keessan dursa akka kennu godhaa.

3▶️ Guddina sadarkaa hin ari’inaa. Dandeettii kee irratti bobba’ii waan hojjettu irrattis caalmaa ta’i. Yoo si guddisuu barbaadan yoo hin guddifne gaariidha, guddina dhuunfaa kee irratti positive ta’i.

4▶️Oduu waajjira ykn hojii irraa fagaachuu. Wantoota maqaa ykn maqaa kee xureessan irraa fagaadhu. Baandii hoggantootaa fi waahillan kee dugdatti hin makamne. Walgahii gadhee namoota qofa ajandaa isaanii godhatan irraa fagaadhaa.

5▶️Hoggantoota kee waliin gonkumaa hin dorgomiin. Yeroo Lee gubda. Hiriyyoota kee waliin hin dorgomiin sammuu kee ni bilcheessita.

6▶️Daldala cinaatti qabaachuu kee mirkaneessi. Mindaan kee yeroo dheeraa keessatti fedhii kee hin jiraachisu.

7▶️Maallaqa muraasa qusadhu.
8▶️ Liqii liqeessuun daldala tokko irratti invest gochuuf ykn haala jijjiiruuf qananiin jiraachuu miti. Bu’aa keessan irraa qananiin jiraadhaa.

9▶️Jireenya kee, gaa’ela kee fi maatii kee dhuunfaatti eegi. Hojii kee irraa haa fagaatan. Kun baay’ee barbaachisaa dha.

10▶️ Ofii keetiif amanamaa ta’ii hojii keetti amani. Hogganaa kee waliin ooluun namoota wajjin hojjettu irraa si fageessa, dhumarratti hogganaan kee yeroo inni deemu si gatuu danda’a.

11▶️ Dafanii soorama bahuu. Karaan ba’uuf karoorfachuu dandeessan inni gaariin yeroo xalayaan qaxarrii argattan ture. Yeroon gaariin inni biraan har’a dha. Sa’aatii 40 hanga 50tti ba’aa.

12▶️Walgargaarsa hojiitti makami yeroo hunda miseensa cimaa ta’i. Yeroo taatee kamiyyuu uumamu baayyee si gargaara.

13▶️ Take leave days utilize them by developing your future home or projects.. yeroo baay’ee wanti ati guyyoota boqonnaa yeroo hojjettu calaqqisiisa akkamitti soorama booda akka jiraattudha.. If it means you spend it all holding a remote control watching series on Zee world, soorama erga bahanii booda waan adda ta’e hin eeginaa.

14▶️ Osoo tajaajilaa ykn hojjechaa jirtuu pirojektii tokko jalqabuu. Pirojektiin kee osoo hojii jirtuu haa hojjetu yoo gaarii hin hojjenne hanga haala danda’ameen hojjetutti kan biraa jalqabi. Yeroo pirojektiin kee hojiirra ooluu danda’u, sana booda daldala kee bulchuuf soorama ba’i. Namoonni ykn soorama ba’an baay’een isaanii pirojektii tokko gaggeessuuf soorama ba’uu dhiisanii pirojektii tokko jalqabuuf soorama waan ba’aniif jireenya keessatti kufaniiru.

15▶️Maallaqni sooramaa pirojektii jalqabuuf ykn dhaabbannaa bitachuuf ykn mana ijaaruuf osoo hin taane maallaqa kunuunsa keessaniif ykn fayyaa gaarii of eeguuf ta’a. Maallaqni sooramaa kaffaltii mana barumsaa kaffaluuf ykn haadha manaa dargaggeettii fuudhuuf osoo hin taane of ilaaluuf.

16▶️Yeroo hunda yaadadhu, yeroo soorama baatu soorama booda jireenya gaddisiisaa jiraachuuf gonkumaa qorannoo haalaa hin ta’iin garuu miiltoowwan hojii akkasuma soorama ba’uuf akka yaadaniif fakkeenya ta’i.

17▶️Xumurtee ykn amma dhaabbatichaaf ba’aa taateef qofa soorama hin ba’iin guyyaan kee akka du’u qofa eegi. Dargaggummaa kee ykn humna guddaa osoo qabduu buna dhuguuf hirribaa ka’uu, aduutti gammaduu, daldala kee irraa maallaqa argachuu, iddoowwan mimmiidhagoo si jalaa bade daawwachuu fi maatii wajjin yeroo gaarii dabarsuu. Warri yeroon booda soorama bahan, yeroo isaanii gara %95 maatii isaanii caalaa hojiitti dabarsu kanaafis yeroo soorama bahan maatii isaanii waliin yeroo dabarsuun isaanii rakkisaa ta’us hanga du’anitti hojii biraa barbaaduutti dhumu. Hojii biraa yoo hin arganne dafanii du’u.

18▶️ Yeroo soorama baatu hawaasa si guddise keessa akka salphaatti akka galtuuf bakka jireenyaa mootummaa caalaa mana keetti soorama ba’i. Waggoota dabalataa mana dhaabbataa ykn mana mootummaa erga dabarsinee booda bakka tokko jiraachuuf madaquun salphaa miti.

19▶️Faayidaan hojii kee gonkumaa waa’ee soorama kee akka dagattu si hin godhin. Faayidaan hojii yeroo yeroon socho’u akka boqottu, akka xumurtu qofaaf kan yaadamedha. Yeroo soorama baatu namni daldala hojiirra ooluu danda’u yoo hin qabaanne namni hoogganaa siin jedhu hin jiru yaadadhu.

20▶️ Soorama bahuu hin jibbiin sababni isaas gaaf tokko fedhii keetiin yookaan fedhii malee soorama baata.

Kun jireenya akka gaariitti akka ilaaltu akka si gargaaru abdii qaba. Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=vidma.video.editor.videomaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *