Hafuurri Waaqayyoo isa irratti in boqota:

Hojii onlaayinii kana guyyaatti qarshii 1000 hojaachuuf kan isin gargaruu application kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Hafuura torban Waaqayyoo

Fayyinni hafuura qulqulluu malee gonkumaa hindanda’amu,1Qor 12/13. Yesuus Niqoodimoosiif Yoh 3/1–21 irratti sirritti waa’ee kana ibseera. Niqoodimoos geggeessaa amantii Yihudootaati. Seera eegaa akkasumas raawwachaa nama turee dha. Yesuus deebii kenneefiin Niqoodimoos wanti inni gochuu danda’u akka hin jirree fi fayyinni hojii hafuura qulqulluu akka ta’e hubachiiseera.

Hafuurri Qulqulluun gara qalbiibdiddiiramnatti warroota hin amannee fidee garaa jijjiraama immoo keessa warra waame kanatti yoo hin hojjennee namni kamiyyuu lammaffa dhalachuu hin danda’u. Akka namnni cubbuu fi yaada biyya lafaa ulfina Waaqayyof hintaane ganee ykn jibbee yaada

geedaramaa qabaatu kan godhuu Hafuura Qulqulluudha,Tiitoos 3/5 Hafuura Qulqulluun amanaa lamaffaa dhalatee mana qulqullummaa isaa ta’ee dhisee deema jedhani yaaduun ykn bor nan kufaa laata jedhanii sodachuun akka ilaalcha kootti amantii dhabuu dha.

Hafuura torban Waaqayyoo
Hafuuronni torban Waaqayyoo maali?

macaafa Mul’ata keessatti waa’een Hafuura torbaa baayyinaan caqafameera. Mul 1/4–5, Mul. 3/1, Mul 4/5, Mul.5/6, 7 Ergamaan Yohaannis “ayyaanaa fi nageenyi” madda sadii irraa gara waldootaa akka dhufu dubbata: “inni jiru, inni ture, isa dhufus, “hafuurota torban teessoo dura jiran” (Mul 1/4). Kun fakkii Sadan tokkummaati:

ayyaanaa fi nagaan kan kennamu Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu biraati. Mul’ata 3/1 irratti Yesus hafuurota Waaqayyoo torban qabatee jira. Yohaannis 15/26 irratti Yesus Hafuura Qulqulluu Abbaa biraa fuudhe akka ergu dubbata.

Mul’ata 4/5 irratti hafuuronni Waaqayyoo torban akka ibsaa torba teessoo Waaqayyoo duratti fakkeeffamaniiru. Fakkiin kun mul’ata Rajii Zakaariyaas arge Hafuurri Qulqulluun akka “bakka ibsaa warqee jabaa gubbaa isaa irratti. ibsaa torba qaba” (Zak. 4/2). Mul’ata 5/6 irratti hafuuronni torban “ija torba” qabaa, “gara biyya lafa guutummaatti ergamaniiru.”

Ijji torban waa’ee hafuuraa
fi Hoolichi waan hundumaa beekuu isaa ni dubbatu, gara biyya lafaa hundumaatti ergamuun isaas waa’ee bakka hundumaa jiraachuu isaa dubbata. “Hafuurota torban” … maaliif “torba” ta’an?
Mul’anni Yohaannis lakkobsa akka fakkeenya guutumaatti fayyadama. Fakkii Hafuura Qulqulluu mudaa hin qabnee fi guutuu ta’ee of keessatti qabachu isaa mul’isa.
Isaayaas 11/2 akkasuma dachaa torba fayyadamuun Hafuura Qulqulluu Gooftaa Yesus irratti dhufee ibsaa.

“Hafuurri Waaqayyoo isa irratti in boqota:
1) Hafuura GOOFTAA
2) Hafuura ogummaa
3) Hafuura hubannaa
4) Hafuura gorsaa
5) Hafuura humnaa
6) Hafuura beekumsaa
7) Hafuura sodaa Gooftaa
Hafuurri Qulqulluun kenna tokko qofa utuu hintaanee dachaa torbaan nama eebbisaa.
Barumsii kunni karaa nama waaqayyoo Dr Mezgebu irraa nuuf darbaa jira eebbifamaa
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.websites.websitesapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *