WAAQAYYO OGUMMAA NUUF HAA DABALU

Hojii onlaayinii kana guyyaatti qarshii 1000 hojaachuuf kan isin gargaruu application kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

OGMMAAN BEEKUMSA IRRA CAALA

Nelson Mandeellaa Yunivarsiitii seeraa keessatti seera yeroo baratu piroofeesarri adiin tokko, maqaan isaa Piiters jedhamu, baay’ee isa jibbu ture. kunis sababa Mandeellaan Gurraach turee fi gaaffii cimaa inni gaafatuuf ture.

Gaaf tokko Obbo Piiters mana nyaataa tokko keessatti laaqana nyaachaa osoo jiranii Maandeellaan dhufee piroofeesaricha cinaa taa’e.
Piroofeesarichi akkas jedhaniin,
“Obbo Maandeellaa, siif hin galle malee, Booyyeefi simbirroon nyaata waliin hin nyaatan ture jedheen.”

Maandeellaan, Pirofeesar akka waan daa’ima wayiitti ilaalee tasgabbiidhaan deebiseef, .
“Ati hin yaadda’iin piroofeesar. Ani balali’ee deemuu nan danda’a Booyyeen garuu asumaa nyaata jedheen,”
Ka’ees deemee minjaala biraa irra taa’e.
Pirofeesar aariidhaan diimatanii haaloo ba’uuf murteessan.

Guyyaa itti aanutti daree keessatti gaaffii armaan gadii gaafate:
“Obbo Maandeellaa, osoo karaa irra deemtee waan guduunfamee jiru argatte, wanti kun immoo boorsaa ogummaa & boorsaa biraa maallaqa qabu yoo ta’e, isa kam fudhatta ?” Jedheen
Maandeellaan osoo hin shakkiin, “Isa maallaqa qabun fudhadha, beekamaadha” jedhee deebiseef.

Pro. Piitars , kolfaa qoosaadhaan, .
“Ana osoo ta’ee bakka kee ogummaa sanan fudhadha ture jedheen
Nelson Mandeellaan itti yaadee, & Namni waanuma hin qabne fudhata .” jedheen.

Pro. Piiters, yeroo kanatti aariidhaan boba’aa, jecha hin taane darbachuuf ture.
Aariin isaa baay’ee guddaa waan tureef guyyaa Mandeellaan Daree keessatti qoramu eeggatanii, waraqaa qormaata Nelson Maandeellaa irratti “ATI GOWWAADHA “ jedhee barreessee irratti mallatteessee deebiseef

Maandeellaan waraqaa qormaata isaa fudhatee ilaala jecha kanas dubbisee sana booda tarkaanfii itti aanu xiinxaluuf tasgabbaa’ee baay’ee deeskii isaa irra mataadhaan gad ciise.
Daqiiqaa muraasa booda, Nelson Maandeellaan ol ka’ee, gara piroofeesaraatti dhiyaatee & sagalee safuu kabajamaa ta’een, .

“Profeesar Piiters, *maqaa kee waraqaa koo irratti mallatteessitee jirta *, garuu qabxii koos naaf kennuu akka hin daganne nan beeka barattoota hundumaa irra akka ati na jaalattu “jedheen.
Profeesarichis ofitti qaana’ee hojii isaa haminaa irratti yaade dhiise.

Namoota beektota fakkatanii homaa hin beekne waliin hin rakkatiin suuta jedhii barsiisi.
Hin baratan yoo ta’e jireenyi isaan haa barsiistu yeroo kee nama hin taane waliin hin qisaasesiin.
WAAQAYYO OGUMMAA NUUF HAA DABALU
Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.websites.websitesapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *