Media hawaasaa kana irraa nama isin hubatu argattanii beektuu?

Youtube qabaadhus hin qabaatin garuu karaa salphaa YouTube irraa karaa kanaa viidiyoo Gabaabaa ilaaluudhaan maall*aqa argachuu dandeessu. Karaan kun tooftaa haaraatu dhufee jira. Step isaa argachuuf appii isaaf isin gargaaru liinkii gadii tuquun buufadhaa itti fayyadamaa.

Miidiyaa hawaasaa kana irraa nama isin hubatu argattanii beektuu?

Miidiyaan hawaasaa kun galaana beekumsaa, yaadaa, akkasumas waan gaarii hedduuti.
Faallaa kanaa immoo miidiyaan hawaasaa kun boolla gadi fagoo namoonni hedduun keessatti kufanii awwaalamanii keessaa mullachuu dadhabanii liqimfamanii hafanidha.

Dhugaa dubbachuuf Miidiyaan hawaasaa kun wantoota gaarii namoota gaarii irraa maddan hedduu sanyii isaa facaasee biqilchee agarsiisee jira. Keessumaa gama walgargaaruu, nama muka’e ykn dadhabe bohaarsuu, gorsa obbolummaa waliif qooduu fi kkf. Keessatti gahee olaanaa qaba.

Fakkeenyaaf, namootni jireenyaaf Abdi kutatan; jireenyi itti ulfaate yeroo Miidiyaa hawaasaa kana irraa gorsaa fi yaadota nama ijaaran argatanii jajjabaatan ni mullata.

Faallaa kanaa Miidiyaa hawaasaa wantoota safuu fi aadaa hawaasaa cabsaniin guutamuun yeroo tokko tokko yeroo itti nama jibbisiisan ni jira.

Haa ta’u malee, gaarummaa Miidiyaa hawaasaa keessaa inni guddaan wanti hunduu kan sitti mullatu akkaataa fedhii( interest ) keetiini. Kunis wantoota ati like , follow, gootu ilaalcha keesaa galchuun qabiyyeewwan fedhii kee sanaan wal fakkaataniin siif ergamu.

Kanaaf wantoota gaggaarii hordofuun waan gaggaarii namoota gaarii irraa qooddachuun ni danda’ama.

Fknf, fuulli facebook koo anaaf Gorsaawwanii fi nama jajjabeessituu dhaan kan guutamedha. Kunis , fedhii koo irratti hundaa’uudhaan kan natti mullatudha.

Egaa gara ijoo dubbii kootti yoon dhufu, namoota gaariin obboleessa, obboleettii, akkasumas Abbaaf haadha caala yaada namaa hubatan namaaf oo’an hedduun Miidiyaa hawaasaa kana irratti ni argamu .

Dhugumatti namoonni gaariin mataa isaanii dhiisanii namaaf jiraatan, namaaf gaddan, yaada gaarii namaaf qoodan hedduudha kana malees, Yaadaa , maallaqaa fi humna isaaniitiin kan nama waliin dhaabatan hedduudha.
Kan dhugaa Namatti fakkeessanii nama saamaa oolanis hedduudha.

Dhuma irratti yeroo tokko tokko ‘namni badeera ‘jechama jedhu ni fayyadamna. Kun dhugaadhas sobas namoota tokko tokko yeroo ilaallu namummaan isaanii garaa nama ciibsa, dhugumatti namni jira nama jechisiisa.

Walumaagalatti, amma barri bara teekinoolojii fi Ammayyumaa akka ta’e beekamaadha. garuu namummaa keenya gadhiisuun hun barbaachisu namummaan hunda caala. Bakka deemnuu fi jiraannu hundatti Miidiyaa hawaasaa hawaasaa irrattu namootaaf gaarii haa taanu.

Dachee kana irraa carraa Al tokko qofa qabna al tokko gaarummaan haa dabarsinu.
Bilisa Ne.
Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *