DHUGAA KOO(MICHUU KOO SIRRII)

Gaaffii fi deebii macaafa qulqulluu qo’achuu yoo barbaaddan appii kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

ANOO QABAA IDDOO KOOLUU

Xiyyeeffadheen dhaga’a
Gooftaa koo waan naan jettu
Na barsiisuudhaaf malee atoo
Na miidhuuf waa hin hojjettu
Kaleessas sit na baate
Har’as na waliin jirta
Xaxaa dura koo jiru
Harka keetiin naaf cirta

Yaada kootiin baluulee
Maafan jooree jawwaraa
Kan na yaadu jaalli koo
Yesus na waliin jira
Bantii samii tarsa’ee
Lafti iddoodhaa yoo siqe
Pilaaneetiin wal-kiphee
Marsaa isaa irraa yoo maqe
Galaannis hoomachaa’ee
Dha’aan isaa yoo ulfaate
Aduunis ifa dhiistee
Dukkanni yoo baay’ate
Kun hundumtuu raawwatee
Dhaloonni yoo siqiqu
Xinnaaf guddaan wawwaatee yoo
Imimmaan fuula dhiqu
Anoo qabaa iddoo kooluu
Baqadhee lafan dhaqu!

DHUGAA KOO(MICHUU KOO SIRRII)

Sit na beeka sit naaf beeka
Situs gaarii naaf akeeka
Firas ormas hin abdadhu
Ati qofti naaf dhaabadhu
Hiriyaa sirrii yaa dhugaa koo
Sitti hin mul’atu mudaan koo
Rakkina koof na tuffattu
Ballina koof na hin filattuu
Amala koof na hin nuffituu
Dabaa narratti hin hojjettu
Naaf obsita naaf dandeessa
Iyyata koos naaf dhageessa

Irra keessa na hin hedattu
Akkasumaan na lafaftu
Dhoksaa koo baastee hin dubbattuu
Na dudduuba na hin hamattuu
Naaf ifaadha hojiin kan kee
Hin argadhu Abbaa akka kee
Naaf haa ulfaatu maqaan kee
Anoo garraamii sin beekee

Michuu sirrii yaa dhugaa koo
Sirraa adda hin ba’u garaan koo
Eenyummaa koo isa dhugaa
Dhugaa koo situ naaf argaa
Gogaan koos si’iin naaf Margaa
Dhugaa koo yaa fira hiyyeessaa
Sit natti hafe danuu keessaa
Sitoo kufaa lafaa kaasaa
Birmaduu sit nama baasa
Ammas an sumattan iyya
Lafeen koo cabe siin fayya

Dhugaan dhugaadhaan dhugaa namaa dhugeessa malee, eenyummaa namni hin qabne namaaf hin laatu!

BORUU KEENYA BAQAQSI!

Kulkulee kan dhukkubu
Baadhatee madaa ho’aa
Irra keessa seeqqataa
Keessa isaatiin ni boo’a
Akka irratti hin beekamneef
Taa’ee rifeensa fo’aa
Jedheetu of gaafata
Dhiiti koo yoom naaf dho’aa?

Egaa dhaloonni keenya
Akkasiin yaadaan du’a
Isa deemsa jalqabe immoo
Mogoleetu isa bu’a
Kaan immoo daraareetu
Ijji keessatti gu’a
Utuu nyaataaf hin ga’in
Miciree irratti du’a

Mee yaa waaq nuuf dhaga’i
Fuula kee nuuf deebisi
Wanta harkaan qabanne
Hundumaa nuuf eebbisii
Furdaa keenyaa jabeessii
Qal’aa keenya gabbisi
Karaa keenya sit laannaa
Danqaa keenya hurreessii
Bu’aa ba’ii jireenyaa
Ati wal nuuf qixxeessi
Dhi’uuf isa galgalaa’e
Ati nuuf ganameessi
Boruu keenya baqaqsii
Lafa bari’uu dide
Ati nuuf bariisisi
Wakisa Kenea
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.henoktadesse.BQOro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *