Boru kallattii ati hin eegneen, dabareen kee ta’uu danda’a.

Hojii onlaayinii kana guyyaatti qarshii 1000 hojaachuuf kan isin gargaruu application kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

HAGAM SODAATTU ILLEE HAMINA HIN DEEGGARIIN

Yeroo Tokko Hoolaan tokko darbaa osoo jiruu Leenci tokko godoo keessatti kiyyoon qabamee boo’u arge

Leencis Hoolaadhaan, ”Maaloo balbala kana narraa bani jedheen”
”Hoolaan lakkin na nyaachuufii? ”Jedheen Leencichi akka isa hin ajjeesne fi hin nyaannee waadaa seenee hoolaan kadhate garuu hoolaan dide. Erga Leenci boo’ee kakatee booda leecicha amanee hoolaan Leenca sanaaf karra mana hidhaa sana bane.

Amma, leencichi guyyoota dheeraaf nyaata malee mana hidhaa keessa waan tureef baay’ee beela’e. Dafee Hoolaa ajjeesee nyaachuuf qabe. Hoolaan garuu waadaa isaa isa yaadachiise. Ammallee achitti wal falmaa osoo jiranii bineensonni biroo dhufanii waan muudate beekuu barbaadan.

Leencis ta’ee Hoolaan rakkoo gama mataa isaanii kan odeessan yoo ta’u garuu sodaa irraa kan ka’e fi ija leenca duratti Faara argachuuf yaaluuf, bineensonni hundi leenca cinaa ba’an.
Kurupheen garuu Cimsitee kun tasuma hin ta’u Hoolaan nyaatamuu hin qabdu jette.

Amma Kurupheen osoo hoolaan hin baraarin Maaltu akka isa muudatee ture qabatamaatti akka agarsiisuuf leenca gaafatte.

Leencis Mana hidhaatti ol seenee, ”kunoo osoon as keessatti hidhamee jiru na baasi jennaan Hoolaan karra mana hidhaa bantee na baaste, haa ta’u malee baayee beela’ee waanan jiruuf Hoolaadhuma kana nyaachuun murteesse” jedheen Mana hidhaa keessa dhaabatee.

Kurupheen,
“har’a hoolaa akka nyaatu yoo hayyamne borus ni beela’a, nu keessaa isa itti aanu boru akka nyaatamu shakkii hin qabnu ” jettee karra mana hidhaa sana deebistee Leencatti cufte.

Leenci Itti caraanee Fokkorus homaa dhagahuu hin feene.
Bineensonni biroo sagalee leencaa sodaatanii baqatan Kurupheen ejjennoo ishee Cimsitee Hoolaa waliin deemsa ishee itti fufte.
Leencichi mana Hidhaatti deebi’ee beelaan du’e.

Barnoota oduu durii kanaa:
Hagam sodaattu illee, rakkattu illee,dhiphattu illee hammeenya hin deggariin boru kallattii ati hin eegneen, dabareen kee ta’uu danda’a.
Bilisa Ne.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameeapp.android.app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *