How Demons Deciet you?/Fear is the Devil’s playground:

Technology kanaan Password Wi-Fi kan nama dhuunfaas ta’u kan dhaabbata garaa garaa fageenya irra teenyee fi dhiyoo itti jiraannee ittin cabsuu fi Speed Wi-Fi keenyaa isa duraa irratti dachaan dabaluuf nu fayyada. Appicha argachuuf liinkii isa barreeffama kana jala jira

How Demons Deciet you?

1)Fear is the Devil’s playground: Don’t let fear paralyze you. Recognize it as the Devil’s tool to control your thoughts and actions. Instead, face your fears head-on, embrace courage, and choose to move forward with confidence.

2)Desire fuels your engine: Strong, burning desire is the key to achieving your goals. Cultivate a passionate desire for what you want, visualize your success in vivid detail, and let it fuel your relentless pursuit.

3)Faith is a powerful weapon: Belief in yourself and your ability to achieve your dreams is a potent weapon against doubt and negativity. Nurture your faith, stay positive, and trust that you have the power to overcome any obstacle.

4)Procrastination is the Devil’s ally: Don’t let inaction become your habit. Take decisive action, even in small steps, every day. Momentum is your friend, and consistent effort is the path to progress.

5) Organization conquers chaos: The Devil thrives on your disarray. Organize your thoughts, your plans, and your environment. Create systems, set clear goals, and eliminate distractions to clear the path for success.

6)Knowledge is your armor: Educate yourself, learn from experts, and expand your understanding of your field. The more you know, the better equipped you are to combat the Devil’s whispers of doubt and misinformation.

7) Persistence is your shield: Don’t expect instant gratification. Be prepared for setbacks and failures. Embrace persistence as your shield, learn from your mistakes, and keep moving forward, no matter the obstacles.

8) Surround yourself with the right people: The Devil thrives on isolation. Seek out mentors, partners, and friends who believe in you and inspire you to be your best. Build a strong support system that lifts you up and empowers you.

9)Give to receive: True success isn’t just about personal gain. Help others, give back to your community, and contribute to something bigger than yourself. The more you give, the more you receive in unexpected ways.

10) Never stop learning and growing: The Devil fears a constantly evolving mind. Embrace lifelong learning, challenge your assumptions, and stay curious. Keep expanding your knowledge and skills, and the Devil will never have the upper hand.

By refusing devil deceptions, let’s build our confidence on God.

Akkamitti jinniwwaan sodaachuu dhiifnaa!

鈫笍 Sodaan dirree tapha Diyaabiloos: Sodaan si hin laamshessin. Meeshaa Diyaabiloos yaadaafi gocha kee to始achuuf gargaaru ta始uu isaa hubadhu. Kanaa mannaa, sodaa kee mataa mataatti fudhadhu, ija jabina hammadhu, ofitti amanamummaadhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu filadhu.

鈫笍 Fedhiin motora kee boba’aa: Fedhiin cimaan gubaa ta’e kaayyoo kee galmaan ga’uuf furtuudha. Wanta barbaaddeef fedhii guddaa horadhu, milkaa始inni kee bal始inaan mul始i, akkasumas hojiin kee isa boqonnaa hin qabne akka boba始u godhi.

鈫笍 Amantiin meeshaa waraanaa cimaadha: Ofii fi dandeettiin abjuu kee galmaan gahuu kee amanuun shakkii fi waan hamaa irratti meeshaa cimaadha. Amantii kee guddifadhu, yaada gaarii qabaadhu, gufuu kamiyyuu mo始uuf humna akka qabdu amanadhu.

鈫笍 Yeroo tursiisuun michuu Diyaabiloos: Hojii dhabuun amala kee hin ta’in. Tarkaanfii murteessaa fudhadhu, tarkaanfii xixiqqoodhaan illee, guyyaa guyyaan. Momentum michuu kee yoo ta’u, carraaqqiin wal irraa hin cinne gochuun daandii guddinaati.

鈫笍 Jaarmiyaan jeequmsa mo鈥檃ta: Diyaabiloos jeequmsa kee irratti ni dagaaga. Yaada kee, karoora kee fi naannoo kee qindeessi. Sirna uumuu, galma ifa ta鈥檈 kaa鈥檜u, fi wantoota yaada namaa hihhiran dhabamsiisuudhaan daandii milkaa鈥檌naaf ta鈥檜 qulqulleessuu.

鈫笍 Beekumsi hidhannoo keeti: Of barsiisi, ogeeyyii irraa baradhu, hubannoo damee kee irratti qabdu bal’isi. Hamma beektutti, hasaasa Diyaabiloos kan shakkii fi odeeffannoo dogoggoraa ofirraa ittisuuf meeshaa gaarii qabaatta.

鈫笍 Cimini gaachana keeti: Battalumatti quufa hin eegin. Duubatti deebi鈥檜u fi kufaatiidhaaf qophaa鈥檃a. Cimina akka gaachana keetti hammadhu, dogoggora kee irraa baradhu, gufuun maal iyyuu yoo ta鈥檈 gara fuulduraatti tarkaanfachuu kee itti fufi.

鈫笍 Namoota sirrii ta鈥檃niin of marsi: Diyaabiloos adda baafamee jiraachuudhaan ni dagaaga. Gorsitoota, hiriyoota, fi hiriyyoota sitti amananii fi akka ati hunda caalaa kee ta鈥檜uf si kakaasan barbaadi. Sirna deeggarsa cimaa ol si kaasu fi humna siif kennu ijaari.

鈫笍 Fudhachuuf kenni: Milkaa’inni dhugaa faayidaa dhuunfaa qofa miti. Namoota biroo gargaari, hawaasa keetiif deebisee kenni, waan ofii kee caaluuf gumaachi. Hamma kennitu karaa hin eegamneen argatta.

鈫笍 Barachuu fi guddachuu gonkumaa hin dhiisinaa: Diyaabiloos sammuu yeroo hunda jijjiiramaa jiru ni sodaata. Barumsa umurii guutuu fudhadhu, tilmaama kee mormi, fedhii beekuufis jiraadhu. Beekumsaa fi dandeettii kee babal鈥檌suu kee itti fufi, Diyaabiloos gonkumaa ol鈥檃antummaa hin qabaatu.

Gowwoomsaa seexanaa diduudhaan Waaqayyo irratti amantaa keenya haa ijaarru.
Bilisa Ne

Application kunooti iddoo Install jedhu xuqaa buufadhaa itti fayyadama

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *