Kallattii Sirriitiin Yaali: Barumsaa Ajaa’ibati

Appilikeeshiniin kun HD Camera kan suuraa qulqullina olaanaa qabuun kaasuu danda’uudha link isa barreeffama kana jalaa jira

Mata dureen ergaa koo har’aa “KALLATTII SIRRIITIIN YAALI” kan jedhuudha. Kallattii sirriitiin yaali jechuun maal jechuudha? Mee kutaa Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeela Maarqoos 2,1/5 kan jiru haa ilaallu. Kutaa kana keessatti akkuma dubbistan waa’ee namoota afur kan kaayyoo tokkoof deemaa jiran dubbata. Namootni kun osoo dhimma mataa isaanii ykn dhimmoota garaa garaa osoo qabanii dhimma biraa kan isaan tokko godhu irratti walii galanii deeman argina.

Dhimmi isaas akkana ture…. Nama tokkotu gidduu isaaniitii dhagni isaan gam-tokkoon du’e. Nama kana cinaa namoota afur argina. Namootni afran kunniin kan iddoo sanatti argaman dhimma mataa isaaniitiif osoo hin taane nama dhaqni isaa gara tokko du’e sana gargaaruuf ture.

Namni sunis fayyuu kan danda’uu yoo gara Yesuus fidanii deeman akka ta’ee isaaniif galee ture. Kanaaf nama kana sireedhaan baatanii gara Gooftaa Yesuusitti qajeelan. Haa ta’uu malee yommuu isaan mana Yesuus keessa ture sana bira gahan baay’ina namootaa irraa kan ka’ee isa bira gahuu hin dandeenye. Iddoo kana irratti jarri kun osoo nama tokko ta’anii akkuma ta’an ta’anii hulluuqanii Yesuus bira ni gahu ta’a. Garuu hedduminni namootaa isaaniif hin eeyyamu ture. Sababni isaas namootni kun nama afur ta’anii nama tokko sireedhaan baatanii jiru. Gara keessaatti seenuuf gonkumaa hin danda’amu ture. Jarreen kun garuu kaayyoo isaanii yommuu galmaan ga’atan argina. Akkamiin kun ta’e? Qabxiilee tokko tokko kaasnee wal wajjiin haa ilaallu……

1↪️Kaayyoo irratti waliigaluu:- akkuma kutaa armaan olii irratti ilaalletti jarreen kun kan mana isaaniitii bahan dhimma ofii isaaniitiif osoo hin taane dhimma nama biraatiif ture. Haa ta’uuyyuu malee namni kun fayyuu qaba jechuudhaan kaayyoo tokko qabatan. Kaayyoo qabatan irrattis walii galan. Akkuma beeknu sireen nama ittiin baatan tokko roga afur qaba waan ta’eef dirqama nama afurtu barbaachisa jechuudha. Namoota afur kana keessaa osoo inni tokko didee ykn immoo dhimma biraatiif deemee nama sadiin baatanii deemuu ulfaachuu danda’a. Garuu namootni kunniin walii galteedhaan kaayyoo sana kaayyoo tokko godhan.

2↪️ Obsaafi kutannaa:- nama kana baatanii iddoo namootni walitti qabaman sana gahuun tarii ulfaachuu dhabuu ni danda’a. Haa ta’uu malee baay’ina namootaa irraa kan ka’e Yesuus bira gahuun kan hin danda’amne ta’uun isaa obsa isaan keessaa fixuu ni danda’a. Isaan garuu kaayyoo isaanii sanaaf obsaafi kutannaa cimaa agarsiisaniiru.

3↪️ Amantii qabaachuu:- erga iddoo Gooftaan Yesuus jiru sana gahanii booda jara kana kan daangesse keessaa inni tokko gara mana keessaa seenuu dadhabuu isaaniiti. Jarreen kunniin amantii cimaa qabaachuu isaanii kan hubachuu dandeenyu gocha isaanii irraa kaaneeti. Namni kun fayyuu qabaan kaayyoo isaaniiti. Akkam goonee Yesuus bira gahuun danda’amaan immoo gaaffii biraati. Jarri kun bantii manaa gubbaarraa gad diiganii nama sana gara keessaa seensisan. Kun dhuguma amantii cimaadha.

4↪️Kallattii sirrii fayyadamuu:- jarreen kun namicha gara Yesuus geessuuf wanti isaan godhan bantii manaa diiguu qofa osoo hin taane “kallattii sirriitiin” diiguu isaaniiti. Akkuma kutaan sagalee Waaqayyoo sun nutti himutti jarreen sunniin manicha kan diigan “kallattii Yesuus tureen” dha.

Yaa obboleewwan koo! Nama ta’uu keenya qofaan waan baay’ee karoorfanna. Haa ta’uu malee karoorri keenya yeroo baay’ee galmaan nuuf gahuu dhabuu ni danda’a. Karoorichi tarii kan dhuunfaa ykn kan garee ta’uu ni danda’a. Waan tokko jalqabuuf kaayyoo irratti waliigaluun dirqama ta’a. Kaayyoo irratti walii galuu qofa osoo hin taane kaayyoo sana galmaan gahachuuf obsaafi kutannaan baay’ee barbaachisaadha.

Akkoo kootu akkana jedhu turan. “Dubartiin boosetti har’a na dadhabsiiseera jettee rafaa oolti” jetti turte. Jarreen armaan olii kunniin akka isaan kaayyoo isaanii galmaan hin geenye kan isaan daangessu waan baay’eetu ture. Haa ta’uu malee isaan eenyuuyyuu osoo hin dhaggeeffatin kaayyoo ofii qofaa dhaggeeffachaa adeemsa isaanii itti fufan.

Gufuuwwan (obstacles) fuuldura keenyatti dhufan akka nuuti cimnee itti fufnu malee akka nuuti dhibaa’oo (senef) taanuuf sababa ta’uu hin qaban. Dhibaa’ummaadhaaf iddoo hin kenninu taanaan amantiin keessa keenya jiru cimaa deema.
Sagaleen Waaqayyoo yommuu dubbatu “namni dhibaa’aan harka isaa gara waciitti ergee garuu deebisee afaan kaayachuu dadhaba” jedha. Dhibaa’ummaan karaatti nama hanbisa.

Dhibaa’ummaan ofii ciisnee akka harka namaa irraa nyaannu nu godha. Dhibaa’ummaan kaayyoo gufachiisa. Dhibaa’ummaan hirriiba namatti fida. Hirriibni baay’annaan immoo uffata ciccitaa nama uffachiisa. Kanaaf kaayyoo qabanne irratti dhibaa’oo ta’uu hin qabnu.
Inni kan biraa immoo amantii qabaachuudha.

Amantii qabaachuun afaan qofaan ani amantii qaba jechuu osoo hin taane amantii isa dhugaa isa Kiristoos nurraa barbaadu qabaachuudha. Nuuti kan amanuu qabnu wanta danda’amu qofa irratti osoo hin taane waan hin danda’amne irrattiidha. Fakkeenyaaf Waaqayyoo yoo anatu si barsiisa siin jedhe ati immoo gara eessuma kee isaa Ameerikaa jiruu ilaalte taanaan kun amantii miti. Namni ‘yaa Waaqa koo eessuma koo isa Ameerikaa jiru sana kaasii seenaa koo jijjiiri’ jedhee kadhatus hin dhabamu.

Dinqiidha! Madda waan kadhannu sanaa erga beeknee maaliif kadhachuun barbaachisaree? Isa kanaaf kadhachuu osoo hin taane kallattiidhaan bilbilanii maallaqa akkasii naaf ergi jechuun gaarii natti fakkaata. Gooftaan keenya yommuu waa’ee kadhannaa barsiisetti “Yaa Abbaa keenya; Isa Waaqarra jirtu” jedhaa kadhadhaa jedhe malee “Yaa Eessuma keenya isa Ameerikaa jirtu” jedhaa kadhadhaa nuun hin jenne. Kanaafuu amantiin keenya kallattiidhumaan Waaqayyo irratti kan xiyyeeffate ta’uu qaba. (…𝒑𝒂𝒓𝒕 2 𝒊𝒕𝒕𝒊 𝒇𝒖𝒇𝒂….)
Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan AlemayehuHotessa jedhaa nuuf barreessaa.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigwinepot.nwdn.international

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *