The Life We Live Now Will Not Change After All

Yeroo kanatti dargaggoonni biyya keenyaa hojii miidiyaa irratti bobba’anii hojii boonsaa hojjechuun mul’ata isaanii galmaan ga’aa jiru.  Namoonni baay’een asii achi ilaalaani soba jedhu malee hin hojjaatan ati carraa gaarii keessa jirta application kana buufaadhu hojii jalqabii link isa barreeffama kana jala jira

An Mana Keenya Keessatti Birthday kabajamuu argee hin beeku! anis takkaa birthday Qopheeffadhee hin beeku! Kan Waggaa 1ffaa ykn Lammmaffaa Maatiin walumatti dhufe waliin Dabarsu irraa Kan Hafe Jechuu kooti!

Har’a Garuu utuun kaa’een Birthday koon kabaja Jedhee yaadee Tasuma Naaf hin dhufu! Har’a sadarkaa Jireenyi ilma Namaa lafa Kanarratti Qabu maaliin madaalama waan jedhu keessikoo waan Naaf kaasuuf!

Aadaan Kun Nu biratti yeroo dhiyoorra kaasee baayyee baratamaa dhufeera Ittiin social media kana Altokko Busy Godhu waan ta’eef!
Yeroo Hiriyyootni Koo Bagan dhaladhee/Happy Birthday to me/ Jedhan anas natti tola Dhuguma utuunni hin jiru taa’ee jedheen waan tokko tokko waan Isaa Wajjin walqabatu yaada!
Garuu sana booda barbaachisummaa Isaa waan Qabatamaa wayiii waan Lapheenkoo fudhatun dhaba!

As mooraa Keessattis Bishaan Walitti naquu,Bassoon Walitti naquun surprise Godhu,Kennaa waliiif Kennu yemmuun kana ilaalu ammoo waanti Kun jaalala isaan Giddu jiru Akka dabalu yemmuun Argu na Gammachiisa Ammas Garuu Hiikni Isaa Ammas Garaa ana hin Guutuu!

Namootni Akka Nelson Mandela Mana hidhaa Keessatti yeroo Birthday Isaa Kabaju Waanta Hiriyyootni isaa Isa Gorsan tokko Kitaaba Isaa Burden of freedom jedhuf Bu’uuradha!
  Har’a Garuu inniyyuu Du’ee Addunyaan Jireenya Isaa Waggaa waggaan Yaadatte Kabajjiif!

You see?? Nelson Mandela n yeroo Barumsa Isaa jalqabe Nama Abbaansa Surree Ofii isaati jilbattti muree Itti uffisee Mana barnootaatti Ergeedha!
Har’a Garuu isaan Baga Dhalatte Kan Jedhuun Addunyaa Guutuudha malee Hiriyyoota Isaa Qofa miti!
  dhugumayyuu Baga Dhalatte!

Namootni Hedduun Jiru Homaa tokko Namni Baga Dhalatte jedhee utuu kennnaa hin kenniiniif Jireenya Addunyaan Kun Wagga Waggaan Baga Dhalatte Jette yaadattu Jiraatanii Kan Darban!

Har’a Garuu Kankeenya Baga Dhalatteen Keenya Suuraa Social media irraaf like Fi Comment Namaarra Kan Darbu miti! that’s all!  Namni Gaafa Birthday Isa Kabaju Akkamitti Jiraachuuf Akka Deemuu MAAL Gumaachuuf Akka jedhus Guyyaa sana utuu Dubbate Gaariidha! yeroo sana HBD n Mi’aa Argata!

Gidduun Kun Ammo Birthday Pastor Chris oyakhlome Ture!  Dhugumayyuu Baga Dhalate jedheen Gammade!
Garaagarummaa inni Uumaa Jiruuf dhiibbaa Jireenya Inni Taasisaa jiru Gaafaan Ilaaluu Baga Dhalaten Jedha!

Yaa Waaqayyo Birthday an Qofti kabajadhu Utuu hin Hin taanee Dhalachuunkoo Akka warra Kanatti Akka yaadatamutti jiraachuu akkan Danda’uun Hubannaa Naaf kenni jedheen Dubbatadha!
  Dhiyoo kana Nama Waaqayyoo Raajii Masaaratiif Birthday n Kabajamaa Ture! Akkam Namatti Tola dhalachuu Isaa Maatii Isaa Bira darbee Meeqaan Keenyatu irraa Gargaarama Jira!

Dhugumayyuu Baga Dhalatne Garuuu Jireenyi nuti HBD booda  jiraatnu Kun Kan madaalamu Keekii Muruu,Suuraa takka as garagalanii takkammoo achi Galagalanii  ka’aa ooluu  Fi Shaamaa Bobeessuu Bira darbuu Qaba!
  Dhalachuu keef Gammadu Kan Qabdu ammoo Guyyaa keekiif dungoon bobeeffamu miti Guyyaa hundumaati!
    Waaqayyoof haa Galatu!

Jireenya Amma jiraachaa Jirru kana Waggaa Muraasa Booda Erga waanti Hundumtuu Darbe garagallee Akka Nama Diraamaa ilaalutti ilaaluun Keenya Hin hafu!
Baga Dhalattee Isa Dhugaa Argachuuf Karooraaf Agendaa Waaqayyo ittiin Qopheesse nu Uumee Keessa Galuun Isa fiixaan baasuudha!
Gaafa sana HBD n Keenya Dubbii ppt jijjiiru irra darbee Jireenya Namoota Jijjiira!

Yoo baayyeen Dubbadhe ta’e na oofkalchaa!
Waaqayyo Gooftaan Bara Keessan haa Eebbisu!
  Hundumti keenyayyuu Baga dhalatne

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *