Namni mul’ata qabu garuu, waan haallii fi namni isaan jedhu otuu hin taane

project barbaaddanii online irratti hojjechuu dandeessu application haaraa baheedha itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

OF CEEPHA’U SANA DHIISI!

Jireenya kee keessatti waantoota ulfaatos ta’e xixxiqqaa raawwatamaa jiraanif itti gaafatamaan sumaadha.

Jijjiruufi fooyyeessu kan danda’us si’idha. Waantoota jireenyakee keessatti ta’a jiraan kamiifu eenyuyyuun dhufe itti gaafatamumma isa siif fudhachuu hin danda’u. Kanaafuu waantoota akkamitu iireenya kee keessatti ta’a jiraa? Of hordoofaa jirta? Iddoo ati raafte jirtu kan si dammaaqsu hin jiru. Hirribaa jireenyaa of dagaatani raafan keessa abbaatu dammaqaa. Garuu naannoo jireenya keetti namoota baayyetu argama. 

Isaani wajjinis wal arguu dandeessa. Yeroo hedduus qaliin dabaarsita. Bakka isaan dhaqaanis fana deemu dandeessa. Waan isaan godhaanis gochuu dandeessa. Garuu, “maaliif?” Jette yoo gaafatte nama deebii siif kennu immoo argachuu dhiisuu dandeessa.

Kophummaankee deddeebi’e waan gaaffii sitti kaasuuf ati kanaafuu gonkumaa kophaa ta’u hin barbaaddu. Ofii keetif yeroo gahaa ta’e qooduu waan jedhamu hin yaadattu.

Hiriyoottankee fana bashaananu, qoosuu, namoota birooti qubaa qabu, namoota biroo ceeepha’un hojiikee isa dura ta’a. Gaaffiin jireenya garuu kophaa taa’aani itti yaaduun ni argama.
Obboleesso! Amma booda ceephoo kamu dhaabi.

Ofiikee, galiikee, eenyummaakee, maatiikee, hiriyyaakee dhugaa, sanyiikee, biyyaakee geeddaru yoo barbaadde of ceepha’u kee dhiisi! Qubaa sitti qabaa nama sodaachuufi waa’een si yaachiisu isaa dhiisi. Ilaalchikee hundi gara bakkee yoo ta’e ofiikee dhaabda. Maaltu akka si barbaachiisu, eessa akka jirtu, maaliif gara addunya kana akka dhufteetu si jala badaa.

Of ceepha’unkee namoota biroo irraati akka murteessitu si godha. Warra biroo irraati murteessunkee ioo gonkumaa jireenyakee sirreessu hin danda’u. Waggoottan kanan duraa waantoota baayyee namoota biroo irra eeguun har’a carra gaarii naaf uuma jette yaadeetta ta’a.

Amma garuu si gaha. Namarra eeggachuus ta’e of ceepha’u sana dhaabi. Yaadakee garaa keesso keeti deebisuun ofiikee isa dhugaa ilaaluu jalqaabi. Raakkinoota qabdu addaan baasi barii. Hanqinootakee beeki. Dadhabinootakee gargaar baasun beeki.

Qalbii guutuun waa’ee jireenyaa ofii yoo itti yaadne, maalumma jireenyaa keenya isaa sirri hubaanna.

Kutannoo yoo qabatee hiidha namoonni ittin si sakalanni si kufisuuf sif qophessan,atu gaaftokko of-irraa kukuttee mikahuu ni dandessaa.

Yeroo waa tokko hojachuuf namootaa tokkon tokkon mari’attu,Ati hin dandeessu! Waan kanaa hijochuuf gahaa miti dhisi sin jedhu, si mitii abaluuniyyuu ni dadhabe,akkanumaan hin ifaajjin dhisii atii Qarshii gaaha hin qabdu,humnaa hin qabiduu hin dandeessu! Fira hin qabdu haala kamiin sadarkaa kanarra geessa? Gahu danda’aa jette yaadaa sin jedhanii nutti hasahuu!

↪️Namni mul’ata qabu garuu, waan haallii fi namni isaan jedhu otuu hin taane, mul’ata isa borii bira gahuuf utuu arguu akka hin arginee, utuu dhaga’uu akka hin dhageenyee ta’ee mul’ata isaa irratti xiyyeeffachuun galma yaade sana ga’uuf tattaaffata. Gaafas inni “Ati hin dandeessu” sin jedhee abdii si kuutachisuuf yaalaa ture suni, milkaa’ina kee hojiin gaafa argisiistu deebi’ee harka siif rukuta.

Walumaa galatti nama si tuffatutti “Ani akkasi! Wani akkanaa hojachuu Hedda karoorii kiyaa kana jette faana hin haasa’in! Akkumaa kaa si guddisuuf yaaduu jiruu,kaan si kufisuuf yaaluus jiraa wantaahef.

Kanafuu mali akka yaaduuf taatu hardha isaanii si ciinaa jiranitti hin himin.boruu Hojii kee ilaalee inniyyuu eenyu akka taate si baruuf jira, ati garuu galma yaadde irratti xiyyeeffadhu!

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *