Warra wal jaalatuuf ergaa jabduu

Mana keessa hojaatan keessatti osoo isin hin beekin camera dhoksaani ka’aani akka isin waraabuu kan godhan karaa ittin arguu dandeessan appy kana buufaadha itti Fayyadama link isa barreeffama kana jala jira. itti fayyadama isa karaa YouTube obsee Qixxaataa jedhu jala argaachu dandeessuu

WARRA WAL JAALATUUF ERGAA JABDUU
Warra wal jaalatuuf, walitti bu’insi yaadaa dhukkubbiidha. Barteen walirraa qaban hir’achuufii walirraa fagaachuu keessatti garuu, gaarummaafii jaalalli waliif qabaachaa turan, yeroon waliin dabarsaa turan tokko tokkoon isaa gammachuun guutamaa akka ta’e, waliif jiraachaa turuun isaanii: Akka poolisii nageenya isaaniitti, Akka abdii jiruusaaniitti, Akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti, Jireenyi walii isaaniin alaa duwwaa akka ta’e yerootti dhugaan isaa ol ka’ee mul’atudha. Yeroo barnootaati!

Kanattis osuma dhukkubsatanii gaarummaa darbeen ni boqotu. Osuma dhukkubsatanii hiddi waliin jiraachuu isaanii ni jabaata. Osuma dhukkubsatanii aadanii wal yaadu. Tarii yoo wal argan akka nagaa ta’anitti walitti fakkeessu malu garuu, akka isheenis nagaan taane akka innis nagaan taane keessa walii waliisaanii beeku. Fuula ifaa alaan argamu walirraa ilaalaa keessa isaanii isa waliif dhahatu argu! Yeroo muraasa booda akka walitti deebi’an keessi lamaanii iyyuu ni beeka. Waliin ta’uuf dharraan isaanii cimaas dhufa. Haasaa tokkichaanis deebi’u. Bakka duriitti deebi’us!

Wal dhabdeen Kanarra darbe garuu, kan hidda jabeeffatee jirudha. Jaalalaafii gaarummaa dabarsan yaadanii yerootti of yaalan osoo hin taane, haala walitti isaan buuse yaadu. Kanarraan kan ka’es aariifii jibbaan keessa walii argu. Gariin ceephoon guutamu…gariin xiiqii qabatu. Akka miirri aarichaa isaan hooggane ta’u! Tasgabbiin argatani! Hamma badicha dagatanitti akka salphaan walittis hin deebi’ani! Jaarsummaa/qaama sadaffaa barbaadu!

Dhala namaa gidduutti wal dhabdeen yaadaa dirqama jiraata! Toora jalqabaa kanarra yoo dubbisnu akkuma gammadaa turre, yoo dandeenye walitti bu’insi keenya sadarkaa jalqabaarra akkan dabarre tiksuun nurra jira!

Wal dhabdee walitti dhufeenya kamiyyuu gidduu jiru salphaatti furuuf, hamma ulfaatina wal dhabdee sanaa beekuufii yeroo itti kennuu dhiisuun, karaa dhiifamaarra adeemuun keessa walii walii keenyaa beekuun barbaachisaadha!
Ganama gaarii isiniif haa ta’u!
DaaBee…
Application kunnooti buufadhaa itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *