Fudhachuu qofaa osoo hin taane kennus danda’i.

Hiriyaa caalaa gorsaa fi jechoota jajjabeessaa isinif kennu kana danda’uu appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Jaallachuus jaallatamuus nan sodaadha!

Jaalala baay’een sodaadha eeyyeen nan sodaadha. Addunyaa dhuunfaa kootii keessa taa’ee yogguun addunyaa jaalalaa fullee gamatti achi ilaaluu, waan lama ifee natti mul’ateen arge. Innis kan jalqabaa isa jaallatamee gidirsuu fi isa jaallatee gidirfamuudha.

Kanin taajjabee immoo of gateema dhuguma na jaallatti jedhee irratti of gatee miidhamaaf, amanamaaf, dhugaaf jiraata, isheef addunyaa isaa goola, dhukkubaaf of saaxilee namaa gadi of godha; isheen garuu sossobiin kan guutte dha. Dhiira sadii afur waliin haasa’aa asii isaan sin jira jetti, arrabaa dhadhaa dibattee garaa mogeessitin arge. Jaalalli miidhuuf miidhamuun kan guuteedha. Jaalalli gammachuuf gaddaan kan guutedha. Jaalalli obsaaf wal-danda’uun kan guuteedha. Miira eessaa hin argannee eeyyee jaalala keessaa argatta.

Miidhaa eenyuu siif hin hubannees eeyyee jaalaluma keessatti miidhamta. Caba eenyuu siif hin dhidhibne cabde hafta, cabsuus immoo dandeessa. Kana warra ogeessota qofaatu baraarama. Eeyyee warra miidhaman gaafa agartuu halaalaatti sodaattee dheessita ta’a, warra jaalalan fayyadamoo ta’aani gammachuun jiraatan yogguu agartu immoo dharra’uu malta.

Miirri jaalalaa miira nuti uumaman fudhannee dhalanneedha. Foon uffattee nu keessa kan jiraatuudha. Miira kanaaf kan hin mo’amnee hin jiru. Of to’achuu yoo dandeenye malee of keessaa baasuu kan hin dandeenyeedha.
Jaalalli akka taphaatti kan keessa seentu ta’uu mala garuu tasumaa akka salphaatti keessaa ba’uu kan hin dandeenyedha.

Akkuma tasa nagaa wal-gaafatte; kolfa, dubbannaa, deemsa, ilaalcha, sabbonummaa, dandeetti, fuula, qaama fi kkf inni guddaaf xumuraa eenyummaa ishee jaallatte. Turee eeyyee araada sitti taate, dhabdee ooluu akka hin dandeenye ofitti himta, ni yaadda, suuta yaada gara isheeti sitti dhufu ofirratti moosisa deemta.

Agartee jaalalli eegalee, yoo sagalee ishee ykn isheema hin argin oolte ni dhukkubsatta, ofii kee jibbita, waan hundumaa ofirraa kutta, jireenyi ishee malee akka hin jirreefa yaadda…..dhiisigaa kanarra keessa sin galchuuti atu beekta waan ta’eef. Eeyyee jaalalli seeraaf heera mataa isaati qaba, sana kan eegani jiraatan garuu muraasadha. Kan eegan warra fayyadamoo ta’ee darbeedha. Kaan immoo tokko eegee tokko immoo dhiiseetu du’a lama du’ee jiraata.

Akkaata miidhama isaatu garaagara malee jaalala keessatti namni hin miidhamne iyyuu hin jiru, hundumtuu godaannisa ofirra qaba kulkula isaa dhokfatee fayyaa of fakkeesse jiraata malee.
Warri waan alan mullatu ilaalanii jaallatan isan wal’aansa eenyuu biraayyuu hin argatan.

Sittimuu waan tokko? Bareedina fuula isheeti ilaaltee jaallate, finnisi tokko itti ba’etu fuula dur bareedu balleesse ni jibbitaa? Rifeensa ishee dheera ilaaltee jaallatte, rifeensi irraa dhumee ni jibbitaa? Boca qaama isheeti ilaaltee jaallate, irraa dhume ni jibbitaa? Waanuma ta’ee tokko ilaaltee jaallatte ni badee akkam goota mee bultoo, jaalala kee diigdaa? Ati inni eenyummaa ishee dhugaaf jaallatte garuu gammadi waan sitti himaati, eenyummaan amma du’aatti wajjiin jiraatati. Warri taatee haalaa dhiisanii eenyummaa qofaaf wal-jaallatan eeyyee amma du’aatti wajjiin jiraatu beeki.
Jaalalli warra miidhuus, warra wal-miidhus hin barbaaduka sababnisaa maqaan isaayyuu jaalala waan ta’eef.

Jaalalli dhugaan bubbee yeroon hin raafamu, oduunis gidduu seenee hin jeequ, ilaaf ilaameen wal-gaggeessani jiraatu, yoo dogogoran gorsanii wal-deeffatu, gammachuun isaanii guute kan dambali’udha malee hin hir’atu sababnisaa maddii burqaa isaatii isaan waan ta’eef. Wal-sirreessaa waan jiraataniif muda-maleeyyiidha isaan.

Eeyyee faallaa isaanii warri jaalala yeroos jiru, isaan hundeen isaanii gadi fagaatee waan jirreef qilleensa hamaa irraa hin hafan, oduuf gurra waan kennaniif wal-gooluuf jeequu malee nagaan gidduu isaanii hin jiru, taatee guyyaatu amala isaanii jijjira waan ta’eef wal-dhiisanii deemuuf karra saaqamaa qabu.
Fudhachuu qofaa osoo hin taane kennus danda’i.

Kennuu hin dandeessuu taanan hin jaallatin, hin jaallataminis sababnisaa akkuma kee inni siif kennus sirraa fudhachuuwaan barbaaduuf. Kana hunda isaa yoo sodaattee kopha ta’i. Kophummaan miltoo gaariidha. Atis nama hin miitu namnis salphaatti onnee kee hin miidhu. Dirree ofii keeti irra waan ooltuuf morkataa garee faallaa hin qabaattu. Nama dhippattuuf erga hin qabaannee kan ati misoomsaa ooltu ofiima keeti jechuudha kanaaf kophummaan filannoo keessa hin jiraatu.

Ogeessa jaalala namaaf ta’uu yoo dandeesse jaalala dhugaa jaalladhu, eeyyee seeraaf heera jaalala amma eeguu dandeessutti jaalala keessa jiraadhu. Sana yoo hin goone garuu fakkeessaa ta’uuf onnee namaa miidhuu keerra kopha galeessa namaa ta’i ofiima kee jaalladhuu wajjiin jiraadhu, kara deemaa keessummessitee addunyaa jireenya kee hin gooliniti.

Eeyye ani sodaata jaalalaati. Jaalala keessa jiraachus dhibus nan mala ani garuu warra addunyaa jaalalaanin jedhe. ISA bakkan jedhetti ISHEE, ISHEE bakkan jedhetti immoo ISA godhadhatti qixa jirtanitti firoomfadha hiikkadha malee ani loogaa saala kamiyyuu miti.
Urjii Líxàã
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shegersoft.jechoota_xiinsammuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *