Hojiin online namoota baay’ee jijjiree jira

Hojiin online namoota baay’ee jijjiree jira garuu kottaa hojii onlaayinii hojjadhaa mul’ata keessan galmaan gahaa jene yeroo isin waamnu soba jettu nutti garuu waan hojjenne argineef malee caalifnee miti namoonni tokko tokko soba jedhu osoo kana hin jedhiin appy kana buufadhu hojjachuu eegalii soba ta’uu isaa barii link isa barreeffama kana jala jira

Obsaan dubbisi adaraa Harmeef….

Yeroo hundumaa yeroon abdii kutachuuf jedhutti waadaan gaaf-tokko siif galee yaadadheen dafee immoo na’ee murtoo koo dhiisa. Imimmaan kadhannaa keetu amma har’aatti na jiraachisee kana ana miti ormuu beeka. Gorsa keetu na utubee barootaaf na kaa’ee. Jireenya dachee kanaa hundaa ilaalee, loogiin kan guuttee ta’uushee…Inni qabeenyaa qabu, inni aangoo qabu qofti akka jiraatuu hubadhee, maaliifan ofumaa gaaraa dhiibaa jedheen tarkaanfii koo gabaabsuuf murtoof aggaama hiixadhee xuqaa kaa’uuf yaala, battala garuu ratima ija kootti kan balaqqeessa’uu irbuun siif seenee manaa ba’eedha.

Eeyyee iji kee ammayyuu hin qoorree, ati natti himuu baattus ofii koo fageenyatti natti argama. Maal ta’aa laataf garaan kee raafama, hirriba malee bulta, amma sagalee koo dhageessuutti gurri kee of qaacila eeyyee beeka hin wallaallee. Dhugaa qabdas immoo orma gidduutti akkamiin na amantee cinaacha guuttee raftas immoo. Yoom du’aaf maaliin du’aa ekeraan abjuu koo dhufee akka si jeequu nan beeka, eeyyee Harmee koo beeka.

Si obsuun naaf salphatee miti beeki kanin si obsee, obsuutu filannoo dhumaatin garaa muradhee malee. Waaqni lubbuu koof wabii ta’e kun al-tokko tokko nama caalaatti gara jabeessa ta’ee natti argama. Harmee waanin itti jiruu osoo beektee nan jaalladham, naasuun immoo na jalaa duutee guca koo na jalaa dhaamsitaan immoo sodaadha malee.

Kadhannaan waaqa kadhadhuu dhageesseetayi isaayyuu, “Ihim” ilaa akkas jedheen waaqa dhamaasa beeki, “Waaqa koo guyyaama tokko haati koo akka warra kaani haa boqottuu ciniinsuu kana gabaabsi, ana miti isheef dabarsi…lama taane osoo aadnu nu fuutee deemta moo dacheerra?” jedheen akka namaatti itti gumgumaa.

Haadha dhalashee faana ilkaan ishee gadi baastee kolfa onnee guutuun qasaatee bashannantuu yeroon argu siif anatu dhufee na dura dhaabbata, utuu…..Haadha ulfoo ishee eeggattee uffata gatii qaqqaaliin faayamtee dhalashee gidduu buutee deemtuu yeroon argu, si ishee foonni lafee bakkeetti mul’atu yaaddoon fixee; ilmaan kee faffaca’aan yaadadhee imimmaanin maddi of dhiqa. Quufee isa nyaatu suga gaarii ba’ee yoo qaroon koo agartuu, si ishee mari’umaan martee raftuun yaadadha. Argattee utuu nyaatteeyyu liqimsituun kee tole jette akka hin simannee anu beeka sababnisaa innis hin komatamu hin beekuuka takkaa. Dhippinni jireenyaaf, dhukkubni baraa wal-sitti funaanee lola sitti banuusaa beeka, situ harka laatee hin booji’amuuf malee. Dhuka kee laaffiseera sobdee of jajjabeessitaaf.

Mee maal siif ta’uu ani haadha koo? Waaqni hin komatamneesoo jireenyan jibbuu naaf jaallateehoo! Jaalladhee garaa sitti hin jabaannee marartee koo, ifa fuula kee guyyaa tokkoo argufan biyya orma keessa joora anis. Keessa koo waan dubbistuuf ofii koo sitti himuuf of hin dhamaasuu anuu. Jireenya akka eebichaa natti haadha’ee kana kanin dhamdhamuuf waadaa kee eeguufan.
Uffataaf kophee jijjirrachuu dhabuu koo argu malee namoonni ati hin jirtu osoo ta’ee immoo lafa deemee qoreen na waraanuu isaaf daaree qullaan koo akka mul’atu fageessani hin yaadne.

Xumura DIRMAMMUU KULKULE booda jireenya haaraa ta’e tokko akka eegaltu sitti himeen ture, atis beekta ni yaadattas. Garuu hunduu garaa waan itti jabaateef, ilmi kee fira waan hin qabneef, iyya isaa nama birmatuuf waan dhabeef, hiriyyaa akkasaa ta’uuf waan dhabeef sakaallaa kutee ba’uu hin dandeenyee. Deessee koo hafuura dheeraa ati fageenyaa baafattu halaalaa natti dhaga’aama garuu diramammuun kee garaa kulkulaatti didee jijjiramuuf humna dalageessa mee ani maal siif godhuu?

Akkas godhi jedhi gurri dur si dhaga’ee baree har’as qeensee siif of gidirsaati!
Urjii irraa
Application kunooti iddoo Install jedhu xuquun buufadhaa itti fayyadama

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *