ERGAA BARA HAARAA! Ayyaana simachuuf hunduu

Bara haaraa kanati suuraa keessan maxxansuuf uffata haaraa bitachuun isin hin barbaachisu akka barbaaddanitti jijjiirtanii suuraa keessan bareedanii maxxansuun hin Danda’ama kana gochuuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

ERGAA BARA HAARAA!
Guyyoonni torba torbee ta’anii, torbanoonnis ji’a guutanii, baatiin wal dabarsee, waggaa haaraa eegaluuf guyyaa lakkaa’uutti jirra. Bacaqii gannaa dabarsee booqa birraan kan nu gahe waaqa uumaaf galanni haa ta’u!

Ayyaana simachuuf hunduu hanga humna isaatti qophaa’a. Bara moofaa dabarsee, bara haaraa arguu isaaf gammada. Uffata haaraa, nyaata bareedaan bara haaraa simata. Garuu ilaalcha haaraa, karoora haaraa, mul’ata haaraa, kaayyoo haaraafi kuttannoo haaraan, bara haaraa kana meeqatu jalqaba? kan jedhu abbaan haa beeku!

Guyyoonni hunduu wal qixa. Sa’a 24 qabu! Halkaniifi guyyaan wal jijjiiranii; kaleessa har’atti, har’a immoo boritti tirsu. Kun adeemsa uumamaati. Garuu guyyaa wal qixa ta’e kana keessatti, kan nama wal caalchisu dhamaatii abbaati.

Bara haaraa mul’ata haaraan yoo hineegalin, guyyaatu jijjiirame malee ati akkuma bara darbeeti. Waan dhiisuu qabdu dhiiftee, kan gochuu qabdu hineegaltu taanaan barri lakkoofsa. Homaa siif hingodhu. Bara itti jijjiiramantu jira malee barri nama jijjiiru waan jiru natti hinfakkaatu. Baratu na jijjiira, guyyaatu na jijjiira hinse’in. Akkana goonaan baraan bara jijjiirta malee, ofii hinjijjiiramtu.

Nama haaraa ta’uuf kutadhuu ka’i. Uffanni haaraan nama hinhaaressu. Ilma namaa kan haaresu yaada haaraadha. Bara haaraa amala of irratti jibbitu faana hineegalin. Guyyoonni haaraan si jijjiiruuf qabeenya siif kennamaniidha. Qabeenya kanan yoo hojjette nama hawwitu taata. Guyyoota kee bu’aa malee yoo dabarsite garuu guyyoonni kees bu’aa malee si dabarsu.

Bara haaraatti nama yaadu ta’uuf hundumaatu karoora baasa. Garuu xummura waggaatti muraasa qofaatu fiixaan baasa. Baraaf situ hiika kenna malee barri hiika siif hinkennu. Baratu ofii si jijjiira osoo hintaane, situ bara keessatti of jijjiira!
Abdi Tamene ti.
Application kunooti iddoo Install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *