GORSA GAA’ELAA GAARII KAN YEROO KEESSATTI ARGAMU!!

Mana suuraa deemun hafee
Appy ajaa’iba kana buufadhaa
Appilikeeshiniin kun HD Camera kan suuraa qulqullina olaanaa qabuun kaasuu danda’uudha link isa barreeffama kana jala jira

GORSA GAA’ELAA GAARII KAN YEROO KEESSATTI ARGAMU!!

↪️Yeroo wal jaallachuuf rakkattan sana keessattillee wal jaallachuu filadhaa. Jaalalli waadaa galuudha malee miira miti. Yeroo hunda yeroo abbaan manaa/haati manaa kee bilbilu bilbila deebisi yeroo danda’ametti yeroo haadha manaa kee wajjin waliin jirtu bilbila kee dhaamsuuf yaali. Yeroo waliin dabarsitaniif dursa kennaa.

↪️Hiriyyoota gaaʼela kee jabeessan itti dhiyaadha. Namoota amala kee irratti araarama gochuuf si qoruu dandaʼan irraa of fageessuudhaan of marsi. Kolfa sagalee gaa’ila keessanii godhaa. Yeroo gammachuu qooda, yeroo rakkisaa keessattillee sababa kolfitu barbaadi.

↪️Falmii hunda keessatti, “mo’ataa” fi “mo’ame” akka hin jirre yaadadhu. Waan hundumaa keessatti michuu waan taateef yookaan waliin injifattu yookaan waliin mo’amtu. Furmaata barbaaduuf waliin hojjedhaa.

♡Gaa’elli cimaan yeroo tokkotti namoota ciccimoo lama qabaachuun yeroo muraasa akka ta’e yaadadhu. Waan kutaa ciisichaa keessatti ta’u dursa kenni. Gaa’ela cimaa ijaaruuf saalqunnamtii caalaa waan barbaachisu, garuu isa malee gaa’ela cimaa ijaaruun hin danda’amu jechuun ni danda’ama!

♡Gaa’elli 50-50 akka hin taane, wal hiikuun 50-50 akka ta’e yaadadhu. Gaa’elli 100-100 ta’uu qaba. Waan hundumaa walakkaatti qoodu osoo hin taane, hiriyyoonni lamaan waan qaban hunda kennuudha! Namoota biroo irraa baradhu, garuu jireenya kee ykn gaa’ela kee kan nama biraa wajjin wal bira qabuun barbaachisaa ta’ee sitti hin dhaga’amin.

▶️Gonkumaa iccitii walirraa hin dhoksinaa. Gonkumaa wal hin sobin. Waa’ee hiriyaa gaa’elaa keetii namoota birootti gonkumaa hamaa hin dubbatin ykn waa’ee isaanii toora interneetii irratti hin dubbatin. Hiriyaa gaaʼelaa kee yeroo hundumaa fi bakka hundumaatti eegi.

↪️Gonkumaa wal hiikuu akka filannootti hin ilaalin. “Gaa’elli mudaa hin qabne” jechuun namoota mudaa hin qabne lama qofa akka ta’an yaadadhu, tokkoon tokkoon isaanii abdii kutachuu didan.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigwinepot.nwdn.international

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *