Mallattoolee Jaalala Dhugaa

application har’a sitti himuuf deemu dhuguma ni hojjeta gatii gaariis namaf kenna Yoo dhuguma hojii tokkoof of kennite mul’ata kee galmaan gahuu dandeessaa akkasuma namoota hedduu of bira darbitee gargaaruu dandeessa.

Garuu namooni tokko tokko isaa ati jetun amanani sirraa hin fudhaa. Jettee jettee yaadda soba malee sin jedhu garuu soba miti hojiin online namoota baay’ee jijjiireera kanaaf mobaayila keessaniin hojjachuu dandeessu application kana download gochuun iddoo install jedhu tuquun itti fayyadamuu dandeessu download gochuun hojii keessan jalqabuu dandeessu.

“Mallattoolee Jaalala Dhugaa”
Nagaan hunda keessaniif haa ta’u. Namootni baay’een waa’ee jaalalaa na gaafachaa jiru. Hiriyaan koo na jaalachuu fi jaalachuu dhabuu isaa adda baafachuu dadhabe kan jedhan jiru. Isaaniif deebii akka ta’uuf barruu gabaabaa kana qopheesseera. Jaalalli dhugaa mallattoolee armaan gadii kanneen agarsiisa. Isaanis:

1)↪️ Walitti hidhata cimaa: Jaalalli dhugaa walitti hidhata cimaa (deep emotional connection) qaba. Namootni hedduun sababiima namni tokko “ani si jaaladha” jedheef osoo jaalala sana adda hin baafatin gatii guddaa itti kafalu. Namootni tokko tokko osoo keessa isaaniitiin jaalala hin qabaatin afaaniin boombii gad dhukaasu. Jaalalli walitti hidhata miiraa gad fagoo (deep emotional connection) hin qabne umrii hin qabu. Dafee addaan cita.

2)↪️ Haal-duree tokko malee gargaaruu fi eegumsa barbaachisaa kennuu: Jaalalli dhugaa nama jaalatu sanaaf gargaarsaa fi eegumsa haala irratti hin hundoofne (unconditional support and care) qaba. Namni dhugaan si jaalatu haala ilaalee sitti hin siqu; haala ilaalees si irraa hin siqu. Eegumsa siif kenna. Eegumsi inni siif kennu haala irratti kan hundaa’e miti. Si gargaara. Garuu waa sirraa argachuuf miti. Akkanumaan si jaallata. Si gargaara. Eegumsa siif malu siif kenna. Fayyaa keetiif, gammachuu keetiif, guddina keetiif iddoo guddaa kenna. Yeroo qormaataa fi bu’aa ba’ii jireenyaa si biraa hin dhabamu.

3) Wal kabajuu: Jaalalli dhugaa hundeen isaa kabaja. Jaalalli wal kabajuu (mutual respect) irratti hin bu’uureffamne dhaabbatee hin turu. Namootni lamaan kun yaada walii ni kabaju, ilaalcha walii ni kabaju, daangaa walii ni eegu, fi haala kamiiyyuu keessatti wal hubatu. Walii walii isaaniitiif iddoo guddaa kennu.

4)↪️ Wal amanuu: Jaalalli dhugaa amantii of keessaa qaba. Hiriyootni kunniin wal amanuu qabu dhugumaan wal jaalatu taanaan. Namni tokko dursa ofii isaatiif amanamaa ta’uu qaba. Namni ofii isaatiif amanamaa ta’e Waaqayyoofis nama biroofis amanamaa ta’a. Namni tokko ofii isaatiif hin amanamu taanaan nama biraas amanuu hin danda’u akkuma “haati hattuun ilmoo hin amantu” jedhamu sanatti. Namni hatu tokko namni hunduu hattuu itti fakkaata. Hiriyaan waan hin taane hojjatu hiriyaa isaas akkuma ofii isaa sanatti yaada.

5) ↪️Wal fudhachuu: Namni si jaalatu tokko ciminaa fi dadhabina kee walumaan waan si jaalatuuf si fudhata. Ati yeroo hundaa keessa isaa jiraatta. Nama biraa wajjiin si hin madaalu sababiin isaas akkuma ati jirtutti si fudhateera waan ta’eef. Akka abaluu ta’i jedhaa si cinqa taanaan si fudhatee hin jiru. Keessa isaatiin si simannaan ati waan hundumaa caaltee itti mul’atta.

6) ↪️Aarsaa: Jaalalli dhugaa aarsaa nama kafalchiisa. Si jaallannaan aarsaa siif kafala. Siif jedhee waan jaallatu tokko dhiisa. Siif jedhee waan hin goone tokko godha (cubbuu hin ta’in malee). Waan dhuunfatti qaban hariiroo isaanii sanaaf jedhanii aarsaa godhu. Dursa hariiroo isaanii sanaaf kennu. Ofii isaanii gara hariiroo sanaatti sirreessu (adjust) (……….𝒊𝒕𝒕𝒊 𝒇𝒖𝒇𝒂)

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *