Hafuurri Qulqulluun waan nu chaappesseef fayyinni keenya mirkana’adha.

Macaafa qulqulluu isa sirri argachuuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Hafuura qulqulluun chaappeefamu

Hafuura Qulqulluun Chaappeefamu ykn mallateefamu jechuun maali?
“Milikkita kan isaa ta’uu keenyaas nutti mallateesseera; qabsiisa garaa keenya keessa kaa’annus hafuura isaa nuuf kenneera.” 2Qor 1/22

“Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo, Waaqayyo isa hafuura isaa qabsiisa nuuf kennee dha.” 2Qor 5/5, Efesoon 1/13,14; 4/30). Hafuurri Qulqulluun chaappaa Waaqayyoo saba isaa irratti, akka kan isaa qofa ta’an beeksissuf irratti mallatesseedha. Kennaan hafuuraa amantootaaf kennamu dhaala keenya isa samii, isa Kiristoos waadaa nuuf kenne, fannoo irrattis nuuf mirkaneesseef qabdii (kaffaltii) duraati.

Hafuurri Qulqulluun waan nu chaappesseef fayyinni keenya mirkana’adha. Kana kan barruu kessi keenya Waaqayyo abbaa keenya nuti immoo ijoollee isaa ta’uu keenya karaa hafuura kana dhugaa nuuf ba’aa.Namni tokko illee chaappaa Waaqayyoo kana cabsuu hin danda’u.

Karaa hafuura isaa isa kennaa godhee nuuf kenneen Waaqayyo nu haaromsa, nu qulqulleessa, miira abdii fi Waaqayyo biratti fudhatamoo ta’uu keenya nu hubachiisaa. Akka ijoollee guddifachaa isaatti akka ilaalamnnu, abdiin keenya dhugaa ta’uu isaa, akkasumas furiin fi fayyinni keenya haala wal fakkaatuun mirkanaa’aa akka ta’e keessa keenyatti ragaa nuuf ba’aa.

Nuti bara baraan kan isaa taanee guyyaa dhumaatti akka fayyinu abdiif amanti keessa keenyatti cimsaa. Iji (firii) hafuuraa, Galaatiyaa 5/22,23 nurraa akka mul’atu godha. Geggeessaa fi fedha Waaqayyoo wajjin walsimuu, fedhii kadhannaa, galata fi jaalala isaaf saba isaa, akkasumas namoota hunda jaalannu keessa keenyatti guddisaa.

Humnna qajeelchuu fi geggeesuu hafuura qulqulluun hanga guyyaa furiitti guutuu fi mudaa kan hinqabnnee warra cubbuu mo’ani jiraatan nu tasissa.
Gara fuulduraatti ulfina hin yaadamne kan iji namaa hinarginee ulfina guddaan akka nu eegatu nuuf mirkaneessaa akkasumas ofitti amanamummaadhaa fi gammachuudhaan akka jiraachuu dandeenyu nu godha.

Yaa Hafuura Qulqulluu, Yesus Kiristoosiif ragaa bu’a qabeessa akka taanu fi dhaala abdachiifamnne akka dhaalluf amantiif abdii waan keessa keenyatti dabalteef ulfaadhu. Gidiraa garaagara fi cubbuu biyya lafaa rakkisuu moone akka darbinuuf humnna waan nuuf kenniteef galatoomi.

Sababa keetiin abdi keenya eebbifama deebi’ee dhuufu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa dha guyyaatti akka yaadannu taannerraa galanni siif hata’uu.
Eebbifamaa kabajamtoota hordoftootaa keenya barumsi kun karaa nama waaqayyoo Dr Mezgebu irraa nuuf darbaa jira.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robba.muleta.macaafaqulqulluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *