Gonkumaa nama biraatiif jettee orjinaalummaa kee hin jijjiirin!

Maaliif namni osoo hojjachuun danda’amuu rakkinaa Odessa hojiin online  namoota baay’ee jijjiiree jira carraa kanatti fayyadamtee mul’ataa kee galmaan gahuu dandeessa appy argachuuf link barreeffama kana jala jiru tuquun buufachuun hojii jalqabii

GORSA JIREENYAA AJAA’IBAA KANA DUBBISAA/READ THIS AMAZING LIFE TIPS.

1) Yeroo hunda lafa kanarra namni rakkoo hin qabne akka hin jirre yaadadhu. Rakkoon Si bira qofa miti.

2)Qormaanni qaama jireenyaati. Qormaata hin qabne nama du’e qofa.

3) Rakkoon furmaata hin qabne hin jiru. Dhukkubbii keessa darbaa jirtuuf furmaatni jira.

4) Akkaataan sammuu kee keessatti of fakkeessitu gammachuu kee irratti dhiibbaa uumuu dandaʼa. Akka nama gatii guddaa qabuu fi bareedaa taʼetti of fakkeessi. Ofitti amanamummaa gadi aanaa fi gadi aantummaa irraa fagaadhu.

5) Waan namoonni waa’ee kee dubbataniin of hin ibsiin. Namoonni tokko tokko gaddisiisiodha dha. Isaan si gaddisiisuuf qofa hojjechuu danda’u.

6) Namoota madaalawaa taʼanii fi si gammachiisan wajjin michummaa uumi. Namoota qormaata kee irratti sitti qoosan ykn sitti kolfan wajjin michummaa hin godhatiin.

7) Yeroo boqonnaa keessanitti hojiiwwan bohaartii jaallattan kan akka ispoortii, tapha, fiilmii ilaaluu, interneetii daawwachuu, tapha kompiitaraa taphachuu fi kkf irratti dabarsi caalumattu garuu kadhannaan dabarsi.

8)Namni kamiyyuu maallaqaa fi qabeenyaamln akka si sodaachisu hin hayyaminaa. Hiyyeessi har’a boru dureessa ta’uu danda’a. Jijjiiramni Itti fufaadha.

9)Har’a waan fedhe keessa darbaa jirtus abdii hin kutatin; Hanga jireenyi jirutti abdiin jira.

10)Kadhannaa guddaa qabaadhu. Osoo hin addaan hin kutiin kadhadhu. Kadhannaan eebba kee yeroon akka sitti dhufu saffisiisuu danda’u kan kakaasudha.

11) Waan barbaaddeettu deemuuf ija jabaadhu. Jireenyi hunduu balaa irratti hundaa’a. Yoo risk hin fudhanne fedhii garaa keetii hin argattu.

Gonkumaa nama biraatiif jettee orjinaalummaa kee hin jijjiirin. Sababni isaas namni gahee kee si caalu bahuu hin danda’u.

Siif suma mataa keetu jira.
Eebbifamaa!
JIREENYA GAARII QABAAADHAA!

READ THIS AMAZING LIFE TIPS.

〰️Always remember that no one on this earth is without problems. The problem is not only with You.

〰️Tests are part of life. Only a dead man without a test.

〰️There is no problem without a solution. There is a solution to the pain you are going through.

〰️ How you picture yourself in your mind can affect your happiness. Picture yourself as precious and beautiful. Avoid low self-esteem and inferiority complex.

〰️Don’t define yourself by what people say about you. Some people are tragic. They can only work to make you sad.

〰️ Make friends with balanced people who make you happy. Don’t make friends with people who sneer or laugh at your tests.

〰️ Spend your free time on your favorite hobbies like sports, games, watching movies, surfing the internet, playing computer games, etc. but most of all spend it in prayer.

〰️Don’t let anyone intimidate you with money and property. Poor today may be rich tomorrow. Change Continues.

〰️ No matter what you are going through today, don’t give up; As long as there is life, there is hope.

〰️Have a lot of prayer. Pray without ceasing. Prayer is the trigger that can speed up the timing of your blessings.

〰️ Dare to go for what you want. Life is all about risk. If you don’t take risks, you won’t get your heart’s desire.

Never compromise your originality for someone else. Because no one can fulfill your role better than you.
There is your own suma for you.
Blessed!

HAVE A GOOD LIFE!
Bilisa Ne
Application kunooti iddoo Install jedhu xuqaa buufadhaa itti fayyadama

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *