Seenaa garaa nama nyaatu:muuxannoo jireenya kan baay’ee nama barsisuu!

Websites tiktok fi YouTube caalaa gatii akka qaban meeqa keessantu beektu appy kana buufadhaatii hojii eegaluun abjuu keessan galmaan ga’aa link isa barreeffama kana jala jira

Erga “Gammadaa Show” jedhamu kun eegalee kaasee hojiikoo jedheeman taa’ee eegeen daawwadha. Hamma yoonaatti keessummoota gaggaarii dhiheessaa ture. Muuxannoo jireenya isaanii fi jireenya maalii keessa akka dabarsan nuuf qoodaa turan. Raachuu dhiheessina jennaan keessikoo badaama na fudhachuu didee ture.

Garuu baay’eema keessummaa guddaa nuuf dhiheesse. Guddaa gaafan jedhu qaamaan otuu hin taane, yaadaan nama guddaa nuuf dhiheesse. Mucaa Raachuu jedhamu kanaaf ilaalcha koo akkan jijjiiru na godhe. Dur namuma waan hunduu guute, qananiin guddate fi qorumsa kana hunda arge natti hin fakkaatu ture.

Jireenyi fi qorumsi inni dabarse otuu anarra gaheera ta’ee dhuguma qorumsa kana nan darbaa jedheen of gaafadhe. Abbaa isaa ijoollee waggaa 4 otuu jiruu du’aan dhabe, harmee isaa mucaa waggaa 11 otuu jiruu du’aan dhabe, obboleetti isaa guddifachaan of biraa dhabe, obboleessa isaas du’aan of biraa dhabe. Yaadaa kun hunduu umurii ijoollummaa isaattidha. Of jiraachisuufis waan baay’ee keessa dabarse. Seenaa kana gaafa dubbatu otuu tokko tokko ta’ee imimmaaniifuu dubbachuu dadhaba. Raachuun garuu seeqaa dubbata. Kun cimina fi dandeetti barbaada.

Kana hundaa keesaatti Waaqayyoo garuu isa hin ganne. Bakka inni maatii fi fira dhabetti inni maatii fi fira ta’ee isa guddiseera. Umurii ijoollummaa isaatti Waaqayyoon arrabsus Waaqayyoo akka namaa miti, seenaa jijjiiree nama galataa nama godha. “Ammarra taa’een gaafan ilaalu Waaqayyoo waan na kiise…” natti fakkaata jedhe.

Mucaa kanarraa maal baratte yoo naan jettan, maatiikoof caalaatti jaalala akkan isaaniif qabaadhu, qorumsa biyya lafaaf abdii kutachuu dhiisuu, hojii kamuu tuffachuu dhiisuu, abjuu ofiif jiraachuu, inni caalu immoo yeroo rakkinaa fi bal’inaatti Waaqayyoo akka nama hin dhiisnee fi nama hin ganne akkasumas jireenya keenya jijjiiree nama galataa akka nu godhuun baradhe.

Qormaata guddaa booda, hojjiwwaan gargaara hojjechuun abjuu isa galmaan ga’eera. Hojiiwwan isaa keessa hojiin toora interneetii isa tokko.

waa’ee hojii toora interneetii kun namoonni ilaalcha adda addaa qaban qoosaati yeroo isani gubban jiru. mucaa kana irraa haa barannu. Yoo hojii tokkof murteessitee fi osoo hin milkoofne jirta ta’e amma application kanan jalqabiitii hojaadhu iddoo Install jedhu cuqaasi buufadhaa

Ever since the “Gemeda Show” started, I’ve been sitting and waiting for it to be my job. So far, he has been providing good guests. They were sharing their life experiences and what kind of life they were going through. When we offered a raccoon, my gut refused to take me badly.

But he was very hospitable. When I say great, he presented us with a great man in thought, not physically. It made me change my perspective on the Rat Boy. I used to not think I was a man who had everything, grew up in luxury and experienced all these trials.

I wondered if I would really pass the test if his life and trials had happened to me. He lost his father when he was 4 years old, his mother when he was 11 years old, his adoptive sister, and his brother. All this thought is in his childhood. He went through a lot to make a living. When he tells this story, he cannot speak for tears. The rat, however, speaks seriously. This requires strength and skill.

But in all this God did not abandon him. Where he lost family and friends, he raised him as family and friends. Even though he insulted God as a child, God is not like man, he changes history and makes him grateful. “When I sit down and look at it now, I think God kicked me…” he said.

If you ask me what I learned from this child, to love my family more, not to give up on the trials of the world, not to neglect any work, to live for my dreams, and most importantly that God does not abandon and abandon in times of trouble and prosperity I learned that it changed our lives and made us grateful. How many of you know that websites are more valuable than tiktok and YouTube download this appy and start working and achieve your dreams
I want to say God bless you both
application now and click the Install

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *