Gargaarsa, gaarummaa itti fufsiisuu, imimmaan hiyyeessaa haxaa’uu,

Hojii onlaayinii kana guyyaatti qarshii 1000 hojaachuuf kan isin gargaruu application kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

HOJII GAARUMMAAF GATII ISAA

Namni HOJII halluu dibuu(painter) hojjetu tokko bidiruu akka dibu gaafatame.
Faayaa fi buruushota isaa fidee akkuma abbaan qabeenyaa isa gaafatetti bidiruu sana halluu diimaa ifaa ta’een dibu jalqabe.

Yeroo fakkii kaasu, qaawwi xiqqaan qaama doonii keessa akka jiru hubatee, callisee osoo kaffaltii dabalataa hin gaafatiin suphe.
Yeroo fakkii kaasuun xumure qarshii isaa fudhatee deeme.

Guyyaa itti aanutti abbaan bidiruu sanaa gara nama fakkii kaasu sanaa dhufee cheekii qarshii hedduu , kaffaltii fakkii kaasuuf kaffalamu caalaa baayʼee ol taʼe fidee isaaf kenne.

Fakkii kaastuun sub ajaa’ibsiifatee “Ati duraan bidiruu sana dibu naaf kaffalteetta Yaa gooftaa!” Jedheen.
Abbaan bidiruu, “Garuu kun hojii halluudhaaf miti. Boolla bidiruu sanaa waan suphiteef.”

“Ah! Garuu tajaajila xiqqaa akkasii ture… waan akkas xiqqaa ta’eef maallaqa guddaa akkasii naaf kaffaluun hin barbaachisu”.
Abbaan bidiruu “Yaa nama koo ati hin hubattu. Mee waan ta’en sitti hima.”

Bidiruu sana dibu yeroon si gaafadhu, waa’ee boolla sanaa kaasuun dagadhe.
Yeroo bidiruun sun gogu ijoolleen koo bidiruu sana fudhatanii qurxummii qabuuf deeman.

Boolli akka jiru hin beekan turan. Yeroo sanatti ani mana hin turre.
Yeroon deebi’ee bidiruu sana akka fudhatanii deemanii jiru. hubadhu, bidiruun sun boolla akka qabdu waanan yaadadheef abdii kutadheen ture.

Mee yeroon isaan qurxummii qabatanii deebiʼan arge boqonnaa fi gammachuu akkan argadhe mee yaadi.

Sana booda, bidiruu sana qoradhee gaafan ilaalu qaawwa bidiruu sanaa akka suphte arge! Argitee, amma, maal goote? Lubbuu ijoollee koo oolchite! Hojii gaarii ‘xiqqaa’ kee kaffaluuf maallaqa gahaa hin qabu.”

Kanaafuu, eenyu, yoom ykn akkamitti haa ta’u. Gargaarsa, gaarummaa itti fufsiisuu, imimmaan hiyyeessaa haxaa’uu, xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuu fi of eeggannoodhaan qaawwa namaa argitu hunda suphuu qofa itti fufi!
sababiin isaas yoom namni tokko nu barbaadu ykn Waaqayyo nama tokko yeroo gargaartuu fi waan barbaachisu ta’uuf taajjabbii gammachiisaa fi ilaalcha sirrii akka nuuf qabaatu gonkumaa hin beektu .

YEROO HUNDA GAARII HOJJADHAA, KARAA SUPRISE SIIN KAFFALUU DHUGAA
WAAQAYYO ISIN HAA EEBBISUU
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *