We know our struggles, failures and mistakes are deeply reinforcing.

Suura quality guddaadhaan akkuma camera digital ta’eetti bilbiluma keessaniin kaa’uu ni barbaadduu? Application haaraa dhi’eenya kalaqamte kana buufattanii suura bakkuma jirtanitti Color hedduu mimmiidhagoon ka’uuf isin gargaara, appicha argachuuf barreeffama kana jala jira bakka install jedhuu tuquun buufadhaa.

Jireenyi karaa tokko ykn karaa baay’ee deemuuf kan yaadame miti. Gurraacha ykn adii ta’uuf kan yaadame miti. Yeroo hundumaa nu burjaajeessee nu ajaa’ibsiisa. Yeroo hunda haala nuti hin qophoofneen nu duukaa bu’a.
Yeroo tokko tokko baay’ee qabaachuuf, yeroo tokko tokko immoo baay’ee bareedaa ta’ee dagachuu hin dandeenyu.

Yeroo tokko tokko gama keenyaan ta’uuf waan jiruuf wanti hundinuu haala gaariin kan walsimu yoo ta’u yeroo tokko tokko immoo nu jalaa miliqa, Nu gowwomsa, Tooftaa hamaa nurratti taphata.

Garuu akka namaatti akka walmadaaluu dandeenyutti akka uumamne yaaduu qabna . Jireenya waliin akka deemnuuf akkamitti akka jijjiiramnu fi guddachuu akka dandeenyu ni beekna. Haalawwan jiran keessatti isa gaarii akkamitti akka argannu ni beekna, Akkamitti erga kufnee ergasii deebinee dhaabbannu ni beekna, Deebiin kufaatii deebi’anii ol ka’uu akka jiru beekuu qabna, Akkamitti akka jiraannus ni beekna, Jireenyi waan ati irraa tolfattudha. Kan haalawwan ciccimoo ta’an ibsu.

Dhugaa kana irratti hundoofnee. Kufaatii keessatti, dogoggora keessatti, qormaata keessatti abdii keenyatti haa maxxanuu. Waanta maraataa jireenya jedhamtu kana keessa kan si geessu dhugaa tokkicha.

Qabsoo, kufaatii fi dogoggora keenya gadi fageenyaan cimsuu ni beekna. Waan beektu caalaa dandeettii qabda.

Yeroo wanti hundi dubbatamee fi raawwatamuu dhabu , yeroo dhamaatii dafqa baastu, gosa nama akka taate illee adda baasuu dhiisuu dandeessa.
Sun, waan guddaa si mudate ta’uu danda’a.

Jireenyi nu caalaa humna qabaachuu danda’a garuu ammas akkamitti akka injifannu ni beekna. Akkamitti akka lolan ni beekna. Duubatti deebi’iinsa cimaa booda akkamitti akka hiriiran ni beekna. Akkamitti ofirraa ittisuu ni beekna.

Kanaafuu tarii suuta jechuu qofa nu barbaachisa ta’a. Yeroo guddinaa fi taattaaffii dhuunfaa miira qabeessa ta’etti kaka’umsa barbaadi, yeroo fudhadhuu jireenyi safara qaama hunda kee akka guutu gochuu fi shaakali!
Waan gaarii hafuura galfadhu isa hamaa immoo hafuura baafadhu.

Fiigicha dhiisi. Ari’uu dhiisi. Garmalee carraaquu dhiisi waan namoonni biroo keessa darban ykn waan jireenyi nu godheef rakkachuu filachuu dhiisi. Pozaatiivii filadhu. Olka’iinsa keessatti guddadhu, gadi bu’aa keessattis guddadhu. Wanti hundi gaarii ta’a. (Maakeenzii H.)

Jireenyi hunduu fiixee fi gammoojjiiti. Gammoojjii hundaaf, fiixeen ni jiraata. Eeyyee jireenyi akkana, olka’iinsi ni jiraata gadi bu’iinsi ni jiraata. Dhuma irrattis bu’aa ba’ii jireenyaa irraa fagaachuuf yaaluun osoo hin taane akkamitti akka itti fayyadaman barachuudha.

Gammoojjiin muuxannoowwan fiixee gaaraatiif nu qopheessa. Qormaatni carraa guddinaa nuuf kenna. Gammoojjiin yaadachiisa keenya akka itti fufnuuf mul’achuu.

Gadi bu’uu kee kee yoo hin dinqisiifanne, ol bahuu kee guutummaatti kabajuu hin dandeessu.

Fiixee, gaaraa fi lafa diriiraa dhuunfaa keenya hunda irraa barumsi hedduun jira jira.

Warra somba keenya keessa qilleensa qabnuuf hojiin keenya qulqulluun kolfa ifaa, cimsinee kadhachuu, sagalee guddaadhaan sirbuu, garaa keenya guutuu kolfuu jireenya guutummaatti jiraachuudha. Yeroon galateeffannaa kun nu humneessa, nu jajjabeessa.

Jireenyi ulfaataa ta’us… yeroo ammaa kanas ulfaataadha, garuu ammas sodaadhaaf harka kennuu nu hin barbaachisu.

Jireenyi imala malee bakka ati geessu miti, kanaaf obsi; dogoggora kanaan dura raawwatte hundaaf of dhiifama gochuun ofitti amanamummaadhaan kallattii abjuu keetii deemi; jireenya humna qabuu fi kaka’umsa qabu jiraachuuf carraaquu; guyyaa guyyaan galateeffannaa fi dinqisiifannaa kee ibsi; gammachuu, gaarummaa fi namoota biroof kaka’umsa ta’uu filadhu!
Yoos jireenyi mo’amti.
Bilisa Ne

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *