Ilaalcha gaa’elaa sirrii qabaachuu:

Macaafa qulqulluu isa sirri argachuuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

“๐‘ฎ๐’‚๐’‚’๐’†๐’๐’‚ ๐‘ซ๐’–๐’“๐’‚”
๐‘ฒ๐’–๐’•๐’‚๐’‚ 1๐’‡๐’‡๐’‚๐’‚
Seensa irratti akkuma argitan barnoota gaa’ela duraa kutaalee gargaaraatiin akka isiniif dhiyeessinu waadaa gallee turre. Waadaa keenya eegnee kunoo kutaa isa jalqabaa qabannee dhiyaannee jirra. Nu hordofaa.

Dhimmi gaa’elaa namoota baay’ee biratti haala gaariin kan ilaallamu yoo ta’eeyyuu qormaatni bara kana keessa gaa’ela dhaqqabaa jiru immoo namootni hedduun gaa’ela osoo hin waan gaa’ela hin taanetti akka isaan hirmaatanii fi akka isaan haa’ela sodaatan isaan godhaa jira. Osoo gara gaa’elaatti hin seenin dura wanti dargaggeessi beekuu qabu tokko jira.

1) โ†ช๏ธHubannaa gaa’elaa irratti qabaachuu:

Gaa’elli hubannaa guddaa barbaada. Gaa’elli kakuu umurii guutuu kan dhiira uumamaa tokkoo fi dubartii uumamaa tokko gidduutti karaa seera qabeessa ta’een raawwatuudha. Hariiroon kun hariiroo torban tokkootii miti. Hariiroo gaafa barbaanne ijaarree gaafa jibbine immoo diignu miti.

Gaa’elli hariiroo qofa miti. Gaa’elli kakuu dha. Kakuun immoo waan salphaa tokko miti. Kakuun cal jedhamee hin galamu. Eenyu wajjiin akka galamu beekkamuu qaba. Nama hin taane (wrong person) wajjiin kakuun galamnaan kakuun sun fiixaan hin bahu. Gaa’ela kan ijaare Waaqayyoo dha. Akka diigamuu hin qabnes dubbateera.

2)โ†ช๏ธ Ilaalcha gaa’elaa sirrii qabaachuu:

Gaa’elaa hundeematti kan balleessaa jiru keessaa inni tokko waa’ee gaa’elaa irratti ilaalcha hin taane qabaachuudha. Ilaalchi nuuti waan tokko irratti qabnu wanta sana midhaagsuus balleessuus ni danda’a. Ilaalchi hojii sammuuti waan ta’eef sammuun keenya gaa’ela irratti ilaalcha gaarii dhaan ‘programmed’ ta’uu qaba. Wanta ilaalchaan tuffatte tokko harkaanis ni balleessita.

Inni kan biraa immoo gaa’elaa akka gaa’ela kan ‘abaluu’ ijaarrachuun keessa kee mo’uu hin qabu. Kan ati hawwuu qabdu gaa’ela akka gaa’ela ‘abaluu’ osoo hin gaa’ela kan Waaqayyo barbaadu ijaarrachuuf yaaduu qabda.

Egaa kutaa har’aa kana kesssatti dargaggeessi tokko osoo gaa’ela keessa hin seenin dura hubannaa fi ilaalcha gaa’elaa isa sirrii qabaachuu akka qabu ilaallee jirra. Kun immoo dhimmoota yeroo baay’ee namootni hedduun barsiisan kanneen akka bilchina qaamaa (physical maturity), bilchina diinagdee (economic maturity), bilchina hafuuraa (spiritual maturity), fi bilchina sammuu (mental or psychological maturity) dabalateeti jechuu dha.

Barnootni kun itti fufa. Hiriyoottanii fi maatii keessan gara chaanaalii keenyaatti as nuuf affeeraa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan AlemayehuHotessa
Gorsaa fi barnoota dabalataa argachuuf
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robba.muleta.macaafaqulqulluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *