Namni Guutuudha

Bara haaraa kanati suuraa keessan maxxansuuf uffata haaraa bitachuun isin hin barbaachisu akka barbaaddanitti jijjiirtanii suuraa keessan bareedanii maxxansuun hin Danda’ama kana gochuuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jala jira

Namni Guutuu dha (Whole)

Yeroo darbee irraa kan itti fufee…
Namnni bakka sadii fi bakka lama kan jedhu ilaalle turree. Amma moo namnni guutuu dha kan jedhuu ilaalaa.

Kakuu moofaa keessattis ta’ee kakuu haaraa keessatti namnni guutuu dha malee adda hin baafamu. Phaawuloos warra Roomaatiin “namummaa keessan aarsaa jiraataa fi qulqulla’aa godhaati Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta’uutti dhi’eessa” jechuun (Rom 12/1-3, KJV) gorsaa.

Afaan Greekitiin “soma” jechuun “qaama ykn namummaa” (body) jechuu yeroo ta’uu qaama qofa jechuu akka hin taane beekamaadha. Kanaafuu, namni guutuu dha jechuu dha.
Nama akka waliigalaatti dadhabaa fi daangaa qaba yeroo jennuu guutumaa isaati malee foon isaa qofa miti.

Bultmann namni jedhamu profesara kakuu haraaf nama German (Lutheran theology) keessatti beekama ta’ee yeroo dubbatuu “namnni fedhiin isaa gaarii yoo ta’e gaarii ta’aa, namni immoo fedhiin isaa hamaa ta’ee hamaa akka ta’uu dubbata.” Bu’aa cubbuutiin namni qaama cubbamaa (Rom 6:19), yookaan “foon” cubbamaa (Rom 8:3) qabaachuu danda’ee. kana jechuun yaadi nama sanaa cubbamaa ta’uu irraa kan ka’ee cubbuu hojjeta malee hafuurri isaa ykn lubbuu isaa qulqulluu ta’ee foonsaatu cubbamaa ta’ee jechuu hin dandeenyu. Akkuma walii galatti namnni cubbamaa dha.

Namni cubbamaa ta’us, Macaafni Qulqulluun “foon” fi “hafuura” akka qaama adda ta’etti adda hin baasu. Phaawuloos waa’ee “yaada foonii” (Rom 8:6, AMP), akkasumas namoota “fedhii fooniitiin deddeebi’an” (Efe 2:3, KJV) barreessa. Kana jechuun namummaa nama keessa uumamaan hamaa kan ta’etu qophaatti jira jechuu miti. Kiristaanni foon isaa fannifamuu qaba yeroo jennuu akkuma walii galatti jechuu dha.

sababni isaas foon hafuuraan hafuurri moo fooniin” wal mormaa (Gal 5/17, NKJV). Afaan Greekitiin foon isa jedhuu (sarx) jedha. Foon ykn qaama nama isa mul’atu kana utuu hintaanee “amala ykn yaada cubbuu” jechuu dha. Isa kana immo gutuummaa namatu hojjeta malee walakkan ykn kessi nama qulqulluu ta’ee inni mul’atu cubbamaa ta’ee jechuu miti. Kanaaf, “foon” fi “qaamni,” akkasumas “lubbuu” fi “hafuurri” guutummaa namaa ibsu malee namnni bakka lama ykn bakka sadi jechuu miti.
Dr Mezgebu irraa nuuf darbaa jira eebbifamaa application kunooti buufadhaa iddoo Install jedhu xuquun👇🏾

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *