Abjuu kee yoo hin ijaarre namni biraa si qacaree kan isaa ijaara.

Hiriyaa caalaa gorsaa fi jechoota jajjabeessaa isinif kennu kana danda’uu appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Gorsa isa Caalu

1〰️Jireenya kee keessatti balaa fudhachuu. Yoo injifatte geggeessuu dandeessa; yoo mo’amte qajeelchuu dandeessa.

2〰️Namoonni waan dubbatan osoo hin taane waan hojjetan; kanaaf dubbii isaanii irraa osoo hin taane gocha isaanii irraa murteessii.

3〰️ Yeroo namni tokko si miidhu mukni firii mi’aawaa ta’e baay’inaan dhagaa akka argatu seera uumamaa waan ta’eef akka sitti hin dhaga’amne.

4〰️ Jireenya kee irraa waan dandeessu fudhadhu sababni isaas yeroo jireenyi sirraa fudhachuu eegaltu afuura kee isa dhumaa illee fudhatta.

5〰️ Addunyaa kana irratti namoonni yeroo hunda daandii milkaa’ina keetii irratti dhagaa darbatu. Waan isaan irraa hojjettu irratti hundaa’a – dallaa ykn riqicha situ taasifata.

6〰️Qormaatni jireenya hawwataa taasisa; isaan mo’achuun jireenyi hiika akka qabaatu taasisa.

7〰️Balaa mo’amuu osoo hin fiigin injifannoon gammachuun hin jiru.

8〰️Daandiin gufuu hin qabne eessayyuu hin geessu.

9〰️ Kan darbe bakka daawwachuuf namatti tolu ta’us bakka jireenyaa gaarii akka hin taane beekamaadha.

10〰️ Yeroo hunda waa’ee kaleessaa yoo yaadde boru kana caalu qabaachuu hin dandeessu.

11〰️Wanti kaleessa hojjette ammallee guddaa sitti mul’ate yoo ta’e, har’a waan baay’ee hin hojjenne jechuudha.

12〰️Abjuu kee yoo hin ijaarre namni biraa si qacaree kan isaa ijaara.

13〰️ Yoo gaara hin baane; dirree ilaaluu hin dandeessu.

14〰️ Hojii malee hin dhiisin – sammuu kee fayyadami.

15〰️ Sammuu qabaachuu keetiif kaffaltiin siif hin kaffalamu, sammuudhaan fayyadamuu qofaaf badhaafamta.

16〰️Kan si daangessu waan hin qabne miti; waan qabdu malee itti fayyadamuu hin beeki.

17〰️Wanti ati barachuu dadhabde barumsa si barsiisuu dandaʼa.

18〰️Garaagarummaan nama malaammaltummaa fi nama amanamaa gidduu jiru: Namni malaammaltummaadhaan bakka qaba namni amanamaan immoo gatii qaba.

20〰️ Amanamummaan kennaa qaaliidha; namoota gatii salphaa irraa hin eeginaa.
Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.jechoota_kakaumsaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *