Sa’aatii kana keessatti warra kallattii sirriitiin kiyyoo isaanii

Mana suuraa deemun hafee
Appy ajaa’iba kana buufadhaa
Appilikeeshiniin kun HD Camera kan suuraa qulqullina olaanaa qabuun kaasuu danda’uudha link isa barreeffama kana jalaa jira

KALLATTII SIRRIITIIN YAALI
(π’Œπ’–π’•π’‚π’‚ 𝒅𝒂𝒓𝒃𝒆 π’Šπ’“π’“π’‚π’‚ π’Œπ’‚π’ π’Šπ’•π’•π’Š 𝒇𝒖𝒇𝒆)

Inni kan biraa immoo waan goonu sana kallattii sirriitiin godhuu. Jarreen armaan olii sunniin bantii manichaa kan diigan kallattii Yesuus jiruun ture. Kana gochuun isaanii kallattiidhumaan akka isaan Yesuus argatan isaan gargaare. Mee jara keenya of haa ilaallu. Kadhannaa keenya haala/kallattii sirriitiin kadhachaa jirra moo akkuma feenetti dhiibaa jirra!! Kadhannaan akkuma fedhanitti waan dhiiban miti. Kallattii mataa isaa qaba

Jibba garaatti qabatanii kadhachuun kallattii dogoggoruudha. Nama nu yakke tokko akka Waaqayyo isa waan tokko godhuuf kadhachuun kallattii dogoggoruudha. Maqaa Yesuus dhiisanii kan biraatiin kadhachuun kallattii dogoggoruudha. Cubbuu keessatti marqamanii osoo Waaqayyoon dhiifama hin gaafatani kadhannaaf fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuun kallattii dogoggoruudha. …….

Egaa maal gochuu qabnaree? Yaa obboloota koo. Waaqayyoo waan tokko nuun hojjachuu barbaada waan ta’eef nuutis of qopheessuun nama kaayyoo ta’uu qabna. Kaayyoon keenya irrattis walii galuu qabna. Kaayyoo irratti waliigaluu kan jedhuuf….. kaayyoon keenya wangeela dhugaa kan Kiristoos dhalootatti himuun dhaloota mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudha waan ta’eef hojiin kun hojii nama tokkoo qofa miti.

Ati Muluuwangeeliidha, ati Makkaaneedha, ati MKC dha ….. jechuun garee fi gooxii uumuu osoo hin taane tokko taane wal jajjabeessuudhaan ergama kana galmaan gahuu ni dandeenya. Garee fi gooxiin hin barbaachisu jechuu osoo hin taane sochiin keenya kanarra kan darbe ta’uu qaba jechuuf. Ilaalcha waliif qabnu sirreessuun wal jaalachuu….. wal qoqqooduu dhiisuu….. fuula Waaqayyoo duratti hunduu wal qixa. Garee kamuu keessa taate kan tokko si godhu kaayyoodha. Akkuma jarreen sun kaayyoodhaaf dursa kennan nuutis garee gooxiif osoo hin taane kaayyoodhaaf dursa kennuu qabna.

Yeroo barruu kana dubbistanitti warri kaayyoo keessan irratti milkii dhabdan gorsa kana hordofaa! Kaayyoon keessan kan sirrii ta’uu isaa hubadhaa! Kaayyoo keessaniif dursa kennaa! Namoota wajjiin sochootan sana wajjiin walii gala! Kutannaa qabaadhaa! Itti fufiinsaan hojjadhaa! Dhibaa’ummaa akka uffataatti ofirraa mulqaa gataa! Amantii qabaadhaa! Amantii keessa isa amanamuu qabu irra godhadhaa! Kallattii sirriitiin yaalaa/kiyyoo kessaan darbadhaa!
kana yoo gootan ni milkooftu! Milkaa’aa maqaa Yesuusiitiin!!!

Mee isiniif haa kadhadhu!
Yaa Waaqa keenya isa Waaqarra jirtu; yeroo kanatti yaada kana hiriyoottan koo wajjiin akka hirmaadhu waan na gargaarteef sin galateeffadha maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta’u.

sa’aatii kana keessatti warra kallattii sirriitiin kiyyoo isaanii darbatanii milkaa’uu dadhabaniif milkaa’ina kenniif. Warra kallattiin sirrii irraa badeef immoo hubannaa fi beekumsa kenniif. Yaa Waaqayyoo warra amantiidhaan ergaa kana akka kan isaaniitti godhanii fudhatanii yeroo gabaabaa keessatti daandii qajeelaatti isaan baasi. Eebbisi. Guddisi. Waan dinqisiisaa jireenya isaanii keessatti hojjadhu! Kana booda hubannaa fi kutannaan akka isaan deddeebi’an isaan gargaari.

Abdii kutannaan isaanirraa haa ka’u. mo’atamuun isaanirraa haa ka’u. Barri isaanii bara mo’ichaa haa ta’u. Warra ganama kana boo’aa jiraniif aduun gammachuu isaaniif haa baatu. Sabni kee haa milkaa’u. Wal qoqqooduu gidduu keenyaa kaasi! Kaayyoo keenyaan akka tokko taanu nu gargaari! Kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta’u. Maqaa Ilma kee Gooftaa Yesuus jedhiitii kadhannaa keenya nuuf dhaga’i. Ameen!!!! (π‘Ώπ’–π’Žπ’–π’“π’‚π’Žπ’†π’†π’“π’‚)
asirraa buuftaani fb irraati gaddii dhiiftuu tanan akka isin jala hin gubbane booda hin komaatina?
Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan AlemayehuHotessa jedhaa nuuf barreessaa.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sourceforge.opencamera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *