It’s a mistake/Doggoggora dargaggoonni Jireenya keessatti raaawwatan.

Wow Barreeffama dubbisuu qofaan qarshii argachuun akka danda’amu beektuu?Oduu intarneetii irratti maxxanfame dubbisuu qofaan Guyyaatti doo-llaara 30 hamma doo-llaara 120 fi sanaan ol hojjechuu dandeessu. Application hojii kanaaf isin gargaaru argachuuf liinkii gadii tuquun erga keessa seentanii booda iddoo install jedhu tuquun buufadhaa itti fayyadamaa.

Doggoggora dargaggoonni Jireenya keessatti raaawwatan.

1) Ariifachuu:  Nama sirrii, hojii sirrii, hojii sirrii argachuuf.  Yeroo dargaggeessa taate, carraa of adda baasuu illee osoo hin argatin, hunduu yeroo tokkotti akka ta’u barbaadda.
Kun immoo akkuma ati ariifattee guddachuu, milkaa’uu fi galma gahuu barbaaddu, wanti ati ariifannaaan itti seentu ariifatee kan jireenya kee balleessu ta’uu mala.

2)Jaalalli miira akka ta’etti yaaduu: Jaalalli filannoodha, akkasumas waadaa galuudha.  Waan ati hojjettu malee waan sitti dhaga’amu miti.  Warra akka si jaallatan qofa osoo hin taane warra akka ati jaallatutti socho’an amanadhu.
Kun immoo miidhamaa fi kufaatii gama jaalala fakkaachuun dhiibbaa sirraan gahan sirraa qolata.

3)Qorichootaa fi alkoolii araada namatti ta’uu danda’an fayyadamuu: kana jechuun waan yeroo idilee hin hojjenne akka hojjettu si taasisa jechuudha.  Xiyyeeffannoo kennaa of eeggannoo godhaa.
Dhugi malee dhugduu hin ta’iin jedhu mitiiree?
Kana jechuun wantoota si fayyadan kanneen akka Bishaanii dhuguun gaariidha. Garuu Alkoolii miidhaa qaamotaa fi sammuu keenya hadoochan irraa fagaachuu akka qabnu kan nu akeekkachiisudha.
Kanaaf dhaabuu qabdu.

4) Jiraachuuf hojjechuu osoo hin taane, Hojjechuuf jiraachuu qabna.  Waan gaarii gonkumaa hin dabarsin irratti hojjedhu.

5) Sodaa Jijjiirama fiduuu: ati Jijjiirama fiduu hin danda’u jettee yoo yaadde tarii hin fidu.  Akkas ta’uun jireenya kee balleessa;  kaayyoo kee gabaabsa.

6)Maatiin  nama akkamii akka turan  yaaduu dadhabuun, dhiibbaa fi rakkina garagaraatti galchuu:
Kun dogoggora bal’inaan umrii dargaggummatti mullatudha.
Fknf: Umrii  dargaggummaatti,  Maatii ofii dhiphisuu, wantoota hin barbaachisneen maatii keenya dhiphisuun rakkoo guddaa dha.

Akkasumas akkaataa maatiin keenya itti yaadan hubachuu dadhabuun  yeroo mara lolaa fi raafama maatii keessatti ka’uuf madda guddaa ta’uu  waan maluuf xiyyeeffannoo guddaan maatii ofii kenuunsanii gaabbii seenaa keessa darbuun ni danda’ama.

Maatiin ofii gaachana ofiiti kan rakkoo fi dhiphina keenya nurraa qolatanidha. Kanaaf haalaan qabannee maatii keenya kabajuun barbaachisaadha.
Bilisa Ne

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *