Jaalalli Dhugaan Kennuu malee Kennaa Fudhachuu hin Hawwu!

Ergaa jaalalaa nama jaallattaniif erguu yoo barbaaddan kan jechoota onnee nama tuqu fayyadamuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Jaalalli Dhugaan Kennuu malee Kennaa Fudhachuu hin Hawwu!

↪️Jaalalleewwan, Kaadhimamtoonnii fi Gaa’ela kanneen dhaabbatan jaalallee isaaniif kennaan kennaniif haala dhugaadhaan of kennanii jaalachuu ittiin ibsan akka ta’e hin dagatinaa!.Nama jaalannuuf kennaa kamiyyuu utuu hin kennin dura jalqaba of kennuu qabna.

↪️ Of kennuu jechuun . . .

Qulqullina kan qabuu fi yeroo gahaa ta’e dabarsuu,
⁃ Eenyummaa fi fedhii dhokataa hin taane argisiisuu,
⁃ Yeroo barbaadamne hunda qophaa’aa ta’uu,
⁃ Yommuu dubbatan hamma xumuraatti dhaggeeffachuu,
⁃ Yeroo rakkinaatti walcinaa dhaabbachuu,
⁃ Yeroo tokko tokko rakkina isaaniif deebii fi furmaata keessan barbaadu utuu hin taane dhaggeeffachuu fi waliin ta’uu keessan qofa akka ta’e beekuu,
⁃ Nama kamiyyuu ta’ee haala hojii kamiyyuu caalatti isaan dursisiisuu . . .

↪️ Nama tokko guutumaa guututti utuu hin jaalatin kennaa kennuu hin dandeenyu. Nama tokko guutumaan guututti utuu hin jaalatin garuu ofii keenya kennuufii dandeenya.

↪️ Akkaataa armaan olitti ibsameen nama tokkoof yoo of kennine, kennaa kan biroo kennuus ta’ee fudhachuun baay’ee salphaa, gammachiisaa fi guutuu ta’a.

↪️Jaalalleewwanii fi kaadhimamtoonni nama tokko waliin jaalalli qaban dhugaa ta’uun isaa kennaadhaan hin madaalamu.

↪️ Gaa’ela kan qaban, waadaan walitti kan hidhaman qooddattoonni gaa’elaa wanta keessan barbaaduun dursa caalatti isin akka barbaadan hin dagatinaa!

Safuu midhagina kee
Si darbuu na dhoowwe
Durba hunda keessaa
Suman ofiin hawwe
Faaya koo bareedduu
Abaaboo ganamaa
Kukkuulee si uume
Ogeessi uumamaa

Hawwiif yaada keetin
Na dhabsiifte gabii
Koottuu na hammadhu
Laphee keetti qabii
Fudhadhu onnee koo
Gidduushee jiraadhu
Yoo kanaan na dhiise
Innin siif maraadhu

Kophaa koon jiraadha
Kunoo ofiin oodee
Maaloo naaf koottu kaa
Urjii koo si yaadee
Nyaatallee na cufa
Osuman beela’uu
Halkanis dideera
Dafee naaf bari’uu

Siin halkan tokkotti
Kudha-shan abjootaa
Jiruu maalin qaba?
Na goote maraataa
Mee yaadi qal’oo koo
Hammuman si obse
Yaaddoo fi dhiphinni
Siif nyaatee na gogse

Baay’een si jaaladha
Hundumaan olittii
Fudhu siifan kennaa
Lubbuu koo tokkittii
Garaa hin muradhu
Ni dhuftaan si eega
Guddaan siif miidhame
Keessi koo siif dhiiga

Miidhagsituu jiruu
Modeela namummaa
Hubattuu keessa koo
Michuu ijoolummaa
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobibah.afanoromolovesms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *