Hafuurri Qulqulluun nama amane tokko irraa adda hin ba’aa ykn hindhiisa?

Macaafa qulqulluu isa sirri argachuuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Diinota keessan jaalladhaa,

Discriptive and prescriptive (Ibsaa ala tokko qofa gargaaru fi ajaja bara hundaaf ta’uu)
Kutaa macaafa qulqulluu keessaa akkamitti jiraachuu akka qabnnu qajeelfama kan nuuf laatu baayyeetu jiraa. Fakkeenyaaf “Diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa” Mat 5/44 jedhaa.

Ajaji Yesuus kenne kun aadaa, yeroo fi bara hundumaa kan hojjetuu dha malee kan bara sana qofa miti. Afaan ingiliffaatiin (prescriptive) jedhama. Irra deddebi’uu dhaan kan yeroo fi barri utuu hindaageesin hojii irra ooluu dha. Kutaa yaraan kitaaba qulqulluu keessa nama murtaa’eef yeroo, aadaa fi bakka murtaa’eetti kennamee yeroma sana xumuraman jiruu.

Fakkeenyaaf:
1↪️ Ximootewos waan garaachi isaa yeroo baay’ee dhukkubsatuuf ergamaan Phaawuloos wayinii xiqqoo fayyadami jedhee gorsaa 1Xim 5/23 Wayinii yeros akka qorichaatti gargaaramu turani. Har’aa garuu qorichatu jira waan ta’eef wayinii ykn dhugaati biraa nun barbaachisuu.

2↪️Hojii Ergamootaa Boqonna 2 hamma boqonnaa 5tti amantoonni bara sanaa horii, nyaata, manaa fi waan qaban hundumaa walitti fidani walii wajjin iddoo tokko turani. Wanti kun isa booda itti hinfufnee. Nyaata utuu hintaane amma garaan nama utuu tokko ta’ee hunda caala.

3↪️Hojii Ergamoota keessa gaadidduun Pexroos nama fayyiseera. Wayyaa Phaawuloos qabatani fayyaniiru.

Kun aluma tokko ta’ee malee keessa hindeebinee. Pexroos gadidduu koo jala galaa hinfayituu jedhaa hindeemnnee. Phaawuloosis wayya koo qabadhaa isin fayyisaa jedhaa hindeemnne. Aluma tokko ta’ee hinraawate. Waan akkasi Kana afaan ingiliffaatiin (descriptive) jedhani waamuu. Ala tokko ta’ee kan darbuu jechuu dha.

Lamattaa kan keessa hindeebinee akkasumsas akka barumsa (Doctrine) goone kan hinfudhannee jechuu dha.
Fakkeenyaaf: raajii ykn namnni kennaa fayyisuun kadhatu tokko bishaan facaase yoo namooti hafuura qulqulluu guutaman ykn dhukubarraa fayyan boris bishaan facaasa deema yoo jedhee sirrii miti.

Karameellaa (candy) nyaadha hinfayyitu jedhee yoo amma hojeteef boris kana godha yoo jedhee hin hojjetuuf. Shakalota ala tokko qofa hojjetani raawatani keessa deeddbinee goona yoo jenne hojii xinqolaa ta’aa. Sababi isaa Waaqa isa hafuura ta’ee irraa namooti ijaa isaani kaasani waan ijaan argamuurra akka isaan kaawatan goona waan ta’eef. Kan beeku qabnnuu seexanni dinqii namoota Waaqayyo caalatti godha jiraa.

Nuuf dinqiin keessi keenya geedarame mootumma isaa dhaaludha.sababi isaa dhukubsataan har’a fayyee bor immoo kan biraa dhukubsata biyya lafaa keessa waan jiruuf. Yohannis 11 irratti Alaazar du’aa ka’ee garuu immoo deebi’ee du’ee.
Kutaawwan kamtu ajaja akka ta’ee fi kamtu ibsa yeroo tokko qofa akka ta’e akkamitti murteessina?

Fakkeenya gara olitti 1 Ximotewos 5 irraatti ilaallee turee Phaawulos Ximotewosiin sirriitti waan beekuuf, fayyaa isaa akkamitti akka kunuunsu qajeelfama dhuunfaa isaaf kennee. Hayyoonni aadaa durii beekani namooti bara sanaa wayiniin yeroo baay’ee qorichaaf itti fayyadaman jedhuu.

Bishaanni yeroo baay’ee dhukuba garagaraan kan faalamee (contaminated) ta’uu isaa himuu. Kanaaf qajeelfamni Phaawulos walitti dhufeenya inni Ximotewoos wajjin qabu fi gorsa ala tokko fayyaa isaa gaarii godhee akkamitti akka inni eegatu itti himeedha. Har’aa namooti wayinii qorichummaafi utuu hintaane machi dhaaf dhuguu.

Dhukuba garaaf bara kana qorichi jira waan ta’eef dhugati biraa hinbarbaachisu.
​​Roomaa 14/2 irraa “Tokko tokko waanuma fedhe nyaachuutti kan amanu jiraa, warri dadhabaan immoo kuduraalee qofa nyaatu.” Phaawulos lakkoofsa kana keessatti warra ija muuka ykn balaa qofa nyaatani (vegetarian) arrabsaa hin jiru. Bara sanaa foon gabaa irratti gurguraman irra caalaan isaa foon waaqa tolfamaaf dursee irraa kennamuu turee.

Amantoonni tokko tokko, waan waaqeffannaa waaqa tolfamaa wajjin wal qabatee nyaatani of xureessuu waan hin barbaanneef, foon kamiyyuu nyaachuu didani. Phaawuloos xiyyeeffannaan isaa amantoota ayyaana Waaqayyoon fayyani amantiitti jabaacha jiran jaallachuu qabnna malee nyaataf jennee gufachisuu hinqabnnu kan jedhuu gorsa kennaa.

Foon nyaachuun karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin fayyina keessaniif waan dabaluu ykn waan hir’isuu hinqabuu. Namnni amanee hubanna ani irra ga’ee biraa hingeenye tokko amantirraa gufachuu irraa ani foon nyaachu dhisuu naaf wayya jedhee. Akka waaqa tolfaman soba ta’ee beeka garuu seera beekumsaa utuu hintaanee seera jaalalaatu nama ijaaraa, nama geggeesaa. Beekumsi kamiyyuu jaalala ala of nama tulchiisa. Kunimmo hiriyyaa sexanaa nama godha. Amantirra wal haa dhabnnuu.

Ija namoota Waaqayyoo irraa kan kaasu shakala zayiti, bishaan, karmaeella, dafqaa, wayya qabachuu kanaaf kan kana fakkaatani waldaa keessatti akka inni baay’ee xiqaatu haa goonu. Yoo hinxiqaatu ta’ee xinqolaa ta’ee ija namoota Waaqayyoo irraa kaasaa. Hafuura kan ta’ee Waaqayyo hafuuraan Waaqqefatama!
Namoota dubbii Waaqayyoo siritti haa barsiifnnuu. Yaaqob 5 irratti dibata zayitii fi harka irra ka’uu qofa utuu hintaanee maqaa Yesuus itti waama jedhaa.

Humnni fayissuu maqaa Yesuus keessa malee harkaa, zayiti, bishan ykn waan biraa keesaa hinjiruu. Kanaaf maqaa Yesuus itti waaama! Inni ga’aa dhaa!

Hafuurri Qulqulluun nama amane tokko irraa adda hin ba’aa ykn hindhiisa?
Lakki Hafuurri Qulqulluun amana dhugaa hin dhiisu ykn irraa adda hinba’uu. Kakuu moofa keessatti namoota irratti dhufee yeroo isaan hojii Waaqayyo isaan barbaadeef xumuran ykn cubbuu hojjetan irraa adda ba’aa.

Kakuu haaraa keessatti garuu gonkumaa irraa adda ba’aa kan jedhuu caafamee hinjiruu.
Roomaa 8/9 irratti “…namni hafuura Kiristoos yoo hin qabaanne kan Kiristoos miti” jedha. Nama tokko Hafuura Qulqulluun keessa isaa hinjiruu taanan hin fayyine. Akkasumaa Hafuurri Qulqulluun amana tokko dhiisee yoo deeme namni sun fayyina argatte ni dhaba jechuu dha. Qaama Kiristoos kan ta’ee tokko itti baase hindeemuu waan ta’eef nama fayyee wajjin hafuurri qulqulluun ni jiraata.
1Tas 5/19 irratti Hafuura qulqulluu hin ukaamsinaa!” jedha.

Nuu keessattis ta’ee waldaa keessatti akka hinhojjenne gochuu ni dandeenya. Dogoggora jiruu irraa kan ka’ee geggeesitooti raajii ykn kennaa Hafuura Qulqulluun kennu ukkaamsuu danada’uu. Abbaanis ofkeessatti ukkaamsuu danda’a. Dogoggora jiruu sirreessaa hafuura qulqulluu dhaan kadhachuu, faarfachuu fi lallabuu qabnna malee foonin hojii hafuura keessa ka’uu hinqabnnu.

Yoh 14/15,17
♡ Yesus itti fufee, “Isin yoo na jaallattan abboommota koo in eegdu.
♡Ani abbaa nan kadhadha, inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf, kan biraa kan isiniif dubbatu, isiniif in kenna.
♡Inni isiniif dubbatu kun, hafuura dhugaa ti; biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis, isa fudhachuu hin danda’u. Isin garuu, inni isinii wajjin waan turuuf, isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu.
Kabajamtoota hordoftootaa keenya barumsii kun karaa nama waaqayyoo Dr Mezgebu irraa nuuf darbaa jira eebbifamaa
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.henoktadesse.BQOro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *