Akkamitti hiree kee to’anne:Tarkaanfii tokko duubatti deebi’ii

Gara biyyoota addunyaa kanarra jiraniitti bilisaan bilbiluu fi nama barbaaddan wajjin tolaan hamma daqiiqaa 40 haasa’uuf kan isin gargaaru appii haaraa gadhiifame kana fayyadamaa link isa barreeffama kana jala jira

AKKAMITTI HIREE KEE TO’ANNE.

1) Dhugaa jiru fudhachuu
Hiree kee to’achuuf jalqaba eenyu akka taate fi eessa akka jirtu fudhachuu qabda, yeroo ammaa kana.

Yoo of gowwomsitee galma kee keessatti akka ati dhugaa jirtu caalaa sitti fakkaatte, waan galmaan ga’uu qabdu tokko malee of dhiifta. Kanuma waliin jireenyi kee dhugaa jiru caalaa akka hammaate of hin amansiisin.

Tarkaanfii tokko duubatti deebi’ii haala kee ilaalcha haaraatiin ilaali. Of beekuu kee guddifadhuu dhugaa jiru fudhadhu. Ka’umsa kee yoo hin beekne hiree kee to’achuuf karoora baasuu hin dandeessu.

2) Amantii kee gaaffii keessa galchi
Dhugaa jiru fudhachuu jechuun hiree kee akkamitti akka to’attu taa’uu qofa jechuu miti. Waan jijjiiruu dandeessu irratti abbummaa fudhattee waan hin dandeenye irraanfachuu jechuudha.

Waan namoonni biroo hojjetan ykn yaadan to’achuu hin dandeessu. Gabaa to’achuu hin dandeessu. Wanti jijjiiruu dandeessu yaada mataa keetii qofa. Sana gochuuf seenaa ofitti himtu gaaffii keessa galchuu qabda – seenaa kee gara isa humneessuutti jijjiiruu qabda.

Amantii kee daangeessuun – wantoota badaa akkaataa jirruu fi akkaataa addunyaan jirtu ofitti himuun – hiree kee guutummaatti akka hin to’anne qofa si dhorka.

3) Kan darbe gadi dhiisi:
Kan darbe kee egeree kee miti – yoo achi jiraatte malee. Hiree ofii to’achuuf warra si miidhaniif dhiifama gochuun waan darbe gadi dhiisuu qabda. Akkuma Tooniin jedhu, “Jireenya keessatti wanti hiika ati itti kennitu malee hiika tokkollee akka hin qabne hubadhu.”

Kan darbe kee hiika miidhamuu fi dhukkubbiin guutame ni kennitaa moo kan har’a akka taate si taasise ta’uu ni hubatta? Kan darbe madda humna keessoo fi ofitti amanuu gadi fagoo ta’uu danda’a, kun immoo yoo hiika gaarii kennuufii filattedha.

4)Hariiroo keessan qoradhaa:
Qulqullina jireenya keetii fi dandeettii hiree kee to’achuu kee irratti wanti hariiroo kee caalaa gadi fageenyaan dhiibbaa geessisu hin jiru.

Isaanis waa’ee ofii keetii amantaa qabdu dabalatee gatiiwwanii fi amantaa kee keessaa foddaadha. Isaan madda gammachuu jireenyaa isa guddaa fi dhukkubbii jireenyaa isa guddaa ti. Akkasumas gara galma keetti si sochoosuu ykn akka si dhaabbattu si gochuu danda’u.

Yeroo tokko tokko hariiroo fayya-dhabeessa kana booda si hin tajaajille waliin hariiroo kutuu qabda. Kun hiree kee akkamitti akka to’attu barachuuf wantoota ulfaataa ta’an keessaa isa tokko yoo ta’u, garuu yeroo ulfaattu balali’uu hin dandeessu.

5)Humna sochootuu kee mul’isi
Hariiroon kee waa’ee humna sochootuu keetiis akeekkachiisa ni kenna – sababa dhumaa wantoota ati hojjettu hojjettuuf.

Hundi keenya Fedhii Namaa Jahaan kan oofan: mirkanaa’ummaa, hiika, adda addaa, jaalala/walitti hidhamiinsa, guddinaa fi gumaacha.

Wantoota kana hunda sadarkaa murtaa’e tokkotti nu barbaachisa, garuu tokkoon tokkoon keenya fedhii olaanaa tokko kan warra kaan caalaa nu oofu qabna.

Jireenya kee haala kanaan ilaaluun, hiree kee caalaatti milkaa’inaan to’achuu dandeessa, sababiin isaas fedhii kee karaa gaarii ta’een hubattee guutta.

6) Sodaa kee fuuldura dhaabbadhu:
Sodaan uumamaan lubbuun jiraachuudha, garuu akkuma hariiroo keenyaa yeroo hunda nu hin tajaajilu. Yoo sodaa keessa jiraachaa jirta ta’e, hiree kee akkamitti akka to’attu gonkumaa barachuu hin dandeessu.

Ofii kee isa hunda caalu ta’uu fi dandeettii guddinaa daangaa hin qabne hubachuuf, sodaan akka si fayyadamu gochuu mannaa akkamitti sodaa akka fayyadamtu barachuu qabda.

Hiriyaa gaa’elaa kee waliin saaxilamaa ta’i. Daldala abjoottu sana jalqabuuf tarkaanfii fudhadhu. Kutaa haasaa ummataa irratti galmaa’aa. Waan sodaattu hunda, deemi hojjedhu – har’uma.

7) Jireenya kee dizaayinii godhi
Amantaa haaraa, gaarii uumtee, hariiroo fi seenaa si hin tajaajille gadhiiftee akkaataa fedhii kee itti guuttu argatte.  Ofitti amanamummaa fi humni sitti dhaga’amaa jira.  Yeroon jireenya kee dizaayinii itti gootu amma.  Waan barbaadde hunda gochuu, qabaachuu fi ta’uu dandeessa, kanaaf waan guddaa yaadi.

Kaayyoon jireenya kee inni dhugaan maali? Maaltu humna siif kenna? Jireenya addaa fedhiidhaan guutame yaadi. Jireenya galmaan gahuu dandeessu yeroo hiree kee guutummaatti to’attu qofa.

8)Xiyyeeffannoo kee irra deebi’ii kaa’i
Kun, “Wanta ati yeroo hunda yaaddu fi si irratti xiyyeeffattu hundi gara keetti akka dhufu ” nutti hima. Jireenya kee erga dizaayinii gootee booda humna kee hunda gara jireenya sana galmaan ga’uuf kaa’uu qabda.

Meeshaalee si barbaachisan hunda qabda – kan hafe sirratti hundaa’a Ati nama guutuudha.
Bilisa Ne
Application kunooti iddoo Install jedhu xuqaa buufadhaa itti fayyadama

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *