In this world, many people don’t want you to rise!

Tiktok irratti guyyaatti followers 1000 argachuuf! Application haala ajaa’ibaan tiktok irratti karaa salphaan followers hedduu argachuuf isin gargaaru kana fayyadamaa. Guyyaa tokkoo keessatti followers 1000 isiniif kenna. Appicha argachuuf liinkii gadii tuquun erga keessa seentanii booda iddoo install jedhu tuquun buufadhaa itti fayyadamaa.

Jireenya jibbitu jiraachuuf mirga malee dirqama hin qabdu!

Hiyyummaan hattuu miti kan dhokatee jireenya kee lixu…Fuuluma fuulatti si dura dhaabatee Ani si waliin jiraachuun fedha naaf heeyyamtaa sin jedha. Tole jennaan ni seena, Lakki jennaan sorooree dura keeti sokka!  Jireenyi filannoodhakaa! Soorummaniis lotoorii miti kan  kan akka carraa gara Kee dhufu; bu’aa dafqaati! Ati heeyyamnaaniif mana Kee keessa baraan jiraata! Jireenyi dhimma filannooti malee, carraa miti.

Waa’ee soorummaaf hiyyummaa haasa’uufaan miti,Ani kanaan jechuu fedhu; jireenya filattee jiraachuuf mirga akka ati qabdu siif rageessuufani! Waaqayyoo Addamiif Heewwaniin gaafa Edeen keessatti uumu waa Lama itti himee, mukaa Isa kanarraa yoo nyaattee ni jiraattu fi Isa sanarraa ammoo yoo nyaattaan ni duutuudha.! Filannoon kan isaati! Nyaattee du’uu ykn nyaattee jiraachuu lamaan isaaf mirga qabda! 
Waa jedhu … ..

Tokko jiraatta, lama hin dhalattu! filannoo baddee keessa jiraattuus, filannoo toltee keessa jiraattuus jiraachuuf kan siif kennamees jireenya tokko! Maal siif wayya? Filannoo jireenyaa toltee jireenya gaarii jiraachuu moo?, Maal na dhiibdeen of uutee bara lakkaa’uu? Filannoon keeti! Utuu yeroof humna qabduu har’a jireenya keef murtee sirrii fudhu.  Dogoggorri guddaan filannoo jireenyaa baduudha!

Eeyyee jireenya jibbitu jiraachuuf mirga qabduus, garuu dirqama hin qabdu!
Yoos maaf jireenya isa akka ajaa’ibaa, Isa keessi Kee jiraachuuf dheebotu Sana hin jiraaturee?

Shakkiif sodaa irraa kan ka’e jireenya kee tarree jireenya jibbitu keessa hin galchiin; jireenya ija qabu jiraachuuf mirga qabdaati jiraadhu!

“Koobila”
Addunyaa kana irratti, namoonni baayyeen akkati ol kaatu hin barbaadan!
Koobla kee cabsu, ykn immoo nii hidhu, kana kan godhaniif immoo ol ba’uu kee waan amananiifi!

Warri goda jiran isaan waliin akka goda sana, gajjellaa sana bakka jireenyaa akka taasifattu barbaadu.
Yaadi kee, ilaalchi kee, hojiin kee fi jiruuf jireenyi kee garuma gadii akka ta’u barbaadu.

Kanaaf jechaanis ta’e gochaan waan danda’an maraan
Si hidhuu fi si takaaluun filannoo isaanii isa xumura hin qabnedha.

Jaroonni kun hojii tokko qofaa qabu, hojii isaanii kanammoo hojii idilee godhanii hojjetu innis Si hidhuu fi si takaaluu qofaadha.

Kanaafuu waan an sitti himuu barbaadu;
Dogoggortee Ol bahuu kee, guddachuu kee, jijjiiramuu kee, mul’ata kee isa guddaa fuul-duraa hin odeessiin.

   Jarri kan jalqaba Mul’ata kee nyaatan ijaan utuu hin taane Gurraani! 
       Adaraa kee Mul’ata baattee Koobla  kee hin cabsisiisiin! 
   Simbirroon Koobila hin qabne hin bar’isu.

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *