Hojiin hafuura, Hafuura Qulqulluun malee hojjetamuu hindanda’amuu.

Gaaffii fi deebii macaafa qulqulluu qo’achuu yoo barbaaddan appii kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu

Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu jechuun maal jechuu dha?
Yesuus duuka buutota isaattiin Hafuurri Qulqulluudhaan akka isaan guutuu itti himee ture. Gaafa Hafuura Qulqulluun guutamtani humnna argattu waan ta’eef hamma humnna argatanitti akka hojii hafuuraaf hindeemnee jedhee isaan aboomee turee.

Hojiin hafuura Hafuura Qulqulluun malee hojjetamuu hindanda’amuu.
Hubachuu kan qabnuu namni lammaffaa dhalate hundi Hafuura Qulqulluu qaba. Garuu Hafuura Qulqulluun “guutamuun” isarraa adda. Namni tokko yeroo lammata dhalatu hafuura qulqulluu akka qabu Macaafni Qulqulluun ni barsiisaa.

Ergamaa Phaawuloos Roomaa 8/9 irratti “Hafuura Kiristoos kan hin qabne kan Kiristoos miti jedha”. Amanaan tokkoo Hafuura Qulqulluun lamaaffa dhalatee waggoota dheeraaf amanaa ta’ee deddeebi’uu ni danda’a garuu “Hafuura Qulqulluudhaan guutamuun” fi guutummaa humnaa fi ayyaana isaatiin jiraachuu fi tajaajiluun waan biraati.

Amanaan tokko yeroo Hafuura Qulqulluun guutamee humnna Hafuura Qulqullu argatuu akka barbaadee deema utuu hintaane gara Hafuurri Qulqulluun itti oofee deema. Sodaa hinqabuu, yaaddoo hinqabuu, argachuu fi dhabuun isaaf homaa miti.

Jaalala, nagaa fi Qulqullumaan guutamee Yesuus jiraata ta’uun isaa jireenya isaarra mul’isaa. Nama hin faarsuu, nama hin lallabuu, akkasumas rakkoo isaaf argachuu isaa hin lallabuu ykn hin faarsuu.

Walalkeessi tajaajila isaa, amalaa fi jireenya isaa Gooftaa Yesuusin qofa ta’aa. Sababi isaa Hafuura Qulqulluun Yesuusiif ulfina kenna waan ta’eef. Nama Hafuura Qulqulluun gutamee jiraatu irraa kan mula’tu beekumsa ykn walaaluma, qabeenya ykn hiyyummaa namichaa utuu hintaane Gooftaa isaa qofaa dha.

“Hafuura qulqulluun guutamee” jechi jedhuu kakuu haaraa keessatti iddoo 15tti bareefameera. Isaan keessaa 14 Wangeela Luqaas fi Hojii Ergamootaa keessatti argamaa. Iddo 15 kessaa iddoon 4 Guyyaa Pheenxeqoosxee dura namoonni 4 Haffuura Qulquluu dhaan akka guutamaan ragaa nuuf ba’aa. Isaannis harmee Yohannis Cuuphaa, Yohannis cuuphaa, abbaa Yohannis cuuphaa fi Yesuus Kirstoosi dha.

(Wabiiwwan kana nuuf mirkaneessan Luqaas 1/15, 41, 67; 4/1) dha. Isaan kun 4ffan Pheenxeqosxee duraa ‘Hafuura Qulqulluudhaan guutamuun’ akka turee kan ibsanidha. Pheenxeqoosxee booda yeroo 11 yeroo ta’uu isaan keessaa 10 Hojii Ergamootaa keessatti, tokko immoo Ergamaa Phaawuloos warra Efesooniif kan barreesse keessatti argamaa.

Kanaaf Hafuura Qulqulluun namni yaraan akka ittiin guutamniif utuu hintaane kan amanee hundi ittiin guutamee humnna inni kennufiin qormasaa fi gidiraa biyya lafaa, fonii fi sexanni namatti fiduu mo’ee ulfina Waaqayyoof akka jiraatu jaalala Waaqayyooti.

Kan barbaachiisuu dheebochuu fi fedha ofi dabarsani itti kennani na dhunfadhu jechuu dha. Sodaa, aarii fi jibbaan hinguutaminaa. Hafuura Qulqulluun guutamaati barichaa bitaa, ulfina Waaqayyof jiraadha.
Dr Mezgebu
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.henoktadesse.BQOro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *