Amalli gaariin waan si hin madaalle si tuffachiisa.

Ergaa jaalalaa nama jaallattaniif erguu yoo barbaaddan kan jechoota onnee nama tuqu fayyadamuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

▶️Namicha tokkotu osoo konkolaataa isaa miicuu,mucaansaa waggaa 6 dhagaa fuudhee cinaa konkolaataa hooqee sarara itti uume.

🔹️Innis aareetu, harka mucaa qabee baay’isee reebe.akka miidhaa jiru illee hin hubanne ture.Mucaa hospitaala geessanis qubni caccabuun,mucichi quboota harka isaa hunda dhabe.

🔹️Mucaan yommuu abbaasaa argu,ijasaa imimmaaniin guuteen,”qubnikoo yoom fayya?” jedhee gaafate! Namichis gocha isaa kanaan dhiphatee waan dubbatu wallaale.achi deebi’ees konkolaataasaa deddeebisee dhidhiite.Gochaasaatti baay’ee miidhame

🔹️konkolaataa isaa irratti osoo isa mucaan dhodhooqesse ilaaluu barreeffama Mucaa isaan “Abbaa sin jaalladha’ jedhamee barreeffame arge.Guyyaa itti aanutti, namichi of ajjeese.
Addunyaa kana irratti Aarii fi jaalalli dhuma hin qaban.aaruus ta’e jaallachuun itti fufuu danda’u,garuu obsuufi jaallachuun tooftaa ittiin addunyaa kana injifannu keessaa warreen bu’uuraati.

▶️BEEKUMSI humna siif kenna. AMALLI GAARIIN garuu kabaja siif kenna.

🔹️Amalli gaariin obsa qabaachuu si barsiisa.
🔹️ Amalli gaariin waan si hin madaalle si tuffachiisa.
🔹️Amalli gaariin gorsee si deebifata.
🔹️ Amalli gaariin milkaa’ina biraan si gaha.

↪️ Amalli gaariin akka ati of sirreessitu sitti hima. Beekumsi qabaa barbaada. Beekumsi akkaataa qabataa wallaalan burqaa oftuulummaan irraa maddu ta’a.

🔹️Irra deebi’ee
↪️ BEEKUMSI humna siif kenna. AMALLI GAARIIN garuu kabaja siif kenna.

WANTOOTA 3 ATI ILAALTEE NAMOOTA SIIF HIN TAANE IRRAA FAGAATTU:

1▶️Fayyaa Sammuu Kee: Namoonni summii qaban fayyaa sammuu kee irratti dhiibbaa hamaa geessisuu, dhiphina, yaaddoo fi dhiphina sammuu fiduu danda’u. Yeroo hunda si qeequu, si xiqqeessuu ykn si too’achuu danda’u, kunis miira gatii ofii gadi aanaa fi tasgabbii dhabuu sitti fiduu danda’a. Yeroo booda, kun fayyaa sammuu fi nageenya kee irratti miidhaa geessisuu danda’a.

2▶️ Guddina Dhuunfaa Kee: Namoonni summii qabanis kaayyoo fi abjuu kee akka hin hordofne abdii si kutachiisuun guddina dhuunfaa kee gufachiisuu danda’u. Of fooyyessuu barbaaduu keetiin si duubatti deebisuuf ykn yakki akka sitti dhagaʼamu si gochuu dandaʼu. Namoota gaarii, deggertoota ta’anii fi guddachuu fi guddachuu si jajjabeessan bira jiraachuun yoo dandeettii kee guutuu bira ga’uu barbaadde barbaachisaa dha.

3▶️Dhumarratti namoota summii qaban bira jiraachuun gammachuu akka hin qabne si gochuu danda’a. Jireenya kee keessatti wantoota gadhee fiduu, humna kee fiduu fi akka sitti ulfaatu gochuu dandaʼu. Hariiroo summii qabu dhiisuun hariiroo gaarii, guutuu ta’ee fi jireenya kee keessatti gammachuu fi gammachuu fiduuf bakka banuun ni danda’ama.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.ergaa_jaalalaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *