Muudannoo ajaa’ibati kan laphee nama xuquu!

Seenaa gootota Oromoo baruu yoo barbaaddan appii kana buufadhaa Liinkii barruu kana jala jiru fayyadamaa.

[Muudannoo kana jaalladhee isiniif qoodeera]
Muudannoo ajaa’ibati kan laphee nama xuquu!

Magaalaa finfinnee keessatti osoon bilbilaan afaan oromoo haasa’u afaan amma haasofte afaan simbiraa dha moo naan jedhame.

Magaalaa finfinnee kutaa bulchiisa qaallittii irraa konkolaataa ummata yaabbadheen finfinneema keessa kutaa bulchiisa aaskoo deeman ture. Akka tasa ta’e shamarreen cina koo teessu hedduu miidhagdu fi simboo qabetti dha.

Erga xiqqoo deemnee booda bilbilli naaf bilbilaamnan bilbilaa koo kaasee haasa’u jal qabee. Gaaf umaan bilbila kaasee afaan oromoo haasa’u jal qabu Shamarreen cina koo teessu ija dalgaan ofirratti naa ilaaltee. Maalif akkasii akka naa ilaaltuu dafee naa galee.

Bilbila haasa’ee anumaa xumuruu shamarreen cina koo teessu sunii afaan amma bilbilaan haasa’a turte maal jedhama ? Moo afaan simbira tti ? Jettee naa gaafatee. Aniis afaaniin amma bilbilaan haasa’a ture afaan oromoo jedhaman jedheen. Afaan akkas jedhamu biyya kana keessatti ni dubbatamaa moo naan jettee. Gaafa isheen akkas naan jettuu baayyeen aare. Garuu dafee ni of tasgabbeesse.

Iaal obboleettii koo konkolaataa anaf ati ittiin deema jiru kanatuu kan oromoo ta’u dhiisuu danda’a malee laftii anaf ati amma irra deemaa jiru kun kan oromootiin jedheen. Itti dabalees Iddoon kaatee fi iddoon deema jirtu kan oromoo akka ta’e barii. Baayyinni ummata oromoo milliyoonii 60 ol akka ta’e hin beektu ? Afaan oromoo afrikaa keessatti afaan hedduminaan dubbatamuu jedhamee sadarkaa 2ffaa irra akka jiru hin beektuu taanaan akka kaleessa dhalatetti of ilaalii jedheen. Gaaf ani kana hunda haasa’u cal jettee naa dhageefachaa turte.

Daqiiqaa muraasaa booda garuu waan isheerra hin eegintu na mudatee. Waan hundaafuu Laliseen jedhama jettee harka ishee nattii qabde. Murtin jedhama jedheen dubbisee. Murti anii kanaan dhaladhee guddadhe magaalaa dambii dolloo tti dha. Amma garuu hojiifi jedheen magaalaa kanan jira.
Akka ati afaan keetti boontuu ilaaluuf jedheen. Yeroo hundaa bakka hundumaati afaan keetiin dubbadhuu jettee naa bira bute.
Abdii irraa eebbifamaa
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jechoota_hayyootaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *