Daandiin milkaa’ina yeroo hunda salphaa miti.

Dargaggoonni yeroo ammaa barnoota xumurtaani eebbifamtan dirqama hojaata mootummaa ta’uu qaba jettanii, yeroo keessan hin gubinaa carraa argameeti fayyadamun hojii toora interneetii akka gaariitti hojachuun of jijjiiruun biyya jijjiiruu dandeessu. hojii jalqabuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Barnootawwan 10n kitaaba “Lola Keessoo Kee Injifadhu” jedhu kan Deris Fooroo barreesse irraa fudhatame:

1↪️Milkaa’ina kee irratti gufuun guddaan addunyaa si’in ala jiru osoo hin taane addunyaa keessa kee jirudha. Sodaan, shakkiinii fi tasgabbii dhabuun kee diina dhugaa injifachuu qabdudha.

2↪️Sodaan dhugaa miti. Sodaan miira yoo ta’u, miirrii immoo dhugaa miti. Sodaan sitti dhagahama waan ta’eef qofa, wanti sodaachuu qabdu jira jechuu miti. Sodaan miira humna guddaa qabu ta’us, waan ittiin to’atamuu qabdu miti.

3↪️ Ati waan yaadde caalaa cimaadha. Waan hubattu caalaas dandeettii qabda. Sodaa kee mo’attee kaayyoo kee galmaan ga’uuf humna qabda. Sodaan kee jireenya kee isa gaarii jiraachuu irraa si hin dhowwiin.

4↪️Galma baafadhu akkasumas tarkaanfii fudhadhu. Lola keessoo kee injifachuu yoo barbaadde galma baafachuu fi tarkaanfii fudhachuu qabda. Waan galmaan gahuu barbaaddu qofa teessee abjuudhaan hin abjootin. Karoora baafadhuutii har’uma galma kee ga’uuf hojjechuu jalqabi.

5↪️Abdii hin kutin. Daandiin milkaa’ina yeroo hunda salphaa miti. Yeroon abdii kutachuu barbaaddu ni jiraata. Garuu yoo abdii kutatte gonkumaa kaayyoo kee galmaan hin geessu. Kanaaf qabsaa’uu itti fufi, gara fuulduraatti dhiibuu itti fufi, abjuu keetiif gonkumaa abdii hin kutatin.

6↪️ Ofii keetiif gaarummaa qabaadhu. Ati qeeqaa kee isa hamaa dha. Garuu ofiif gaarummaa qabaachuu qabda. Dogoggora kee irratti of hin miidhiin. Isaan irraa barachaa itti fufi.

7↪️Yeroo ammaa keessa jiraadhu. Waan darbe keessa hin jiraatiin akkasumas waa’ee egeree hin yaadda’iin. Yeroo ammaa kana irratti xiyyeeffachuun imala keetti gammadi.

8↪️ Waan qabduuf galateeffadhu. Waan hin qabne irratti xiyyeeffachuun salphaadha. Garuu waan qabnuuf galateeffachuun barbaachisaadha. Galateeffannaan wantoota gaarii jireenya kee keessatti argaman dinqisiifachuu fi yaada gaarii qabaachuuf si gargaara.

9↪️ Namoota biroo gargaari. Namoota biroo gargaaruun addunyaa kana irratti jijjiirama fiduuf akkasumas ofiif miira gaarii akka qabaattuuf karaa gaarii dha. Akkasumas waan qabduuf caalaatti akka galateeffattu si taasisa.

10↪️Kaayyoodhaan jiraadhu. Kaayyoon jireenya kee maali? Maal irratti quuqama qabda? Kaayyoo kee barbaadiitii akkaataa sanaan jireenya kee jiraadhu.

Barumsi kun lola keessoo kee injifachuu fi jireenya gammachiisaa akka jiraattuuf akka si gargaaru abdiin qaba.

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *