Yeroo namni si arrabsu atis hin arrabsiin. Jalaa callisnaan ofiifuu gaabbee dhiisaatii

Ergaa jaalalaa nama jaallattaniif erguu yoo barbaaddan kan jechoota onnee nama tuqu fayyadamuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

GORSA JAALALAA

1♡Namni ati jaallattu yoo fuula sitti guure jarjartee hammeenyasaa hin dubbatin. Bor deebitanii gaafa walitti araaramtan gaabbii cimaa seentaatii
2♡Nama tokkotti nama gaarii of gochuuf jecha hiriyyaa kee hin xureessiin. Haqni) dhugaan booda si gaafataatii
3♡ Yeroo mara dhugaa dubbadhu. Gammachuun sobarraa maddu yeroomaaf malee booda sin fayyaduutii, Dhugaan harra dubbatte bultee si boonsitiitii
4♡Baaltii jette jettee hin amanin. Amantees kan biraaf hin dabarsiin. Gaaf tokko si qaaneessaatii
5♡Yeroo namni si arrabsu atis hin arrabsiin. Jalaa callisnaan ofiifuu gaabbee dhiisaatii
6♡Jaalalleen kee Waadaa waliif qabdan cabsee yoo haala mijeeffate aariif xiiqiin ati waadaa kee hin cabsin. Diinummaas hin yaadiniif. Bor cubbuu waadaa kee lakkuu kaffaluunsaa dirqamaatii
7♡Kan si miidhe haaloo bahuu dhiisuun sodaa sitti fakkaatee xiiqiin haaloo bahuuf hin fiigiin. Haaloo (Ija’aa) dhugaan kee baatutu caalaatii
8♡ Waan bor darbuuf jaalalaan hin qoosiin. Bor dhala dhabuunis jiraatii
9♡Jaalala fudhachuu qofa hin yaadiin. Oolmaa waan gaafatuuf kennii fudhu malee

↪️Hubadhuu namni kamiyyuu gutuu miti, Namni hanqinaa hin qabne hin jiruu hin doggoggoraa akkasumaa hin balleessa kanaaf doggoggoraa sirreessuu fi balleessaaf Dhiifama gafachu fi godhuu baradhu.

Dhiironni yeroo gaa’ela godhataan akka ijoolleetti Kunuunsaa barbaadu, kanaaf akka hadhaa ta’i kunuunsi…

Yeroo abbaa mana kee waliin hasooftu dafii dhageeffadhu ammoo suuta dubbadhu.

↪️Gonkumma isaa waliin hin dorgommiin, isaa waliin wal hin qixaatiin.

Balleessa fi doggoggoraa kee osoo beektu dhoksuuf jatee Balleessa biraa hin balleessin, Balleessa keef Dhiifama gaafadhuu doggoggoraa kee ammoo sirreefachuu baradhu.

Garamalee hin hinaafin,sababa malee hin shakkiin kuni nagaa fi taasgabii sammuu keetiif gaarii dha .

↪️Yeroo hunda akka hadhaa manatti amanamtuu ta’i, itti gaafatamummaa kee sirritti beeki.

Yeroo hunda ciminaa fi gorsa isaaf ta’i malee qeeqa fi dadhabina miti .

Yeroo hunda haati mana gargaartuu abbaa mana ta’uu Yoomiyyuu hin dagatiin.

Yeroo waaqayyoo ijoolleen isiin eebisee, xiyyeeffannoo kee hunda ijoollee gootee abbaa mana kee akka hin dagannee of eeggadhuu.

↪️Abbaa mana kee waliin kolfuu fi xabachuu, yeroo gaarii waliin gochuu baradhu waliin jiraachaa kophummaan akka isinitti hin dhagahamee.

Yeroo abbaa mana kee hojii irra dhufuu olman isaa akkam akka turee fi naga gaafachuu hin dagatiin.

↪️yoo abbaan mana kee aarii qabachuu isaa beekte dubbii hin guddaatiin isaa tasgabbeessuuf yaalii malee.

Argaa keetan hawwe
Akka asheeta birraa
Osoo akka garaa kooti
Silaa yoona wal bira jirra
Firii jaalalaa facaafnee
Teenyee callaa walii hirra
Wadaroo hamii keenyaa
Haalbee jaalalaan cirra

Qabee ko yaa sararee
Ishee jaarraatti jaartu
Dhugaa kee na marare
Ishee ATI haqaaf kaattu
Kellaa dharaa diigdee
Isa ati galma haqaa ijaartu

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.ergaa_jaalalaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *