kufaatii fi hanqina ofii beekuun dhukkuba, caalaatti

Hiriyyaa caalaa gorsaa fi jechoota jajjabeessaa isinif kennu kana danda’uu appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Nama akka kamii waliin oolta?

Tokkoon tokkoon nama si qunnamu keessa gadi fageenyaan ilaali, hammam nama kana qaroo ykn wallaalaa, qulqullaa’aa ykn jal’aa, qajeelaa ykn hamaa ta’uu yoo murteessite iyyuu.

Uffata isaanii bira darbee,
gogaa isaanii bira darbee, amala isaanii bira darbee, jecha isaanii bira darbee.
Miira isaa agarsiisan, dhuunfaa isaan itti uffatan bira darbanii, rakkina keessa isaanii dhoksuuf haguuggii fuulaa uffatan kamiyyuu bira darbanii.

↪️Gadi fageenyaan ilaalaa lola hamaa tokkoon tokkoon keenya keessaa lolan, lola addunyaa maraataa ta’e keessatti nama ta’ee turuuf godhamu ilaalaa addunyaa ati yoomiyyuu hin beekne, sababiin isaas lamaan keenya addunyaa tokko keessa waan hin kaa’amneef lamaan keenya qormaata wal fakkaatu hin mudanne

↪️kufaatii fi hanqina ofii beekuun dhukkuba, caalaatti ta’uuf hawwuu, sana ta’uu dhabuun mufannaa, gadda hunda, dhukkubbii hunda, miidhaa jireenyaa hunda kan gadi bu’u, balaa geessisu hunda loluuf qabsoo… nu gaafata.
Dhugaadha, tarii namni hundi lola hin lolu. Gariin yeroo dheeraaf harka kennataniiru.

Garuu namni kun lola kana keessatti ramadamuu isaatu waan dubbatamuu danda’u caalaa nutti hima, sababiin isaas Inni isa uume humna injifachuu fi injifafatamuu akka qabu waan beekuuf.

Kanaaf; nama sitti dhiyaatu kam illee eenyummaa isaa isa dhugaa beekuun immoo caalatti eenyummaa kee akka gabbifattuu fi irraa of eeggattuuf si gargaara.
Yeroo hundumaa yeroo sirriitti nama sirrii waliin turuuf dhimmii barbaadi !
Inni har’aaf boqonnaa kee boruuf galaa jireenya keeti!
Bilisa Ne application kunooti buufadhaa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.jechoota_xiinsammuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *