Dhiphina fi yaaddoo to’achuuf sammuu fi xiinxala shaakali.

Application Hiriyyaa caalaa gorsaa fi jechoota jajjabeessaa isinif kennu kana danda’uu appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

YEROO HAMMAATAA KEESSATTI YOO TA’E, GORSA SI GARGAARUU TA’E TOKKO TOKKO:

1▶️Adda of hin baasin; deeggarsa argachuuf namoota jaallattan bira ga’aa.

2▶️Murtii ykn qeeqa malee miira kee akka sitti dhagahamu hayyami.

3▶️ Fedhii qaamaa fi miiraa kee guutuudhaan of kunuunsi.

4▶️ Bakka kalaqaa ittiin of ibsuu barbaadi, kan akka barreessuu, fakkii kaasuu, hodhuu ykn sirbuu.

5▶️Miiraa fi yaada kee akka adeemsisuuf si gargaaruuf joornaalii keessatti barreessi.

6▶️Aarii akka malee irraa of eeguuf daangaa kaa’uu fi yeroo barbaachisaa ta’etti lakki jechuu.

7▶️ Nyaataa fi dhuguun miira namaa fooyyessuu, sochii qaamaa gochuu, sochii qaamaa yeroo hunda gochuun endorphins gadi lakkisuun miira fooyyessuu.

8▶️Yaada gaarii fi yaadannoo gammachiisaa irratti xiyyeeffadhu.

9▶️ Dhiphina fi yaaddoo to’achuuf sammuu fi xiinxala shaakali.

10▶️ Gargaarsa ogeessaa yoo barbaachise barbaadi.

11▶️Waan to’achuu dandeessu irratti xiyyeeffadhuu waan hin dandeenye gadi dhiisi.

12▶️Abdii gaarii qabaachuuf yaali.

13▶️ Muuxannoo kee irraa baradhuu akka carraa guddinaatti itti fayyadami.

14▶️Namoota gaarii fi deggersa qabaniin of marsi.

15▶️Boqonnaa fudhadhuu yeroo ofiif kenni.

16▶️Wantoota gaarii jireenya kee keessatti argaman irratti xiyyeeffadhu.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.jechoota_xiinsammuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *