Miliyoononni waan nyaatanii fi dhuganiin, afaan ofiitiin of ajjeesaa jiru.ย 

Guyyaatti yoo xiqqaate Appii kana irraa birrii 750 hanga 1370 tti hojjechuu dandeenya. Appiin kun survey adda addaa deebisuudhaan maallaqa kan argannudha, maarree kunoo hin taa’in ammuma jalqabii hojjedhu, appii isaa argachuuf liinkii gadii tuquun erga keessa seentanii booda iddoo install jedhu tuquun buufadhaa itti fayyadamaa.

SAMSON EENYUTI AJJEESE ?

  Daliilaa moo Filisxeemota?  Filannoon kun tokkollee sirrii miti.  Akkamitti akkan isinitti himuuf naaf heyyamtuu?

Loltoonni Filisxeem 10,000 ta’anillee Siimson injifachuu hin danda’an turan.ย  Maaliif akka ta’e beektuu?ย  Ciminni Siimson kan biyya lafaa kanaa hin turre;ย  waaqa ture.ย  Hanga namni Waaqayyoon moโ€™uu hin dandeenyetti, waraanni kamiyyuu hammam cimaas taโ€™e baayโ€™ee taโ€™us Siimson moโ€™uu hin dandaโ€™u ture

Siimson Filisxeemotaaf sodaachisaa ta’ee ka’e.ย  Harka qullaa isaatiin leenca ajjeesee, karra magaalaa tokkoo garba isaa irra kaasuun kiiloo meetira 46 ol deeme;ย  loltoota Filisxeemotaa 300 lafee Mangaagaatiin ajjeese.ย  Eeboo ykn Billaa osooย  argatee

Kanaaf, eenyutu Siimson ajjeese?  Deebiin isaa Siimson dha.  Eeyyee!  Siimson of ajjeese!  Namni diina isaa isa guddaadha.  Waan diinni nama irratti gochuu hin dandeenye ofirratti raawwatu ture.  Siimson of ajjeese.  Gara Daliilaatti of dabarsee afaan ofii fayyadamee iccitii humna isaa hime.  Jireenyi isaa waan baay’ee waadaa gale garuu waan xiqqoo geessise

Macaafni Qulqulluun “Namoonni gowwummaa ofii isaaniitiin jireenya isaanii ni balleessu, kanaaf WAAQAYYO yeroo hundumaa maaliif komatama?”  (Fakkeenya 19/3. MSG)

Harka keetiin yoo goote malee namni jireenya kee balleessuu hin danda’u.  Waaqayyoon ykn warra kaan  mootummaas komachuu dandeessa ta’us, ati arkiteektii jireenya keetii ti;  ati diina kee isa guddaadha.  Osoo akaakayyuu fi akaakileen kee badii tokkollee hojjetanii hanga Bantuu Abaarsa sanaa  dhiibdutti fuula kee irratti hin dhohu.

Seexanni ykn hamaan kamiyyuu hammam si jibbanis humna si balleessuu hin qabu, gocha keetiin of ajjeesuu kan dandeessu si qofa

Yeroo diinonni akkasumaan si ajjeesuuf yaalan, ati miliqxu, gocha keetiin akka of ajjeestu siif hayyamu.

Goliyaad, Guddichi Daawit miidhuu hin dandeenye garuu ejjaan maatii isaa balleesse.  Saboonni ormaa Musee miidhuu hin dandeenye, garuu aariin isa ajjeese.  Yerobiyaam mootichi harka isaa raajicha irratti yommuu diriirsu harki isaa ni goge;  isa miidhuu hin dandeenye, garuu ofii isaatii ajajamuu diduun leencaaf adamsituutti isa jijjiire.  Diinni kee guddaan ala miti suma mataa kee keessa jira

Miliyoononni waan nyaatanii fi dhuganiin,  afaan ofiitiin of ajjeesaa jiru.  Waggaa waggaan miliyoonaan lakkaa’aman dhukkuboota saalqunnamtiin daddarban du’u.  Kanaaf seexana ni komattuu?

Waggaa waggaan wal hiikuu fi addaan bahuun kuma dhibbaan lakkaa’amu kan ta’u namoonni gaa’elaa fi mana ofii harka ofiitiin waan balleessaniif.  Akkuma Fakkeenya  14:1 irratti “Dubartiin ogeettiin mana ishee in ijaarti, warri gowwaan garuu harka isheetiin ni diigdi” jedhu.

Yoo kufte fagoo hin ilaalin, keessa kee ilaali wanti si ajjeesaa jiru keessa kee waan jiruuf.  Wanti ati of kennitu yookaan si ajjeesa yookaan si oolcha.  Yoo ejjaaf of kennuu itti fufte, hafuuraan ykn qaamaan kan isin ajjeesu kanuma

Namni kamiyyuu sanyii cubbuu karaa uumama Addaamummaa isaatiin isa keessatti kuufame qaba.  Gaabbiin dhugaa sanyii sana ajjeesa garuu aarii, of tuulummaa, hinaaffaa, araada, hawwii sana yoo hin ajjeesin gara fuulduraatti si ajjeesuu qofa osoo hin taane, tarii duruu si ajjeesaa ture ta’a.

Kanaafidha namoonni hamma fedhe dhukkuba kaansarii fi dhukkuba sukkaaraatiin yoo du’an namoonni tamboo xuuxuu fi dhugaatii hin dhiisan sababiin isaas namni tokko ajaja du’aa ofii isaatii waan mallatteesuuf.

Sanyii  hamaa sana osoo si hin ajjeesin ajjeesi.  Amala sana dhiisi, ammuma!  Sababni isaas diinni kee inni guddaan nama ykn hafuura ykn seexana osoo hin taane sidha malee.  Eeyyee, sumadha.
Of fayyisi!

Waaqayyo isin haa eebbisu.
Bilisa Ne.
Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *