Namoota sirrii taʼaniin of marsuudhaan garuu jireenya keenya irratti

Website you tube caalaati akka gatii kennuu nama meeqatu beeka appy kana buufadhaa hojaadha fayyadamaa ta’uu dandeessa link isa barreeffama kana jala jira

NAMA FILADHU

Namoota dogoggora taʼanitti garmalee dhihaachuun si balleessuu dandaʼa. Namoota shanan yeroo baay’ee waliin dabarsitu keessaa giddu galeessa taata jedhu, dubbiin sun dhugaa baay’ee qaba. Namoonni nuti of marsee jirru yaada, amala fi ilaalcha waliigalaa jireenyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda’u.

↪️Yeroo naannoo namoota dhuunfaa gadhee, summii ykn amala miidhaa geessisu irratti bobba’an jirru, dhiibbaan isaanii jireenya keenya keessatti dhangala’uu jalqabuun isaa dhimma yeroo qofa. Anniisaa negaatiivii daddarbaa ta’uu danda’a, yoo of eeggannoo hin goone immoo osoo hin hubatin yaada isaanii fi amala isaanii fudhachuu dandeenya.

Namoonni dogoggoraa kun warra yeroo hunda diraamaa fi waldhabdee jireenya kee keessatti fidanii, si too’atanii fi sitti fayyadaman ta’uu danda’u. Isaan namoota dhuunfaa hawwii, konkolaachisaa fi yaada gaarii hin qabne ta’uu danda’u, kunis guddinaa fi hawwii dhuunfaa mataa keetii gufachiisuu danda’a. Yookiin immoo namoota amala diigumsaa kan akka qoricha sammuu hadoochu fayyadamuu, gocha yakkaa ykn gocha naamusa hin qabne irratti bobba’an ta’uu danda’u.

↪️Namoota dogoggora taʼanitti garmalee dhihaachuun buʼaan isaa baayʼee gaddisiisaa taʼuu dandaʼa. Daandii nuti gonkumaa deemuuf hin yaadne irra nu geessuu danda’u, kunis murtoo gadhee akka goonu, gatii keenya akka balaadhaaf saaxiluu fi maqaa keenya akka miidhu nu gochuu danda’u. Miiraan, sammuudhaan, akkasumas maallaqaan illee nu dhowwuu dandaʼu, kunis akka nutti dhagaʼamuu fi dhiibbaa gadhee isaan geessisan keessatti akka qabamne nu godhu.

Haa ta’u malee, dhiibbaa hamaa namoonni dogoggoraa kun geessisan hubachuun tarkaanfii jalqabaa of eeguuf fudhatamudha. Hariiroo keenya amanamummaadhaan madaaluu fi dhuguma fayyaa fi guddina keenyaaf faayidaa qabaachuu ykn miidhaa qabaachuu isaa ilaaluun murteessaadha.

↪️Namoota sirrii taʼaniin of marsuudhaan garuu jireenya keenya irratti dhiibbaa gaarii guddaa geessisuu dandaʼa. Namoota dhuunfaa deggersa, olkaasu fi kaka’umsa qaban wajjin yommuu wal qunnamnu, amala gaarii isaanii fudhachuuf carraan keenya guddaadha. Isaanis nu kakaasuu, nu kakaasuu, yeroo barbaachisutti qajeelfamaa fi gorsa gatii guddaa qabu kennuu dandaʼu.

Namoonni sirrii ta’an ofii keenyaa isa hunda caalu akka taanu nu qormaata. Milkaa’ina keenya ni kabaju, yeroo kufaatii nu jajjabeessuu, akkasumas nageenya keenyaaf dhugaadhaan ni yaadu. Abjuu keenya akka hordofnu nu dhiibu, amantaa keenya daangeffame mormuuf, guddina dhuunfaa fi ogummaaf haala nageenya qabuu fi kunuunsu ni kennu.

↪️Yeroo tokko tokko, namoota dogoggora taʼan irraa of fageessuun rakkisaa taʼuu dandaʼa, keessumaa namoonni yeroo dheeraaf michoota ykn miseensota maatii illee yoo taʼan. Haa ta’u malee, guddinni dhuunfaa fi gammachuun keenya yeroo hunda dursa argachuu qaba. Daangaa kaaʼuu, haasawa rakkisaa taʼe gochuu ykn namoota summii qaban wajjin wal qunnamtii suuta suutaan hirʼisuu barbaachisa taʼa.

Fayyaa kee dursa kennuu fi dhiibbaa gaariitiin of marsuun ofittummaa akka hin taane yaadadhu. Namoota si kakaasan fi si ol kaasan networkii deggersaa uumuun ofii keetii liqii qabda. Warra waan gaarii si keessa jiru baasan waliin of marsi, dandeettii fi gammachuun mataa keetii akka dagaagu ni argatta.
Eebbifamaa!
Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *